logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Grupa Górażdże organizuje projekt edukacyjny pod nazwą Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże skierowany do studentów ostatnich lat wyższych uczelni technicznych kierunków budownictwa i pokrewnych oraz studentów kół naukowych na tych kierunkach. Celem projektu jest szeroka popularyzacja wśród studentów zagadnień technicznych, technologicznych,ekonomicznych i ekologicznych związanych z wytwarzaniem nowoczesnych i proekologicznych materiałów budowlanych. W ramach projektu studenci wraz z opiekunami będą uczestniczyć w zajęciach teoretycznych i praktycznych prowadzonych w zakładach produkcyjnych Grupy Górażdże przez naszych menadżerów. Poznają m.in. Cementownię Górażdże, Przemiałownię Ekocem, kopalnie kruszyw oraz wytwórnie betonu towarowego.

Czytaj więcej...

90. sklep PSB-Mrówka otwarty w Olkuszu

Firma Cras otworzyła 9 października 2011 r. sklep PSB-Mrówka w Olkuszu. Market powstał po re-modelingu, ma 2000 m2 powierzchni handlowej i 6 m wysokości. Na otwarcie marketu firma Cras przygotowała wiele promocji, które skutecznie przyciągnęły klientów.

 

psb

 

Forum Efektywności Energetycznej - podziękowanie

Szanowni Państwo!

3 października było nam miło Państwa gościć na Forum Polska Efektywna Energetycznie w Warszawie - pierwszej z cyklu konferencji promujących efektywność energetyczną organizowanych przez Grupę PTWP i wpisanych w ogólnopolska kampanię. Dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały w następstwie tego wydarzenia.

Relacje z debat podczas Forum:

Galeria zdjęć

Prezentacje

Filmy:

Zapraszamy także do bieżącego korzystania z serwisu informacyjnego poświęconego kampanii Polska Efektywna Energetycznie prowadzonej przez Grupę PTWP.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam,
Wojciech Kuśpik,
prezes Grupy PTWP, wydawca portalu wnp.pl

Certyfikat EMAS dla CEMEX Polska

1 września 2011 r. Zakład Cementownia Chełm został zarejestrowany w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). CEMEX Polska dołączył tym samym do elitarnego grona zaledwie 28 organizacji dotychczas zarejestrowanych w systemie w Polsce, jako pierwsza organizacja
w województwie lubelskim i drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme),
to unijny instrument, wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego celem jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów prawa i stale doskonalą swoją działalność w kontekście ochrony środowiska. System EMAS wymaga pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, ale również systematycznego informowania opinii publicznej na temat osiągniętych wyników działań prośrodowiskowych oraz angażowania pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.

Troska o środowisko naturalne zawsze stanowiła integralny element strategii rozwoju CEMEX Polska. Wdrożenie EMAS to kolejny krok w procesie doskonalenia systemu zarządzania ochroną środowiska w Cementowni Chełm. Od 2002 roku w Cementowni obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, który w roku 2008 został włączony do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. W ramach wdrożonego systemu CEMEX stale identyfikuje i poddaje ocenie środowiskowe aspekty działalności zakładu, a także monitoruje swoje oddziaływanie na otoczenie w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy wewnętrzne firmy. Nadzór nad aspektami środowiskowymi odbywa się poprzez system ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza, natężenia hałasu, zużycia paliw, energii oraz parametrów jakościowych i ilościowych wody i ścieków, a także poprzez system regularnych audytów wewnętrznych.

Na przestrzeni lat CEMEX wykonał szereg inwestycji prowadzących do ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. W znacznym stopniu obniżono emisję pyłową dzięki zainstalowaniu na emitorach odpylaczy workowych o najwyższej skuteczności. Od 2001 roku paliwo węglowe było w Cementowni Chełm stopniowo zastępowane paliwami alternatywnymi pochodzącymi z wyselekcjonowanych frakcji odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie zakład jest krajowym liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych, osiągając 75%-owy poziom substytucji ciepła. Do końca 2012 roku, przy współudziale środków z funduszy europejskich w Cementowni Chełm zostaną wybudowane hermetyczne magazyny klinkieru, które pozwolą w znaczący sposób ograniczyć tzw. emisję niezorganizowaną z procesów magazynowania klinkieru na otwartych i półotwartych składach oraz wtórne pylenie z dróg i placów wewnętrznych.

Rejestracja w EMAS wiązała się z długim okresem przygotowań i weryfikacji. W pierwszej kolejności  dostosowano dotychczasowy system zarządzania środowiskowego do wymogów rozporządzenia. Następnie w maju 2011 roku Cementownia Chełm przeszła z wynikiem pozytywnym 2-dniowy audyt przeprowadzony przez niezależnych, akredytowanych weryfikatorów środowiskowych. Ostatecznie weryfikacji pod względem kompletności i rzetelności danych została poddana Deklaracja Środowiskowa dla Cementowni Chełm za rok 2010.

