logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

Techniczne aspekty wykonania ogniochronnej konstrukcji podstawy ściany działowej pod podłogą podniesioną

Artykuł omawia rozwiązania konstrukcyjne i wykonawcze związane z odpornością ogniową i dymową podpodłogowych podstaw ścian wewnętrznych budynku wykorzystywanych do podziału strefy pod podłogą techniczną na sektory określone w przepisach techniczno-budowlanych, w których pożar nie powinien rozprzestrzeniać się przez określony czas, w celu zapewnienia możliwości ewakuacji ludzi.

Czytaj więcej...

Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej wg nowego standardu PKN-CEN/TS 54-14:2018

Zrozporządzenia Ministra SprawWewnętrznych iAdministracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [3] wynika obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych nie rzadziej niż raz w roku. Zapis ten doprowadził do konieczności nadzoru nad stanem technicznym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, co powinno być wykonywane zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach,wdokumentacji techniczno-ruchowej orazwinstrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Czytaj więcej...

Modelowanie wpływu warunków środowiska pożarowego na dostępny czas ewakuacji

W artykule przedstawiono analizę numeryczną wpływu czynników towarzyszących występowaniu pożaru na dostępny czas ewakuacji, na podstawie przyjętego scenariusza pożarowego w wybranym pomieszczeniu. Środowisko pożaru modelowano za pomocą zaawansowanych metod numerycznych CFD w programie FDS. Na podstawie wartości krytycznej zasięgu widzialności określony został czas, po którym użytkownicy nie byli w stanie ewakuować się z analizowanego pomieszczenia objętego pożarem w sposób bezpieczny dla ich zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

Wpływ wybranych parametrów wełny mineralnej na bezpieczeństwo pożarowe elewacji wentylowanych

W artykule przedstawiono zagrożenia pożarowe oraz sposób ich eliminacji w przypadku elewacji wentylowanych wykorzystujących rozwiązania charakteryzujące się dobrą izolacyjnością termiczną przegrody. Omówiono problematykę stosowania wełny mineralnej o małej gęstości oraz konsoli eliminujących występowanie mostków termicznych w kontekście spełnienia § 225Warunków Technicznych.

Czytaj więcej...

Odporność ogniowa przekryć dachowych

Przy projektowaniu i wykonywaniu dachów płaskich należy uwzględnić wymagania ogniowe, które mogą występować zarówno w odniesieniu do całego dachu, jak i jego części składowych oraz rozwiązać połączenia dachu w newralgicznych punktach, takich jak połączenie przekrycia ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego. Potwierdzeniem spełnienia wymagań stawianych przekryciom dachowym jest zawarcie w dokumentacji projektowej ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Czytaj więcej...

Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń

W artykule przedstawiono zasady badań w celu określenia zmniejszenia obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidzianych w PN-B-02852:2001. Badania wykazały, że w przypadku trocin i granulatu spalanie dotyczy tylko zewnętrznej warstwy stosów (pryzm) – do 10 cm głębokości (wzrost temperatury powyżej 220°C, czyli powyżej temperatury zapłonu). Spalanie płomieniowe na powierzchni jest mało intensywne. Natomiast w przypadku tytoniu nie następowało spalanie płomieniowe, a front podwyższonej temperatury przesuwał się w głąb próbki na skutek tlenia tytoniu.

Czytaj więcej...