logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 08/2017

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Fakro (reklama)
Okładka II - ITB (reklama)
Okładka III - Epstal (reklama)
Okładka IV - ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

J. Abramczyk – Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej / Building free forms roofed with folded sheets ... 3
cytuj/citation: Abramczyk Jacek. 2017. " Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej". Materiały Budowlane 540 (8): 3-5. DOI: 10.15199/33.2017.08.01

A. Borowy, M. Łukomski, G. Woźniak – Metody oceny odporności ogniowej ścian skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych / Fire resistance assessment methods of lightweight partitions on steel structure with gypsum plasterboard lininh ... 6
cytuj/citation: Borowy Andrzej, Łukomski Marek, Woźniak Grzegorz. 2017. "Metody oceny odporności ogniowej ścian skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych". Materiały Budowlane 540 (8): 6-9. DOI: 10.15199/33.2017.08.02

T. Chmielewski – Międzynarodowa klasyfikacja tornad i propozycja skali intensywności silnych wiatrów oraz tornad w Polsce / International classification of tornadoes and proposal of intensity scales of strong winds and tornadoes in Poland ... 10
cytuj/citation: Chmielewski Tadeusz. 2017. "Międzynarodowa klasyfikacja tornad i propozycja skali intensywności silnych wiatrów oraz tornad w Polsce". Materiały Budowlane 540 (8): 10-12. DOI: 10.15199/33.2017.08.03

J. Fangrat – Badania wyrobów celulozowych w kalorymetrze stożkowym według nowej koncepcji / Study of building products in the Cone Calorimeter by means of the
new concept of modified heat release rate
 ... 13
cytuj/citation: Fangrat Jadwiga. 2017. "Badania wyrobów celulozowych w kalorymetrze stożkowym według nowej koncepcji". Materiały Budowlane 540 (8): 13-15. DOI: 10.15199/33.2017.08.04

K. Gromysz – Wyznaczanie sztywności tymczasowej drewnianej podpory budynku w kierunku podłużnym / Stiffness in the longitudinal direction of the temporary timber supports
of a building
 ... 16
cytuj/citation: Gromysz Krzysztof. 2017. "Wyznaczanie sztywności tymczasowej drewnianej podpory budynku w kierunku podłużnym". Materiały Budowlane 540 (8): 16-19. DOI: 10.15199/33.2017.08.05

T. Pytlowany – Propozycja szacowania oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody w ustrojach powierzchniowych / Estimating extremes in climate impacts using the Peak Over Threshold method – ground snow loads ... 20
cytuj/citation: Pytlowany Tomasz. 2017. "Propozycja szacowania oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody w ustrojach powierzchniowych". Materiały Budowlane 540 (8): 20-22. DOI: 10.15199/33.2017.08.06

P. Roszkowski, P. Sulik, G. Kimbar – Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych / Assessment of the charring depth in surface element timber structures ... 23
cytuj/citation: Roszkowski Paweł, Sulik Paweł, Kimbar Grzegorz. 2017. "Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych". Materiały Budowlane 540 (8): 23-28. DOI: 10.15199/33.2017.08.07

J. Szulc – Procedury diagnostyczne budynków wielkopłytowych/ Diagnostic procedures in large-panel buildings ... 29
cytuj/citation: Szulc Jarosław. 2017. "Procedury diagnostyczne budynków wielkopłytowych". Materiały Budowlane 540 (8): 29-31. DOI: 10.15199/33.2017.08.08

M. Jabłoński, J. Szer, I. Szer, E. Błazik-Borowa – Klimat akustyczny na rusztowaniach / Acoustic climate on scaffolding ... 32
cytuj/citation: Jabłoński Marek, Szer Jacek, Szer Iwona, Błazik-Borowa Ewa. 2017. "Klimat akustyczny na rusztowaniach". Materiały Budowlane 540 (8): 32-34. DOI: 10.15199/33.2017.08.09

D. Kaczorek, B. Pietruszka – Buforowanie wilgoci przez innowacyjne przegrody wewnętrzne/ Moisture buffering of innovative internal walls ... 35
cytuj/citation: Pietruszka Barbara, Kaczorek Dobrosława. 2017. "Buforowanie wilgoci przez innowacyjne przegrody wewnętrzne". Materiały Budowlane 540 (8): 35-37. DOI: 10.15199/33.2017.08.10

