logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ZASADY ETYKI 
dotyczące materiałów autorskich 
publikowanych w miesięczniku
"Materiały Budowlane"
(opracowane na podstawie wytycznych Committee on Publication Ethics - COPE)

"Materiały Budowlane" jako czasopismo naukowe jest zobowiązane do podejmowania działań na rzecz przestrzegania zasad etycznych w publikacjach naukowych, publikowania wysokiej jakości artykułów naukowych, zapewnienia najwyższych standardów redakcyjnych, a także reagowania na wszelkie przejawy nierzetelności naukowej oraz nieetycznego postępowania w nauce. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej oraz postępowania nieetycznego, będą dokumentowane i ujawniane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (np. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, redakcji innych czasopism). Przestrzegania zasad etycznych oczekuje się od wszystkich uczestników procesu publikacji: autorów, redaktorów, recenzentów i wydawcy.

Obowiązki Redakcji
1) Redakcja ocenia zgłoszony artykuł naukowy w pełni obiektywnie i sprawiedliwie, nie dyskryminując autorów ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne i geograficzne. Swoje decyzje podejmuje wyłącznie na podstawie zawartości analizowanego materiału, z uwzględnieniem jego oryginalności, wartości naukowej, jasności prezentowania zagadnień, ważności badań lub informacji dla środowiska naukowego i technicznego w danej dziedzinie. 
2) Redakcja traktuje wszelkie materiały otrzymane od Autorów jako poufne i nie przekazuje informacji na ich temat osobom, które nie uczestniczą bezpośrednio w procesie publikacji (inni autorzy, redaktorzy, recenzenci itp.), jak również nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autorów. 
3) Redakcja umożliwia publikowanie negatywnych wyników badań. 
4) W przypadku, gdy artykuł naukowy został poddany krytyce na łamach czasopisma, Redakcja umożliwia jego Autorom publikację rzeczowej polemiki odnoszącej się do części artykułu poddanej krytyce.
5) Redakcja  zwraca szczególną uwagę na obowiązujące wymagania prawne dotyczące przestrzegania praw autorskich.

Obowiązki Recenzenta
Proces recenzji artykułu naukowego ma na celu wsparcie Redaktora Naczelnego oraz Redakcji w podjęciu decyzji o jego publikacji w czasopiśmie oraz ewentualne wskazanie Autorom tych elementów w ich pracy, które wymagają poprawienia bądź uzupełnienia. 
1) Recenzent powinien obiektywnie ocenić, czy może podjąć się sporządzenia recenzji artykułu naukowego, uwzględniając jego zakres merytoryczny oraz wskazane przez Redakcję ramy czasowe.
2) Recenzent traktuje wszelkie materiały otrzymane od Redakcji jako poufne i bez zgody Redakcji nie może przekazać informacji na ich temat osobom trzecim oraz nie wykorzystuje ich we własnej działalności naukowej bez pisemnej zgody Autorów. 
3) Recenzja powinna być przygotowana w sposób możliwie obiektywny, jasny, z jednoznaczną rekomendacją, bez odniesień personalnych, a uwagi krytyczne poparte konkretnymi argumentami. 
4) W przypadku stwierdzenia w artykule obecności treści o wysokim stopniu podobieństwa do występujących w innych publikacjach, które zna, Recenzent powinien o tym fakcie poinformować Redakcję.  

Obowiązki Autora
1) Autor przesyła do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach  i oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozporządzania tymi materiałami. Niedopuszczalne jest zgłaszanie artykułów jednocześnie do kilku czasopism. 
2) Artykuł powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy z danej dziedziny i być przygotowany z uwzględnieniem wytycznych Redakcji, w szczególności dotyczących właściwego cytowania źródeł (format IEEE). Metody i wyniki badań powinny być przedstawione w sposób jasny i czytelny, umożliwiający prześledzenie procesu postępowania Autora i ewentualne powtórzenie badań przez innych badaczy. W przypadku wcześniejszej publikacji wyników częściowych, Autor powinien poinformować o tym fakcie Redakcję i umieścić stosowaną informację w artykule. 
3) Autor oświadcza, że dane badawcze wykorzystane w publikacji nie były manipulowane lub fałszowane, a także - w uzasadnionych przypadkach, że badania przeprowadzone zostały z poszanowaniem zasad etycznych oraz formalnych, obowiązujących w danej dziedzinie nauki (np. zgoda komisji bioetycznej).
4) Autor powinien przechowywać źródłowe dane badawcze w celu ewentualnego udostępnienia ich na prośbę Redakcji lub uprawnionych instytucji. 
5) Wszystkie osoby, które miały znaczny wkład w powstanie artykułu (koncepcja, założenia, metody i prowadzenie badań, interpretacja wyników, opracowanie manuskryptu, wyszukiwanie literatury) muszą być wymienione jako współautorzy wraz z podaniem ich afiliacji. Odpowiedzialność za to ponosi Autor zgłaszający artykuł. Niedopuszczalne jest wskazywanie jako autora (współautora) osoby, której wkład w powstanie publikacji nie miał miejsca. Autor zgłaszający artykuł powinien ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji oraz upewnić się, że wszyscy współautorzy godzą się na zgłoszenie artykułu do czasopisma oraz akceptują jego ostateczną wersję przed drukiem. 
6) Autor powinien zawiadomić Redakcję o zauważonych istotnych błędach w swojej publikacji i doprowadzić do  ich poprawienia bądź sprostowania. 
7) Autor powinien przekazać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure) oraz o ewentualnych konfliktach interesów, które mogą wiązać się z publikacją artykułu.

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia nierzetelności naukowej oraz nieetycznych praktyk
W przypadku stwierdzenia, przez Redakcję, Recenzenta lub Czytelników, w zgłoszonym lub opublikowanym artykule naukowym możliwości wystąpienia nierzetelności, w szczególności związanej ze zjawiskiem plagiatu, „ghostwriting” lub „guest authorship”, Redakcja podejmie działania wyjaśniające. W pierwszej kolejności zwraca się do Autorów pracy z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów. Potwierdzone przypadki plagiatu bądź nierzetelności naruszającej zasady etyki uprawniają Redakcję do dalszych działań, takich jak m.in. opublikowanie informacji o wykrytej nierzetelności oraz powiadomienie jednostek, przy których Autor jest afiliowany.