logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 40 punktów

 

Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku
"Materiały Budowlane" są indeksowane w bazach danych
czasopism technicznych BAZTECH, POL-Index, Index Copernicus
oraz Google Scholar.

Punktacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane”:
2018 - 8 punktów; 2017 - 8 punktów; 2016 - 8 punktów;
2015 - 8 punktów; 2014 - 6 punktów; 2013 - 6 punktów;
2012 - 6 punktów; 2011 - 6 punktów; 2010 - 6 punktów.

Autorzy artykułów naukowych powinni zapoznać się
z ZASADAMI ETYKI dotyczącymi materiałów autorskich publikowanych
w miesięczniku "Materiały Budowlane"
.

 

Zasady przygotowania materiałów
do publikacji w miesięczniku
"Materiały Budowlane"

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach z konferencji (kongresów, sympozjów), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. W przypadku opublikowania w miesięczniku "Materiały Budowlane" materiałów, które wcześniej już zostały opublikowane, i fakt ten zostanie ujawniony po opublikowaniu artykułu w czasopiśmie, redakcja zamieści stosowną informację w jednym z kolejnych wydań czasopisma. 
Nadesłanie pracy do redakcji uważa się za jednoznaczne z oświadczeniem Autora(-ów), że warunek ten jest spełniony. W przypadku zaakceptowania publikacji do druku Autor(-rzy) podpisują oświadczenie, o udzieleniu Wydawcy zgody na nieodpłatną i niewyłączną publikację artykułu, tj. a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - przez wytwarzanie jego egzemplarzy techniką drukarską oraz techniką cyfrową, b) obrót egzemplarzami, na których utwór utrwalono - przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy, c) publiczne udostępnienie, w tym w Internecie, d) rozpowszechnianie w całości lub części w celach reklamowych i/lub promocyjnych.

Autor(-rzy) materiałów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora(-ów) lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu (literatura).

Artykuł powinien zawierać imiona i nazwiska Autorów wraz z podaniem ich afiliacji. W przypadku więcej niż jednego Autora, wymagane jest podanie wkładu poszczególnych Autorów w powstanie artykułu. Odpowiedzialność za wskazanie wszystkich Autorów ponosi Autor zgłaszający (przesyłający) artykuł do redakcji. W zgłoszeniu należy także zawrzeć informację o źródłach finansowania prowadzonych badań i publikacji artykułu oraz wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w prowadzone badania i przygotowaniu pracy do publikacji.
Do publikacji o charakterze naukowym należy dołączyć streszczenie i słowa kluczowe (do 5 słów) w języku polskim oraz tytuł, streszczenie, słowa kluczowe i podpisy do ilustracji i tabel w języku angielskim.

Dodatkowo wymagane jest podanie identyfikatorów ORCID każdego autora oraz adresu e-mail autora do korespondencji oraz określenie typu zgłaszanego artykułu naukowego. Wykaz bibliografii wykorzystywanej w artykule powinien być utworzony w tzw. stylu Chicago. Artykuły są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych.

Tekst i ilustracje: 1 strona w numerze - średnio 5000 znaków ze spacjami; wskazaną objętość należy proporcjonalnie pomniejszyć o przewidziane ilustracje, pole zadruku 1 strony artykułu to 404 cm2. Tekst przyjmowany jest w formacie .doc (MS Word), interlinia 1,5 lub 2,0 punkty, wielkość czcionki 10-12 punktów. Rysunki, fotografie, tabele do artykułów powinny być przesłane również oddzielnie, obsługiwane formaty to: .jpg, .TIFF, .pdf, .eps, ewentualnie excel.

Wytyczne do przygotowania
streszczenia/abstraktu

Streszczenie/abstrakt artykułu publikowanego na łamach miesięcznika „Materiały Budowlane” jest jedynym, bezpłatnie dostępnym (w elektronicznych bazach bibliograficznych i internecie) fragmentem artykułu, dlatego też treść abstraktu musi rzetelnie omawiać zawartość artykułu, podawać istotne informacje (wymagane elementy: cel, metodologia, rezultaty, wnioski) oraz zawierać najważniejsze słowa kluczowe. Ponadto w tytule artykułu powinno się znaleźć przynajmniej jedno takie słowo. Abstrakt ma być zwięzły, przejrzysty i zrozumiały. Wskazane jest używanie zdań prostej konstrukcji, bez skrótów (jeśli są konieczne należy je wyjaśnić) oraz odsyłaczy do ilustracji, tabel czy bibliografii. 