D. Koruba, R. Piekoszewski, J. Z. Piotrowski – Analiza porównawcza wybranych obiektów dydaktycznych w aspekcie efektywności energetycznej / Comparative analysis of educational buildings in terms of energy efficiency ... 38
cytuj/citation: Koruba Dorota, Piekoszewski Robert, Piotrowski Jerzy Zbigniew. 2017. "Analiza porównawcza wybranych obiektów dydaktycznych w aspekcie efektywności energetycznej". Materiały Budowlane 540 (8): 38-39. DOI: 10.15199/33.2017.08.11

M. Piasecki, D. Bekierski – Wpływ wybranych materiałów budowlanych na klasy czystości powietrza pomieszczeń / Influence of selected building materials on the classification
of room air cleanl
 ... 4
cytuj/citation: Piasecki Michał, Bekierski Dominik. 2017. "XXX". Materiały Budowlane 540 (8): 40-42. DOI: 10.15199/33.2017.08.12

B. Rymsza, G. Adamczewski, B. Chmielewska, T. Gajda, K. Germaniuk, M. Wolański – Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa – beton obiektu mostowego / Characteristic of thermal conditions in asphalt pavement – concrete joint in bridge system ... 43
cytuj/citation: Rymsza Barbara, Adamczewski1 Grzegorz, Chmielewska Bogumiła, Gajda Tomasz, Germaniuk Krzysztof, Wolański Marek. 2017. "Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa – beton obiektu mostowego". Materiały Budowlane 540 (8): 43-45. DOI: 10.15199/33.2017.08.13

W. Węgrzyński, G. Krajewski, G. Vigne – Praktyczne aspekty szacowania widzialności w dymie / Estimation of the visibility in smoke – practical aspects ... 46
cytuj/citation: Węgrzyński Wojciech, Krajewski Grzegorz, Vigne Gabriele. 2017. "Praktyczne aspekty szacowania widzialności w dymie". Materiały Budowlane 540 (8): 46-48. DOI: 10.15199/33.2017.08.14

M. Babiak, M. Bilski, M. Ratajczak, J. Kosno – Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów / The effect of additives based on processed fats on viscoelastic properties of bitumen ... 49
cytuj/citation: Babiak Michał, Bilski Marcin, Ratajczak Maria, Kosno Jacek. 2017. "Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów". Materiały Budowlane 540 (8): 49-51. DOI: 10.15199/33.2017.08.15

M. Bołtryk, K. Kalinowska-Wichrowska – Frakcja drobna z recyklingu betonu jako aktywny wypełniacz wyrobów wapienno-piaskowych / The fine fraction from recycled concrete as an active filler of sand-lime prod ... 52
cytuj/citation: Bołtryk Michał, Kalinowska-Wichrowska Katarzyna. 2017. "Frakcja drobna z recyklingu betonu jako aktywny wypełniacz wyrobów wapienno-piaskowych". Materiały Budowlane 540 (8): 52-54. DOI: 10.15199/33.2017.08.16

L. Domagała, J. Galus – Wpływ naprężeń ściskających wg PN-EN 12390-13 oraz PN-EN 1992-1-1 na wynik oznaczenia modułu sprężystości betonu / The influence of compressive stress range according to PN-EN 12390-13 and PN-EN 1992-1-1 on a determination result of modulus of elasticity of concrete ... 55
cytuj/citation: Domagała Lucyna, Galus Jakub. 2017. "Wpływ naprężeń ściskających wg PN-EN 12390-13 oraz PN-EN 1992-1-1 na wynik oznaczenia modułu sprężystości betonu". Materiały Budowlane 540 (8): 55-59. DOI: 10.15199/33.2017.08.17

W. Franus, A. Woszuk, L. Bandura, A. Zofka – Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu / The effect of the crystallochemical properties of zeolites on asphalt foaming ... 60
cytuj/citation: Franus Wojciech, Woszuk Agnieszka, Bandura Lidia, Zofka Adam. 2017. "Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu". Materiały Budowlane 540 (8): 60-64. DOI: 10.15199/33.2017.08.18

