logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Charring rate of selected domestic types of wood

dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
ORCID: 0000-0001-8050-8194

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.09.14
Oryginalny artykuł naukowy

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości zwęglania dziewięciu występujących w Polsce gatunków drewna, obejmujących świerk, sosnę, brzozę, buk, jesion, topolę, dąb, klon i grochodrzew. Odniesiono się do zasobności polskich lasów, z uwzględnieniem podziału na poszczególne gatunki botaniczne, potwierdzając ich przydatność do zastosowania w budownictwie ze względu na prędkość zwęglania. Uwzględniając zasoby leśne Polski oraz zachowanie w trakcie pożaru, najlepiej rokuje wykorzystanie drewna sosny w konstrukcjach typu CLT, czyli z drewna jednego gatunku. W przypadku rozwiązań łączących różne gatunki w elementach CLT, warto rozważyć zastosowanie grochodrzewu lub dębu w warstwach zewnętrznych, ponieważ prędkość ich zwęglania jest najniższa z przebadanych.
Słowa kluczowe: drewno konstrukcyjne; bezpieczeństwo pożarowe; prędkość zwęglania.

Abstract. The paper presents the results of research on the charring rate of 9 types of wood found in Poland, including spruce, pine, birch, beech, ash, poplar, oak, maple and robinia. Reference was made to the abundance of Polish forests, taking into account the division into individual botanical species, confirming their suitability for use in construction due to the charring rate. Taking into account Poland's forest resources and behaviour during a fire, the best prognosis is the use of pine wood in single-species CLT-type constructions. In the case of solutions combining different species in CLT elements, it is worth considering the use of robinia or oak in the outer layers, the charring rates of which are the lowest among those tested in the work.
Keywords: construction wood; fire safety; charring rate.

Literatura
[1] Schickhofer G. Starrer und nachgiebiger Verbund bei geschichteten, flächenhaften Holzstrukturen. Graz: Graz University of Technology. 2013. DOI:10.3217/978-3-85125-262-0. ISBN 978-3-85125-268-2.
[2] Bartlett AI, Hadden RM, Bisby LA. A Review of Factors Affecting the Burning Behaviour of Wood for Application to Tall Timber Construction. Fire Technology. 2019. DOI: 10.1007/s10694-018-0787-y.
[3] Lipinskas D, Maciulaitis R. Further opportunities for development of the method for fire origin prognosis. Journal of Civil Engineering andManagement. 2005, XI, 4: 299-307, ISSN 1392-3730.
[4] White RH, Sumathipala K. Fire Containment inWood Construction Doesn’t Just Happen. Wood Protection 2006 -Session I, Forest Products Society 2801 Marshall Ct. 2007. ISBN 1-892529-48-3.
[5] Zajączkowski G, Jabłoński M, Jabłoński T, Szmidla H, Kowalska A, Małachowska J, Piwnicki J, Kubica J. Raport o stanie lasów w Polsce 2020, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. 2021. ISSN 1641-3229.
[6] PN-EN 1995:2008 + NA/2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych – Część 1-2: Postanowienia ogólne – Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.
[7] Hugi E,Wuersch M, RisiW,Wakili KG. Correlation between charring rate and oxygen permeability for 12 different wood species. J Wood Sci. 2007. DOI: 10.1007/s10086-006-0816-1.
[8] FrangiA, FontanaM, KnoblochM, Bochicchio G. Fire behaviour of crosslaminated solid timber panels. Fire Saf Sci. 2008. DOI: 10.3801/IAFSS. FSS. 9-1279.
[9] Njankouo JM, Dotreppe JC, Franssen JM. Experimental study of the charring rate of tropical hardwoods. Fire Mater. 2004. DOI: 10.1002/fam.831.
[10] Friquin KL, Grimsbu M, Hovde PJ. Charring rates for cross-laminated timber panels exposed to standard and parametric fires. In: World conference on timber engineering. 2010: 20 – 24.
[11] Wen L, Han L, Zhou H. Factors Influencing the Charring Rate of Chinese Wood by using the Cone Calorimeter. Bio Resources. 2015. DOI: 10.15376/biores.10.4.7263-7272.
[12]White RH. Charring rate of composite timber products. Proceedings ofWood and Fire Safety 4th International Conference, the High Tatras. 2000. Slovakia.
[13] DębowskaA. Prędkość zwęglania drewna w analizie pożarowej konstrukcji drewnianych. Roczniki Inżynierii Budowlanej – zeszyt 16/2016: 95 – 100. KIB Oddział PAN w Katowicach.

Przyjęto do druku: 8.08.2022 r.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2022, strona 99-102 (spis treści >>)