logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Każde czasopismo naukowe, w tym również "Materiały Budowlane", jest zobligowane do przestrzegania zasad etycznych w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów naukowych i zapewnienia najwyższych standardów redakcyjnych. Przestrzegania zasad etycznych, a także reagowania na wszelkie przejawy nieetycznego postępowania i nierzetelności naukowej, oczekuje się w równej mierze od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcy.

Przeczytaj: ZASADY ETYKI w miesięczniku "Materiały Budowlane" >>

Proces recenzji artykułu naukowego ma na celu wsparcie Redakcji w podjęciu decyzji o jego publikacji w czasopiśmie oraz ewentualne wskazanie Autorom tych elementów w ich pracy, które wymagają poprawienia bądź uzupełnienia.

Obowiązki Recenzenta
1) Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu naukowego, uwzględniając jego zakres merytoryczny oraz wskazane przez Redakcję ramy czasowe.
2) Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne i bez zgody Redakcji nie może przekazać informacji na ich temat osobom trzecim oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autorów.
3) Recenzja powinna być przygotowana w sposób możliwie obiektywny, jasny, z jednoznaczną rekomendacją, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.
4) W przypadku stwierdzenia w artykule obecności treści o wysokim stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna, Recenzent powinien o tym fakcie poinformować Redakcję. 

 

Procedura recenzowania
materiałów autorskich
publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redakcja dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym Recenzent – musi być tak wybrany, aby zostały zagwarantowane:
  - niezależność opinii,
  - brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,
  - zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.  
 2. Po wyborze Recenzentów, Redakcja kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji obowiązującym w Redakcji.
 4. Personalia Recenzenta są niejawne. Redakcja zamieszcza w czasopiśmie listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 5. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji:
  - informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji niewymagającej poprawek lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  - kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedź na recenzję,
  - kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 6. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 7. W przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta. W przypadku dwóch recenzji dyskwalifikujących artykuł, Redakcja odrzuca pracę.
 8. Końcowa wersja artykułu (po złamaniu) zostaje wysłana do Autora.
 9. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redakcję w celu dokonania korekty autorskiej.


Dokumenty do pobrania:
 


LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

prof. Jose Barroso de Aguiar – University of Minho (Portugalia); dr inż. Grzegorz Bajorek – Politechnika Rzeszowska (Polska); dr hab. inż. Wacław Brachaczek, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Polska); prof. dr ing. Luc Courard – University of Liege (Belgia); prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec – Politechnika Śląska (Polska); dr hab. inż. Barbara Francke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Polska); prof. dr hab. inż. Jozef Jasiczak – Politechnika Poznańska (Polska); dr inż. Agnieszka Klemm – School of Engineering and Built Environment Glasgow Caledonian University (Wielka Brytania/Szkocja); dr inż. Ołeksij Kopyłow – Instytut Techniki Budowlanej (Polska); prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski – Politechnika Warszawska (Polska); dr hab. inż. Arkadiusz Madaj – Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej (Polska); prof. dr ing. Christoph Motzko – Technische Universität Darmstadt (Niemcy); prof. dr ing. Piotr Noakowski – Exponent Industrial Structures (Niemcy/Düsseldorf); prof. dr inż. Andrzej S. Nowak – Auburn University (USA); doc. dr hab. Wojciech Roszak – emeryt, Lund University (Szwecja); dr inż. Iwona Szer – Politechnika Łódzka (Polska); prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski – Uniwersytet Zielonogórski (Polska); dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. PP – Politechnika Poznańska (Polska). 

Zachęcamy, aby zapoznać się z broszurą MNiSW "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".