A. Kaleta, S. Grzeszczyk – Ocena tiksotropii zaczynów cementowych za pomocą metody wielokrotnych skokowych zmian szybkości ścinania / Thixotropy of fresh cement pastes and its assessment by the method of step-change of shear rate ... 65
cytuj/citation: Kaleta Alina, Grzeszczyk Stefania. 2017. "Ocena tiksotropii zaczynów cementowych za pomocą metody wielokrotnych skokowych zmian szybkości ścinania". Materiały Budowlane 540 (8): 65-67. DOI: 10.15199/33.2017.08.19

K. Kołodziej, L. Bichajło – Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE) / The zero shear viscosity of 35/50 asphalt
with Trinidad Lake Asphalt (TLA) ad 
... 68
cytuj/citation: Kołodziej Krzysztof, Bichajło Lesław. 2017. "Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE)". Materiały Budowlane 540 (8): 68-70. DOI: 10.15199/33.2017.08.20

A. Molendowska, J. Wawrzeńczyk – Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie / Impact of the test method and aggregate gradation on the surface scaling resistance of concrete ... 71
cytuj/citation: Molendowska Agnieszka, Wawrzeńczyk Jerzy. 2017. "Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie". Materiały Budowlane 540 (8): 71-73. DOI: 10.15199/33.2017.08.21

I. Skrzypczak, L. Buda-Ożóg, J. Kujda – Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego / The impact of the quality materials on the reliability level
of the bending element
 ... 74
cytuj/citation: Skrzypczak Izabela, Buda-Ożóg Lidia, Kujda Joanna. 2017. "Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego". Materiały Budowlane 540 (8): 74-76. DOI: 10.15199/33.2017.08.22

A. Strąk – Odporność na korozję metalowych blach perforowanych / Corrosion resistance of metal perforated sheets ... 77
cytuj/citation: Strąk Adrian. 2017. "Odporność na korozję metalowych blach perforowanych". Materiały Budowlane 540 (8): 77-79. DOI: 10.15199/33.2017.08.23

E. Sudoł, M. Wasiak – Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe / Weathering resistance of wood-plastic composites products ... 80
cytuj/citation: Sudoł Ewa, Wasiak Magdalena. 2017. "Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe". Materiały Budowlane 540 (8): 80-82. DOI: 10.15199/33.2017.08.24

M. Urban – Zawartość zaczynu jako główne kryterium projektowania składu betonów samozagęszczalnych / Paste content as a main criterion for self-compacting concrete composition design  ... 83
cytuj/citation: Urban Maciej. 2017. "Zawartość zaczynu jako główne kryterium projektowania składu betonów samozagęszczalnych". Materiały Budowlane 540 (8): 83-86. DOI: 10.15199/33.2017.08.25

D. Wojnowski – Wpływ obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych / Impact of lowered temperature on selected properties of mortars for repair of concrete structures ... 87
cytuj/citation: Wojnowski Damian. 2017. "Wpływ obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych". Materiały Budowlane 540 (8): 87-90. DOI: 10.15199/33.2017.08.26

T. Zachariasz, J. Śliwiński – Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej / Influence of superabsorbent polymer (SAP) addition
on selected properties of cement mortar 
... 91
cytuj/citation: Zachariasz Tomasz, Śliwiński Jacek. 2017. "Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej". Materiały Budowlane 540 (8): 91-93. DOI: 10.15199/33.2017.08.27

J. Bizon-Górecka, J. Górecki, M. Holec – Czynniki ryzyka w cyklu życia budynków pasywnych / Risk factors in life cycle of passive houses ... 94
cytuj/citation: Bizon-Górecka Jadwiga, Górecki Jarosław, Holec Mateusz. 2017. "Czynniki ryzyka w cyklu życia budynków pasywnych". Materiały Budowlane 540 (8): 94-96. DOI: 10.15199/33.2017.08.28

A. Chojnacka, A. Sobotka – Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji / Strategic approach on the implementation of innovation ... 97
cytuj/citation: Chojnacka Anna, Sobotka Anna. 2017. "Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji". Materiały Budowlane 540 (8): 97-100. DOI: 10.15199/33.2017.08.29

W. Drozd – Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień / Identification and profiling the pattern of construction accidents with the cluster analysis ... 101
cytuj/citation: Drozd Wojciech. 2017. "Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień". Materiały Budowlane 540 (8): 101-102. DOI: 10.15199/33.2017.08.30

