logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 40 punktów

Każde czasopismo naukowe, w tym również "Materiały Budowlane", jest zobligowane do przestrzegania zasad etycznych w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów naukowych i zapewnienia najwyższych standardów redakcyjnych. Przestrzegania zasad etycznych, a także reagowania na wszelkie przejawy nieetycznego postępowania i nierzetelności naukowej, oczekuje się w równej mierze od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów oraz wydawcy.

Przeczytaj: ZASADY ETYKI w miesięczniku "Materiały Budowlane" >>

Proces recenzji artykułu naukowego ma na celu wsparcie Redaktora Naczelnego oraz Redakcji w podjęciu decyzji o jego publikacji w czasopiśmie oraz ewentualne wskazanie Autorom tych elementów w ich pracy, które wymagają poprawienia bądź uzupełnienia.

Obowiązki Recenzenta
1) Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu naukowego, uwzględniając jego zakres merytoryczny oraz wskazane przez Redakcję ramy czasowe.
2) Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne i bez zgody Redakcji nie może przekazać informacji na ich temat osobom trzecim oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autorów.
3) Recenzja powinna być przygotowana w sposób możliwie obiektywny, jasny, z jednoznaczną rekomendacją, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami.
4) W przypadku stwierdzenia w artykule obecności treści o wysokim stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna, Recenzent powinien o tym fakcie poinformować Redakcję. 

 

Procedura recenzowania
materiałów autorskich
publikowanych w czasopismach Wydawnictwa SIGMA-NOT

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu naukowego jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny dokonuje wyboru dwóch Recenzentów spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent – najlepiej z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego – musi gwarantować:
  - niezależność opinii,
  - brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych bądź służbowych z Autorem artykułu,
  - zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.  
 2. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kieruje do nich pisemną ofertę, do której dołącza opis lub streszczenie artykułu zakwalifikowanego do recenzji, określając równocześnie wymagany zakres recenzji i termin jej sporządzenia.
 3. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji wraz z formularzem recenzji obowiązującym w tej Redakcji.
 4. Personalia Recenzenta są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta w przypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne. Raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 5. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany na formularzu recenzji. Po wpłynięciu recenzji, Sekretarz Redakcji:
  - informuje Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym),
  - kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedź na recenzję,
  - kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 6. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 7. W przypadku jednej recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta. W przypadku dwóch recenzji dyskwalifikujących artykuł, Redaktor Naczelny odrzuca pracę.
 8. Końcowa wersja artykułu (po złamaniu) zostaje wysłana do Autora.
 9. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego w celu dokonania korekty autorskiej.


Dokumenty do pobrania:
 


LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

prof. José Barroso de Aguiar – University of Minho (Portugalia); prof. dr ing. Luc Courard - University of Liege (Belgia); dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. P.Ś - Politechnika Śląska (Polska); prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Politechnika Poznańska (Polska); dr inż. Agnieszka Klemm – School of Engineering and Built Environment Glasgow Caledonian University (Wielka Brytania/Szkocja); dr inż. Ołeksij Kopyłow - Instytut Techniki Budowlanej (Polska); prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski - Politechnika Warszawska (Polska); dr hab. inż. Arkadiusz Madaj prof. PP – Politechnika Poznańska (Polska); prof. dr ing. Christoph Motzko – Technische Universität Darmstadt (Niemcy); prof. dr ing. Piotr Noakowski – Exponent Industrial Structures (Niemcy/Düsseldorf); prof. dr inż. Andrzej S. Nowak – Auburn University (USA); dr inż. Anna M. Rakoczy – Transportation Technology Center, Inc. (USA); doc. dr hab. Wojciech Roszak – Lund University (Szwecja); dr hab. inż. Krzysztof Zieliński prof. PP – Politechnika Poznańska (Polska).

Zachęcamy, aby zapoznać się z broszurą MNiSW "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".