logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Prędkość zwęglania wybranych krajowych gatunków drewna

W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości zwęglania dziewięciu występujących w Polsce gatunków drewna, obejmujących świerk, sosnę, brzozę, buk, jesion, topolę, dąb, klon i grochodrzew. Odniesiono się do zasobności polskich lasów, z uwzględnieniem podziału na poszczególne gatunki botaniczne, potwierdzając ich przydatność do zastosowania w budownictwie ze względu na prędkość zwęglania. Uwzględniając zasoby leśne Polski oraz zachowanie w trakcie pożaru, najlepiej rokuje wykorzystanie drewna sosny w konstrukcjach typu CLT, czyli z drewna jednego gatunku. W przypadku rozwiązań łączących różne gatunki w elementach CLT, warto rozważyć zastosowanie grochodrzewu lub dębu w warstwach zewnętrznych, ponieważ prędkość ich zwęglania jest najniższa z przebadanych.

Czytaj więcej...

Wybrane aspekty badania niepalności wełny mineralnej

Z definicji palności podanej w normie wynika, że: niepalność jest wyznaczana w określonych warunkach (normowych); w nie których regulacjach materiał, który okazuje oznaki palności, jest klasyfikowany jako niepalny, o ile jego ciepło spalania jest mniejsze niż zdefiniowana wartość [1].W rozporządzeniu [2] stwierdza się, że określeniu dotyczącemu niepalności odpowiadają materiały klasy reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0 zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 [3]. 

Czytaj więcej...

Zagrożenie pożarowe powodowane przez nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych

W artykule przedstawiono wybrane czynniki zagrożenia pożarowego stwarzanego przez nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych. Zaprezentowano wyniki badań reakcji na ogień przeprowadzonych metodami stosowanymi do klasyfikacji tego typu materiałów zgodnie z PN-EN 13501-1:2019. Wykonano również dodatkowe badania na kalorymetrze stożkowym w celu wyznaczenia innych właściwości palnych materiałów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w strefie objętej pożarem.

Czytaj więcej...

Techniczne aspekty wykonania ogniochronnej konstrukcji podstawy ściany działowej pod podłogą podniesioną

Artykuł omawia rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze związane z odpornością ogniową i dymową podpodłogowych podstaw ścian wewnętrznych budynku wykorzystywanych do podziału strefy pod podłogą techniczną na sektory określone w przepisach techniczno-budowlanych, w których pożar nie powinien rozprzestrzeniać się przez określony czas, w celu zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi.

Czytaj więcej...

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej wg nowego standardu PKN-CEN/TS 54-14:2018

Zrozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych iAdministracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [3] wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych nie rzadziej niż raz w roku. Zapis ten doprowadził do konieczności nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, co powinno być wykonywane zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach,wdokumentacji techniczno-ruchowej orazwinstrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Czytaj więcej...