A. Duchaczek, D. Skorupka – Ilościowe określenie preferencji decydenta podczas oceny ryzyka eksploatacji mostów / Quantitative determination of decision maker's preferences during risk assessment of bridges' service ... 103
cytuj/citation: Duchaczek Artur, Skorupka Dariusz. 2017. "Ilościowe określenie preferencji decydenta podczas oceny ryzyka eksploatacji mostów". Materiały Budowlane 540 (8): 103-105. DOI: 10.15199/33.2017.08.31

J. Górecki, J. Bizon-Górecka, S. Żurek – Innowacyjne wspomaganie pracy inspektora nadzoru inwestorskiego / Innovations created for investor’s supervision inspector ... 106
cytuj/citation: Górecki Jarosław, Bizon-Górecka Jadwiga, Żurek Sandra. 2017. "Innowacyjne wspomaganie pracy inspektora nadzoru inwestorskiego". Materiały Budowlane 540 (8): 106-108. DOI: 10.15199/33.2017.08.32

A. Hoła, B. Hoła, M. Sawicki, M. Szóstak – Analiza przyczyn upadków z rusztowań budowlanych / Analysis of the causes of falls from scaffoldings ... 109
cytuj/citation: Hoła Anna, Hoła Bożena, Sawicki Marek, Szóstak Mariusz. 2017. "Analiza przyczyn upadków z rusztowań budowlanych". Materiały Budowlane 540 (8): 109-112. DOI: 10.15199/33.2017.08.33

A. Krawczyńska-Piechna – Wykorzystanie metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do wyboru systemu deskowania stropowego / Application of discrimination analysis methods in case of horizontal formwork selection ... 113
cytuj/citation: Krawczyńska-Piechna Anna. 2017. "Wykorzystanie metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do wyboru systemu deskowania stropowego". Materiały Budowlane 540 (8): 113-115. DOI: 10.15199/33.2017.08.34

M. Mrówczyńska – Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych / Construction of numerical model of terrain for planning
of construction projects
 ... 116
cytuj/citation: Mrówczyńska Maria. 2017. "Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych". Materiały Budowlane 540 (8): 116-117. DOI: 10.15199/33.2017.08.35

B. Nowogońska – Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego / Method of prediction of the technical condition of residential building ... 118
cytuj/citation: Nowogońska Beata. 2017. "Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego". Materiały Budowlane 540 (8): 118-119. DOI: 10.15199/33.2017.08.36

Z. Orłowski, A. Radziejowska – Model oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego / Assessment model of Adaptability – the basic category in the evaluation of social performance for sustainable housing ... 120
cytuj/citation: Orłowski Zygmunt, Radziejowska Aleksandra. 2017. "Model oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego". Materiały Budowlane 540 (8): 120-122. DOI: 10.15199/33.2017.08.37

M. Połoński – Wpływ założeń dotyczących szacowania czasu robót budowlanych na wielkość bufora czasu / Influence of assumptions related to the construction work time
assessment on time buf
 ... 123
cytuj/citation: Połoński Mieczysław. 2017. "Wpływ założeń dotyczących szacowania czasu robót budowlanych na wielkość bufora czasu". Materiały Budowlane 540 (8): 123-126. DOI: 10.15199/33.2017.08.38

E. Radziszewska-Zielina, G. Śladowski – Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego / Application of a multicriteria approach supporting the selection of a form of use in the adaptation of a historical building ... 127
cytuj/citation: Radziszewska-Zielina Elżbieta, Śladowski Grzegorz. 2017. "Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego". Materiały Budowlane 540 (8): 127-129. DOI: 10.15199/33.2017.08.39

E. Nowicka, Ł. Nowotny – Powtarzalność wyników badań in situ izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej / The reproducibility of the façade sound insulation in situ test results ... 140
cytuj/citation: Nowicka Elżbieta, Nowotny Łukasz. 2017. "Powtarzalność wyników badań in situ izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej". Materiały Budowlane 540 (8): 140-141. DOI: 10.15199/33.2017.08.42

E. Nowicka – Ocena pochłaniania dźwięku dyskretnych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń / The sound absorption assessment of single elements intended for interior use ... 150
cytuj/citation: Nowicka Elżbieta. 2017. "Ocena pochłaniania dźwięku dyskretnych elementów stanowiących wyposażenie pomieszczeń". Materiały Budowlane 540 (8): 150-151. DOI: 10.15199/33.2017.08.44