Wytyczne do przygotowania literatury

Dane bibliograficzne (spis literatury) powinny być przygotowane w tzw. stylu Chicago (styl wybrany przez MNiSW przy budowie ogólnopolskiej bazy cytowań Pol-index). Pozycje literatury powinny być ustawione w kolejności alfabetycznej (wg nazwiska autora) i mieć sformalizowany zapis: autor #1 nazwisko #1 imię, autor#2 imię nazwisko #2. Rok wydania. „Tytuł artykułu”. Czasopismo tom (zeszyt): strony. DOI.

przykłady:

[1] Łaskawiec Katarzyna, Małgorzata Piotrowicz, Piotr Zając. 2015. „Zastosowanie autoklawizowanego betonu komórkowego z recyklingu do wytwarzania betonu zwykłego”. Materiały Budowlane 520 (12): 49-50. DOI 10.15199/33.2015.12.15.
[2] Piotrowski Tomasz, Janusz Skubalski. 2014. „Analiza zjawiska transportu neutronów przez przegrody betonowe i możliwości jego wykorzystania w badaniach materiałowych”. Materiały Budowlane 501 (5): 94-96.

Poszczególne partie danych powinny być oddzielane kropkami, cudzysłowu używamy przy oznaczaniu tytułu artykułu, natomiast kursywy - przy podawaniu nazwy czasopisma. Numer zeszytu wpisujemy w nawiasie. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli imienia autora nie można napisać w pełnej wersji, można wpisać inicjał.

Typy artykułów naukowych

Oryginalny artykuł naukowy – prezentuje wyniki dotychczas niepublikowanych oryginalnych badań (o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym) autora lub bezpośrednio mu podległego zespołu, nowych w stosunku do obecnej wiedzy i dorobku w danej dziedzinie, stanowiących oryginalny wkład w światową naukę; to również artykuł o charakterze monograficznym lub esej naukowy;

Artykuł przeglądowy – opisuje obecny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym, zbiera, interpretuje i konfrontuje ze sobą wnioski z wielu publikacji źródłowych, zawiera zarówno opis teoretyczny, aktualną i odpowiednio dobraną literaturę źródłową, jak i praktyczny aspekt zagadnienia, nie musi natomiast prezentować oryginalnych wyników badań;

Doniesienie naukowe – ma formę artykułu o wynikach jeszcze nieukończonych badań, które już na tym etapie mają szczególne znaczenie dla nauki np. wstępne rezultaty badań empirycznych, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych czy oryginalne rozwiązania techniczne;

Studium przypadku (analiza zdarzeń rzeczywistych) – zawiera opis zdarzenia lub przypadku (jednego lub kilku), które są interesujące z naukowego lub praktycznego punktu widzenia; analizę tego zdarzenia, dyskusję opartą na najnowszym piśmiennictwie oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy.

Wzór cytowania

Arykuły publikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" prosimy cytować w następującej formie: Nazwisko imię autorów. Rok wydania. "Tytuł artykułu". Materiały Budowlane tom (nr wydania): numery stron. DOI.

Przykład: Garbacz Andrzej, Bogumiła Chmielewska, Piotr Sobociński. 2015. „Posadzki żywiczne w parkingach”. Materiały Budowlane 519 (11): 89-92. DOI 10.15199/33.2015.11.26.

 

Szczegółowe informacje i procedury dla Autorów, dotyczące zawartości i formy przygotowania materiałów opisują "Wymagania dotyczące publikacji naukowych w miesięczniku "Materiały Budowlane" - WYTYCZNE DLA AUTORÓW (pobierz .DOC) >>

Do każdego artykułu naukowego przesłanego do redakcji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) należy dołączyć formularz „Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji w miesięczniku Materiały Budowlane” - ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO (pobierz .DOC) >>

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń.