logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych z ABK

Wytrzymałość na ściskanie jest właściwością użytkową, która obok gęstości jest najczęściej wykorzystywana do klasyfikowania i oznaczania elementów murowych z ABK [1]. Elementy murowe z ABK są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku na podstawie normy zharmonizowanej PN-EN 771-4 [2]. Zgodnie z załącznikiem ZA do tej normy, zasadnicza charakterystyka wytrzymałość na ściskanie dotyczy elementów murowych przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. W takim przypadku wartość deklarowanej wytrzymałości na ściskanie nie powinna być mniejsza niż 1,5 N/mm2. 

Czytaj więcej...

Właściwości cieplne elementów murowych z ABK

Jedną z podstawowych i najważniejszych właściwości ABK jest jego dobra izolacyjność cieplna. Zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 771-4 [1] parametry cieplne elementów murowych z ABK zostały zawarte w zasadniczej charakterystyce opór cieplny, w której deklarowanymi właściwościami użytkowymi są: współczynnik przewodzenia ciepła wraz ze sposobem oceny lub gęstość oraz kształt i budowa. Producent powinien deklarować te właściwości, jeżeli przewiduje zastosowanie swoich wyrobów w elementach budynku podlegających wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Czytaj więcej...

Gęstość autoklawizowanego betonu komórkowego

Gęstość jest tradycyjnie uznawana, nie tylko w Polsce, za jedną z najważniejszych właściwości użytkowych i sposobów klasyfikacji wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Często gęstość elementów murowych z ABK określana jest jako klasa gęstości. W normie zharmonizowanej EN 771-4 [1], na podstawie której wprowadzane są do obrotu elementy murowe z ABK, gęstość jest jedną z tych właściwości użytkowych, które należy deklarować w przypadku elementów murowych przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom akustycznym i/lub wymaganiom izolacyjności cieplnej. 

Czytaj więcej...

Kształt i budowa elementów murowych z ABK

Wszystkie elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego wprowadzane są do obrotu i udostępniane na polskim rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [1] i oznakowane CE. Jak wynika z normy, kształt i budowa to jedna z zasadniczych charakterystyk i jednocześnie właściwości użytkowe charakteryzujące elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Czytaj więcej...

Wpływ otworu i sztywności nadproża na nośność ścian z ABK

W artykule opisano wyniki badań ścian wzniesionych z bloczków z ABK (autoklawizowany beton komórkowy) w skali naturalnej, ściskanych w płaszczyźnie ściany. Przeprowadzono trzy serie badawcze po dwie ściany. Przebadano dwie ściany bez otworu i dwie serie po dwie ściany z otworem i nadprożami z ABK oraz nadprożami żelbetowymi. Celem badań było określenie wpływu otworu oraz sztywności nadproża na nośność ścian.

Czytaj więcej...

Trwałość autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle najnowszych badań

Zwiększająca się w Polsce skala produkcji i zastosowania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) w budownictwie, szczególnie do murowania ścian, uzasadniały podejmowanie badań nad jego trwałością [1]. W normach serii EN 771, dotyczących elementów murowych, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych warunków związanych z trwałością. Obecnie jest to badanie mrozoodporności. W celu uzyskania miarodajnego wyniku należy ustalić właściwy sposób przechowywania próbek i wybrać odpowiednie powierzchnie pomiarowe, gdyż w zależności od ekspozycji próbki, poszczególne jej powierzchnie narażone są w różnym stopniu na działanie zmiennych czynników atmosferycznych, co ma duży wpływ na przebieg karbonatyzacji.

Czytaj więcej...

Wymiary i odchyłki wymiarów elementów murowych z ABK

Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są wprowadzane do obrotu i udostępniane na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [1]. Zgodnie z tablicą ZA 1 tej normy w deklaracji właściwości użytkowych producent powinien podawać wymiary i odchyłki wymiarów oferowanych wyrobów z ABK, w przypadku których określono ich zamierzone zastosowanie w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym. 

Czytaj więcej...