L. Dulak – Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów / Acoustic insulation capabilities of floors ... 154
cytuj/citation: Dulak Leszek. 2017. "Możliwości obliczeniowe izolacyjności akustycznej stropów". Materiały Budowlane 540 (8): 154-156. DOI: 10.15199/33.2017.08.45

O. Kopyłow – Zasady oceny technicznej ścian działowych ze szkła / Technical evaluation principles of glass partition walls ... 186
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij. 2017. "Zasady oceny technicznej ścian działowych ze szkła". Materiały Budowlane 540 (8): 186-188. DOI: 10.15199/33.2017.08.53

I.Galman, R. Jasiński – Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne / Joints in masonry walls, theoretical basis ... 190
cytuj/citation: Galman Iwona, Jasiński Radosław. 2017. "Połączenia ścian murowych, podstawy teoretyczne". Materiały Budowlane 540 (8): 190-193. DOI: 10.15199/33.2017.08.54

M. Gołębiewski – Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju budownictwa zrównoważonego / Potential of hemp-lime composites for development of sustainable construc ... 197
cytuj/citation: Gołębiewski Michał. 2017. "Rola kompozytów konopno-wapiennych w rozwoju budownictwa zrównoważonego". Materiały Budowlane 540 (8): 197-199. DOI: 10.15199/33.2017.08.56

J. Kinowski, B. Sędłak, P. Roszkowski, P. Sulik – Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru / The effect of fixing façades on their behavior under fire conditions ... 204
cytuj/citation: Kinowki Jacek, Sędłak Bartłomiej, Roszkowski Paweł, Sulik Paweł. 2017. "Wpływ sposobu zamocowania okładzin elewacyjnych na ich zachowanie w warunkach pożaru". Materiały Budowlane 540 (8): 204-205. DOI: 10.15199/33.2017.08.58

A. Sz. Borkowski – Model analityczny w technologii BIM / Analytical model in BIM technology ... 206
cytuj/citation: Borkowski Szymon Andrzej. 2017. "Model analityczny w technologii BIM". Materiały Budowlane 540 (8): 206-208. DOI: 10.15199/33.2017.08.59

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

A. K. KłosakAktualizacja polskich norm dotyczących akustyki ... 130
cytuj/citation: Kłosak K. Andrzej. 2017. "Aktualizacja polskich norm dotyczących akustyki". Materiały Budowlane 540 (8): 130-134. DOI: 10.15199/33.2017.08.40

Izolacja akustyczna na wysokim poziomie - Schock Tronsole (reklama)

L. MisiewiczPodwyższone wymagania oraz zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych w prPN-B-02151-5 ... 136
cytuj: Misiewicz Lech. 2017. "Podwyższone wymagania oraz zasady klasyfikacji akustycznej budynków mieszkalnych w prPN-B-02151-5". Materiały Budowlane 540 (8): 136-137. DOI: 10.15199/33.2017.08.41
Ściany oddzielające mieszkania od korytarzy i klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych z silikatów ... 138

M. Jarosz – Dobra akustyka w salach lekcyjnych warunkuje komfort ich użytkowania ... 142

A. K. KłosakWytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06 ... 143
cytuj: Kłosak K. Andrzej. 2017. "Wytyczne do projektowania pomieszczeń zgodnie z nową normą o akustyce wnętrz – PN-B-02151-4:2015-06". Materiały Budowlane 540 (8): 143-146. DOI: 10.15199/33.2017.08.43

Środowisko akustyczne wnętrz to nie tylko pochłanianie dźwięków ... 147

Listwy dystansowe SORP10® pochłaniające dźwięk
 ... 148

Jak zaprojektować strop zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 ... 152

ISOVER (reklama)

A. K. Kłosak, B. Ziarko, K. NeringRenowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku ... 158
cytuj: Kłosak K. Andrzej, Ziarko Bartłomiej, Nering Krzysztof. 2017. "Renowacja akustyczna stropu gęstożebrowego Ackermanna w krakowskiej kamienicy z 1940 roku". Materiały Budowlane 540 (8): 158-161. DOI: 10.15199/33.2017.08.46

