logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wpływ otworu i sztywności nadproża na nośność ścian z ABK

W artykule opisano wyniki badań ścian wzniesionych z bloczków z ABK (autoklawizowany beton komórkowy) w skali naturalnej, ściskanych w płaszczyźnie ściany. Przeprowadzono trzy serie badawcze po dwie ściany. Przebadano dwie ściany bez otworu i dwie serie po dwie ściany z otworem i nadprożami z ABK oraz nadprożami żelbetowymi. Celem badań było określenie wpływu otworu oraz sztywności nadproża na nośność ścian.

Czytaj więcej...

Trwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle najnowszych badań

Zwiększająca się w Polsce skala produkcji i zastosowania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w budownictwie, szczególnie do murowania ścian, uzasadniały podejmowanie badań nad jego trwałością [1]. W normach serii EN 771, dotyczących elementów murowych, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych warunków związanych z trwałością. Obecnie jest to badanie mrozoodporności. W celu uzyskania miarodajnego wyniku należy ustalić właściwy sposób przechowywania próbek i wybrać odpowiednie powierzchnie pomiarowe, gdyż w zależności od ekspozycji próbki, poszczególne jej powierzchnie narażone są w różnym stopniu na działanie zmiennych czynników atmosferycznych, co ma duży wpływ na przebieg karbonatyzacji.

Czytaj więcej...

Wymiary i odchyłki wymiarów elementów murowych z ABK

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [1]. Zgodnie z tablicą ZA 1 tej normy w deklaracji właściwości użytkowych producent powinien podawać wymiary i odchyłki wymiarów oferowanych wyrobów z ABK, w przypadku których określono ich zamierzone zastosowanie w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. 

Czytaj więcej...

Wilgoć w budynkach – mity i rzeczywistość

Do wznoszenia budynków w Polsce stosowane są przede wszystkim elementy murowe, beton, zaprawy murarskie i tynkarskie, posadzki cementowe lub anhydrytowe, drewno, materiały drewnopochodne, farby, gładzie itp. W naszych warunkach klimatycznych te wszystkie materiały wpływają na poziom wilgoci w budynku zarówno w trakcie budowy, jak i w pierwszych trzech latach jego użytkowania. O wpływie technologii mokrych na właściwości użytkowe budynków można przeczytać wiele artykułów.

Czytaj więcej...

Badanie wpływu zbrojenia poziomego spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z elementów murowych z ABK

W artykule opisano badanie wpływu zbrojenia spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zgodnie z wytycznymi odpowiednio normy europejskiej EN 1052- 1:2000 i amerykańskiejASTMES519-81. Zastosowano zbrojenie w postaci pasów siatki rozwijanej z rolki, składającej się z linek stalowych z osnową z włókna szklanego. Wpływ tego typu zbrojenia porównano również z wynikami badań ścian murowanych z ABK bez zbrojenia oraz wzmocnionych odpowiednio zbrojeniem kratownicowym i siatką syntetyczną.

Czytaj więcej...