logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

 

ZASADY PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W MIESIĘCZNIKU MATERIAŁY BUDOWLANE

 

INFORMACJE OGÓLNE

1. Materiały Budowlane są wydawane od 1946 r. W grudniu 2021 r. czasopismu przypisano następujące dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport; architektura i urbanistyka; inżynieria środowiska; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria chemiczna oraz górnictwo i energetyka. Artykuły publikowane w czasopiśmie prezentują problemy naukowe dotyczące technologii, konstrukcji, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych. Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. artykuł naukowy opublikowany w „Materiałach Budowlanych” uzyskuje 100 punktów.

2. Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Materiały Budowlane” są indeksowane w następujących bazach referencyjnych:

• BazTech;

Index Copernicus International ICI Journals Master List / ICI World of Journals;

• PBN – Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scientific Biblioraphy);

POL-Index – Polska Baza Cytowań (Polish Citation Database);

• Google Scholar.

Liczba baz referencyjnych jest stale rozszerzana.

3. Artykuły naukowe są publikowane w wersji papierowej miesięcznika „Materiały Budowlane” w języku polskim , natomiast na stronie internetowej czasopisma science.materialybudowlane.info.pl w wersji polskiej i/lub angielskiej w otwartym dostępie.

4. Miesięcznik „Materiały Budowlane” działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (redaktor czasopisma, autor, recenzent i wydawca) powinny zapoznać się ze stosowanymi standardami zachowań etycznych i ich przestrzegać.

 

RODZAJE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH PUBLIKOWANYCH W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

1. Oryginalny artykuł naukowy – prezentuje oryginalne wyniki badań empirycznych lub studiów.

2. Artykuł przeglądowy – prezentuje stan wiedzy i techniki, a także nowe zagadnienia lub nowe ujęcie znanego tematu. Może mieć charakter monograficzny lub formę eseju naukowego.

3. Doniesienie naukowe – krótko prezentuje wyniki badań w toku, o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki.

4. Studium przypadku (case study) – prezentuje opis zdarzenia, analizę jego przyczyn i rezultatów oraz wnioski.

5. Recenzja naukowa – opinia krytyczna dotycząca dzieła innego autora/autorów.

 

WARUNKI MERYTORYCZNE I FORMALNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW

1. Do publikacji przyjmowane są wyłącznie artykuły oryginalne, dotychczas niepublikowane w tej samej formie oraz niezgłoszone równocześnie do innych redakcji.

2. Artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych mogą być pozytywnie zaopiniowane pod warunkiem, że:

• nie są identyczne z poprzednią prezentacją (wskaźnik podobieństwa poniżej 50%);

• artykuł konferencyjny jest przywołany w wykazie literatury;

• artykuł przeznaczony do czasopisma odznacza się elementami nowości, np. bardziej kompleksowy program badawczy.

3. Wraz ze zgłoszeniem artykułu (załącznik) autor składa stosowne oświadczenie, w szczególności o:

• oryginalności tekstu i nienaruszaniu praw autorskich;

• udziale merytorycznym współautorów;

• przeniesieniu praw autorskich na wydawcę z chwilą publikacji artykułu.

 

PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Autor lub zespół autorów muszą mieć pełne prawa autorskie do zgłoszonego do publikacji artykułu, w tym materiału graficznego: zdjęć, rysunków, itp.

  2. W przypadku wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich.

  3. W przypadku, gdy opublikowany artykuł naruszy prawa autorskie osób trzecich, wyłączną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi autor lub zespół autorów. 

  4. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej w postaci plagiatów, praktyk ghostwriting oraz guest authorship będą demaskowane , włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW

1. Strona tytułowa:

• tytuł w języku polskim i angielskim – tytuł w j. angielskim musi być tożsamy z polskim;

• tytuł naukowy, imię i nazwisko autora/autorów, afiliacja, numer ORCID każdego z autorów oraz adres korespondencyjny do autora zgłaszającego.

