logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Skład fazowy autoklawizowanego betonu komórkowego z zastosowaniem cementów niskoklinkierowych

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) ma już 100 lat. Obecnie Polska jest największym producentem ABK w Europie i jest on w naszym kraju materiałem nr 1 do wznoszenia ścian. Beton komórkowy należy do grupy betonów lekkich. Jest materiałem porowatym, wytwarzanym z materiałów krzemionkowych – piasków kwarcowych, spoiwa w postaci cementu, wapna, popiołów lotnych oraz gipsu dwuwodnego, a środkiem porotwórczym jest sproszkowany glin. W wyniku jego reakcji z tlenkami wapnia zawartymi w spoiwie następuje wydzielanie wodoru, który powoduje powstanie porowatej struktury ABK [1]. 

Czytaj więcej...

Historia autoklawizowanego betonu komórkowego w Polsce

W 2023 r. przypada stulecie wynalezienia autoklawizowanego betonu komórkowego. Tej tematyce m.in. poświęcona została 7.Międzynarodowa Konferencja Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ICAAC 2023), która odbyła się 6 – 8 września br. w Pradze (relacja w miesięczniku „Materiały Budowlane” nr 10/2023). Polska odegrała ogromną rolę w rozwoju betonu komórkowego w Europie i na świecie.

Czytaj więcej...

Ambitne cele europejskiej branży ABK

Z Robertem Turskim, Prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (European Autoclaved Aerated Concrete Association) rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Od jak dawna działa Europejskie Stowarzyszenie Producentów Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA) i jakie są jego główne cele?
Robert Turski: European Autoclaved Aerated Concrete Association zostało utworzone w 1988 r. w celu promowania w całej Europie interesów producentów autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i ich krajowych stowarzyszeń. Naszym celem jest również popularyzacja technologii ABK oraz wymiana doświadczeń między członkami.

Czytaj więcej...

Refleksje pokonferencyjne

Dla Republiki Czeskiej możliwość goszczenia uczestników 7. Międzynarodowej Konferencji  Autoklawizowanego Betonu Komórkowego była wielkim zaszczytem, zwłaszcza że impreza była związana ze 100-leciemABK. Pod wrażeniem jestem znakomitego poziomu tego spotkania zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Konferencja zgromadziła dużą liczbę uczestników, a jej program wzbudził ogromne zainteresowanie.

Czytaj więcej...

Udana Międzynarodowa Konferencja ABK w Pradze

Przeszło 330 naukowców, architektów, projektantów, inżynierów budownictwa i biznesmenów z 35 krajów i 6 kontynentów uczestniczyło w 7. Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ICAAC 2023), która odbyła się 6 – 8 września 2023 r. w Pradze (Czechy).Najliczniej reprezentowana była Europa, w tym Polska oraz Niemcy, ale nie zabrakło też przedstawicieli z Australii, Argentyny, RPA, Indii, Chin czy USA. Organizatorem imprezy w Pradze było Europejskie Stowarzyszenie Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), a współorganizatorem polskie Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB).

Czytaj więcej...

Normalizacja elementów murowych z ABK

WUE od prawie dwudziestu lat wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) określone są w normie zharmonizowanej EN 771-4 [1]. Pierwsze wydanie tej normy zostało opublikowane w 2000 r. Od 2006 r. zastąpiła, obowiązujące we wszystkich krajach UE, dotychczasowe normy krajowe. 

Czytaj więcej...

Zbrojone elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego i ich zastosowanie w budownictwie

Zbrojone elementy z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 12602:2016-11 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego. Norma obejmuje elementy konstrukcyjne, takie jak ściany nośne, belki, słupy, stropy i dachy, a także elementy niekonstrukcyjne w postaci ścian działowych i osłonowych nienośnych. W zależności od typu i zamierzonego zastosowania, elementy poza funkcją nośną i osłonową, mogą być stosowane do celów ochrony ogniowej, izolacji dźwiękowej i izolacji termicznej wskazanych w wymienionej normie produktowej. 

Czytaj więcej...