VIII Ogólnopolskie Forum Stolarki Budowlanej

poid        poid

W dniu 19 października br.  w hotelu „500” w Strykowie k/Łodzi Związek POLSKIE OKNA I DRZWI  pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, organizuje VIII Ogólnopolskie Forum Stolarki Budowlanej. Podczas spotkania branży, dyskutować będziemy min. na temat Branżowego Programu Promocji, który już od początku przyszłego roku wspomagać będzie działania marketingowe polskich firm na rynkach zagranicznych, klas energetycznych dla okien energooszczędnych, problemów związanych z zakupami drewna. Poza przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, swój udział zapowiedzieli przedstawiciele prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, którzy przedstawią nam wizję usprawnienia systemu ogłaszania, przeprowadzania oraz kontroli przetargów publicznych.
Podobnie jak to bywało przed laty, w Strykowie poruszane będą istotne tematy dla branży stolarki budowlanej. Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza, w znacznym stopniu wspomoże codzienną pracę menadżerów „stolarkowych”, a nawiązane i odświeżone kontakty ułatwią wspólną budowę potęgi naszej branży w kraju i zagranicą. Mamy również nadzieję, że dyskusja, która toczyć się będzie na sali konferencyjnej oraz w kuluarach  Forum wyznaczy oraz zweryfikuje działania, jakie Związek POLSKIE OKNA I DRZWI podejmuje na rzecz branży każdego dnia.


Do zobaczenia w Strykowie.

Janusz Komurkiewicz
Prezes Związku POLSKIE OKNA I DRZWI


Więcej informacji na stronie www.ofsb.okna.org.pl

 

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA w CIECHOCINKU 12-14 PAŹDZIERNIKA

XVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
w CIECHOCINKU 12-14 PAŹDZIERNIKA
________________________________________


12-14 października br. odbędzie się w Ciechocinku Konferencję XVII   Naukowo-Techniczna Konferencja, której tematem są:

„ KRYTERIA WYBORU OFERTY, WADY DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ, WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA ORAZ ROZLICZANIE WADIUM W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ:
Minister Infrastruktury
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

ZŁOTY SPONSOR KONFERENCJI   

WK                    

SPONSOR KONFERENCJI

Kreisel

PROBLEMATYKA REFERATÓW

Podczas tegorocznej Konferencji zostaną omówione  skutki wynikające z wyboru oferty wg. kryterium „najniższej ceny”. Przybliżone zostaną także  kryteria wyboru oferty w oparciu o prawodawstwo innych krajów unijnych a następnie możliwości i propozycje innych kryteriów wyboru niż „najniższa cena”. Drugim obszarem tematycznym  będą błędy w szacowaniu wartości zamówienia a w szczególności przy sporządzaniu przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych. Z dużym zainteresowaniem na pewno spotka się część poświęcona podstawom formalnym wykluczania niektórych wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne i skutki praktyczne w stosowaniu aktualnie obowiązujących zasad. Ciekawe  wydaje się również zagadnienie problemów w rozliczaniu wadium będących skutkiem niejednoznacznych przepisów, które wykorzystywane są w sposób nie zawsze uczciwy przez zamawiających. Na zakończenie Konferencji przedstawione zostaną propozycje zmiany w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Tematy referatów:
•    Kryterium najniższej ceny! Strach, niekompetencja czy jedno i drugie?
•    Kryteria wyboru oferty w perspektywie unijnej
•    Skutki wyboru najtańszego usługodawcy. Studium przypadków
•    Nieprawidłowości i nadużycia zamawiających przy zatrzymaniu wadium oraz możliwość skutecznego dochodzenia przez wykonawców jego zwrotu
•    Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
•    Korzystanie z potencjału podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych – szansa czy ryzyko?
•    Sposób obliczenia cen ofertowych w świetle zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
•    Przedmiary robót, roboty tymczasowe i specyfikacje techniczne przy sporządzaniu kosztorysów w zamówieniach publicznych
•    Błędy w przedmiarowaniu i kosztorysowaniu inwestorskim oraz ofertowym – ich wpływ na wydłużanie procedur przetargowych

UWAGA !!!
Każdy uczestnik wraz ze ZGŁOSZENIEM UCZESTNICTWA może przesłać do Komitetu Organizacyjnego jedno lub dwa pytania z
obszaru objętego tematyką Konferencji. Odpowiedzi na nie będą udzielać autorzy referatów w trakcie dyskusji.
Intencją naszą jest podniesienie efektywności konferencji poprzez zaakcentowanie bardzo istotnych i praktycznych
problemów uczestników Konferencji.


Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr inż. Janusz Traczyk


ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA
Izba Projektowania Budowlanego
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB

PATRONAT MEDIALNY:

Licz i Buduj
Materiały Budowlane
Builder
Info-Inwest
Portal budoskop.pl

Czytaj więcej...