2. Tekst artykułu:

• tekst powinien zawierać śródtytuły (np. wprowadzenie, metoda badań, omówienie wyników, wnioski);

• objętość tekstu na 1 str. A4 w numerze – 5 500 znaków ze spacjami i ilustracjami;

• streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenie w j. angielskim musi być dokładnym tłumaczeniem tekstu polskiego; do 500 znaków ze spacjami) musi zawierać: cel pracy, wyniki oraz wnioski;

• słowa kluczowe w języku polskim i angielskim: 4-5 słów;

• tekst należy przygotować w postaci dokumentu MS Word i zaznaczyć w nim miejsca przywołania ilustracji (rysunki, fotografie, tabele);

• kolejne strony artykułu powinny  być ponumerowane.

3. Materiały graficzne:

• rysunki, fotografie należy dodatkowo dołączyć i ponumerować w osobnych plikach typu TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi);

• tabele, rysunki, wzory i fotografie należy numerować. Wymagane są tytuły tabel oraz podpisy rysunków i fotografii w języku polskim i angielskim (wersja angielska musi być dosłownym tłumaczeniem tekstu polskiego);

• w przypadku fotografii przedstawiających osoby należy dołączyć oświadczenia tych osób wyrażające zgodę na publikację ich wizerunku.

4. Informacja o finansowaniu badań:

w przypadku, gdy artykuł prezentuje badania realizowane np. w ramach programów UE, grantów i dotacji NCBiR bądź finansowanych przez inne instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp., informacja na ten temat powinna pojawić się przed spisem literatury, podobnie jak podziękowania.

5. Spis literatury:

literaturę, na którą autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu

w następujący sposób (system IEEE):

• pozycje literaturowe powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście za pomocą numeracji w nawiasie kwadratowym, np. [1], [3-7];

Formy zapisu literatury wg systemu IEEE::

Artykuł w czasopiśmie (nr DOI nieznany):

Smith JJ. The world of science. Am J Sci. 1999;36:234–5.

Artykuł w czasopiśmie (wraz z nr DOI):

Slifka MK, Whitton JL. Clinical implications of dysregulated cytokine production. J Mol Med. 2000; https://doi.org/10.1007/s001090000086

Książka:

Blenkinsopp A, Paxton P. Symptoms in the pharmacy: a guide to the management of common illness. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science; 1998.

Rozdział w książce:

Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Cell death: the significance of apoptosis. In: Bourne GH, Danielli JF, Jeon KW, editors. International review of cytology. London: Academic; 1980. pp. 251–306.

Normy: numer normy, rok wydania, tytuł;

Publikacja online: dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz data dostępu;

Ważne: Autocytowania nie powinny przekraczać 20% wykazu literatury. W przypadku cytowania pracy doktorskiej lub patentu należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA I ZASADY RECENZOWANIA

1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę selekcji. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu artykułu do procesu weryfikacji i recenzji decyduje redakcja.

2. Artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor lub poszczególni członkowie zespołu autorskiego (double blind review). Recenzja ma formę pisemną i może zawierać sugestię wprowadzenia zmian, uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień.

3. O wyniku recenzji autorzy są informowani drogą elektroniczną.

4. Ostateczną decyzję o skierowaniu artykułu do publikacji podejmuje redakcja.

5. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów, zmiany tytułu i śródtytułów oraz dokonywania skrótów.

 

WARUNKI FINANSOWE

Artykuły zgłoszone przez autora/autorów podlegają opłatom, których wysokość wynosi: artykuł 3 strony w numerze – 2 900 zł netto / 3 567 zł brutto, a każda kolejna strona 1000 zł netto/1230 zł brutto.  Artykuł należy dostarczyć  także w wersji angielskiej, do zamieszczenia w otwartym dostępie na stronie internetowej www.materialybudowlane.info.pl/science.

Wydawca wystawia fakturę VAT.

Do każdego artykułu naukowego przesłanego do redakcji (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) należy dołączyć formularz „Zgłoszenie artykułu naukowego do publikacji w miesięczniku Materiały Budowlane” - ZGŁOSZENIE ARTYKUŁU NAUKOWEGO (pobierz .DOC ) >>

 

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz dokonywania streszczeń.