logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Możliwości poprawy parametrów użytkowych ABK na przykładzie współczynnika przewodzenia ciepła

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest materiałem o stuletniej tradycji. Na przestrzeni lat powstało wiele technologii wykorzystujących do jego produkcji piasek oraz popioły lotne. Obecnie na polskim rynku są praktycznie wyłącznie elementy murowe z betonu komórkowego wykonanego w technologii piaskowej. Autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza popularność przede wszystkim takim właściwościom, jak dobra termoizolacyjność przy odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Nadal obserwuje się próby opracowania nowych technologii, czy też modyfikacji składu fazowego w celu poprawy właściwości użytkowych betonu komórkowego.

Czytaj więcej...

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe ABK w deklaracji właściwości użytkowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1] nakłada na producentów materiałów budowlanych obowiązek sporządzania i udostępniania deklaracji właściwości użytkowych (DoP), na podstawie których wyroby są wprowadzane do obrotu, a dla projektantów i wykonawców obiektów budowlanych są podstawowym źródłem informacji o właściwościach tych wyrobów. 

Czytaj więcej...

Kontrola robót murowych z zastosowaniem ABK

Przed rozpoczęciem robót murowych (nie tylko z betonu komórkowego) należy na etapie zakupu wybrać właściwe materiały. Nie dotyczy to tylko elementów murowych i zaprawy murarskiej, ale także elementów dodatkowych. Kolejne ustalenia dokonywane są już na etapie przystąpienia do realizacji murów. Dotyczą one zasad ich wykonywania oraz prowadzenia kontroli i odbioru robót. W zasadzie reguły przedstawione w artykule nie dotyczą tylko murów wykonywanych z betonu komórkowego. 

Czytaj więcej...

Istotne uzgodnienia przed wykonaniem murów z ABK

Roboty murarskie są wykonywane od stuleci. Na przestrzeni wieków zmieniają się materiały budowlane i przygotowanie zawodowe wykonawców murów. Kiedyś byli to wykwalifikowani murarze – czeladnicy, którzy nie tylko musieli mieć odpowiednie wykształcenie, ale i wieloletnią praktykę, przechodząc szczeble wtajemniczenia i hierarchii, które obowiązywały wśród wykonawców. Obecnie wykonawcy nie muszą przejść takiej ścieżki kształcenia, by samodzielnie budować. Każdy wykonawca jest potrzebny, niezależnie od tego, jakie ma umiejętności, wiedzę i praktykę w tym zakresie oraz czym się zajmuje na budowie. 

Czytaj więcej...

Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Ochrona przed hałasem”

Jednym z wymagań podstawowych określonych w rozporządzeniu 305/2011 [1] jest ochrona przed hałasem. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach. W celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności akustycznej zarówno pomiędzy pomieszczeniami, jak i od źródeł spoza budynku, ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie budynku oraz zastosowanie odpowiednich materiałów. 

Czytaj więcej...

Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Bezpieczeństwo pożarowe”

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z wymagań podstawowych określonych w rozporządzeniu 305/2011 [1]. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Czytaj więcej...

Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Higiena, zdrowie i środowisko”

W rozporządzeniu 305/2011 [1] określono 7 wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych. Zgodnie z trzecim z tych wymagań: Higiena, zdrowie i środowisko obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły zagrożenia dla higieny, zdrowia, bezpieczeństwa pracowników oraz osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku…

Czytaj więcej...