M. Jakimowicz
Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania ... 162
cytuj: Jakimowicz Marzena. 2017. "Drogowe ekrany akustyczne w aspekcie bezpieczeństwa użytkowania". Materiały Budowlane 540 (8): 162-164. DOI: 10.15199/33.2017.08.47

TEMAT WYDANIA – Stolarka i szkło budowlane

B. TomczakSilna pozycja polskiej stolarki otworowej ... 165
cytuj: Tomczak Beata. 2017. "Silna pozycja polskiej stolarki otworowej". Materiały Budowlane 540 (8): 165-166. DOI: 10.15199/33.2017.08.48

M. MirosNasila się konkurencja polskich i rumuńskich producentów okien i drzwi z PVC na rynku UE ... 166

Polska liderem eksportu – nowe wyzwania branży stolarki budowlanej – wywiad z Januszem Komurkiewiczem, Prezesem Zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi ... 167

Montaż warstwowy okien z SOUDAL WINDOW SYSTEM
 ... 169

J. Płoński
Jak sprawdzić jakość okien? ... 170
cytuj: Płoński Jerzy. 2017. "Jak sprawdzić jakość okien?". Materiały Budowlane 540 (8): 170-172. DOI: 10.15199/33.2017.08.49
Schemat montażu warstwowego w systemie ProENERGY ... 173

W. Chronowski
Poprawa energooszczędności przeszkleń ... 174
cytuj: Chronowski Wojciech. 2017. "Poprawa energooszczędności przeszkleń". Materiały Budowlane 540 (8): 174-176. DOI: 10.15199/33.2017.08.50

M. Jakimowicz
Okna w świetle obowiązujących przepisów ... 177
cytuj: Jakimowicz Marzena. 2017. "Okna w świetle obowiązujących przepisów". Materiały Budowlane 540 (8): 177-180. DOI: 10.15199/33.2017.08.51

ALUPLAST (reklama)

R. KlosStolarka przeciwwłamaniowa ... 182
cytuj: Klos Robert. 2017. "Stolarka przeciwwłamaniowa". Materiały Budowlane 540 (8): 182-184. DOI: 10.15199/33.2017.08.52

Szybki i pewny montaż okien dachowych VELUX z nowymi kołnierzami
 ... 185

Budownictwo w Polsce 2018 (reklama)

T. NowakZaawansowane przeszklenia przeciwpożarowe w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie ... 189

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Fangrat, M. GłowaczSektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie ... 194
cytuj: Fangrat Jadwiga, Głowacz Małgorzata. 2017. "Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie". Materiały Budowlane 540 (8): 194-196. DOI: 10.15199/33.2017.08.55

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – PIR/PUR – nowość nierozpoznana ... 200
cytuj: Patoka Krzysztof. 2017. "PIR/PUR – nowość nierozpoznana". Materiały Budowlane 540 (8): 200-202. DOI: 10.15199/33.2017.08.57

ZCB Owczary (reklama)

 BUDUJEMY NASZĄ ZAMOŻNOŚĆ

P. J. DąbrowskiCo trzeba zrobić, byśmy w Polsce zarabiali lepiej? Zadanie 8 – wspierajmy rozwój rodzimych firm globalnych ... 209

RYNEK BUDOWLANY

Realizujemy cele zrównoważonego rozwoju – wywiad z Ernestem Jelito, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Górażdże Cement S.A. ... 210

M. SochackiSymptomy poprawy koniunktury na europejskim rynku budowlanym ... 212
cytuj: Sochacki Mariusz. 2017. "Symptomy poprawy koniunktury na europejskim rynku budowlanym". Materiały Budowlane 540 (8): 212-213. DOI: 10.15199/33.2017.08.60

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w czerwcu 2017 roku ... 213

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2017 roku ... 214
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2017. "Produkcja materiałów budowlanych w I półroczu 2017 roku". Materiały Budowlane 540 (8): 214-216. DOI: 10.15199/33.2017.08.61
Norma PRO czy EXPERT? Trudny wybór ... 217

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2017 roku ... 218
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2017. "Efekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2017 roku". Materiały Budowlane 540 (8): 218-221. DOI: 10.15199/33.2017.08.62

J. Kobylarz
Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2017 roku ... 221
cytuj: Kobylarz Janusz. 2017. "Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2017 roku". Materiały Budowlane 540 (8): 221-223. DOI: 10.15199/33.2017.08.63

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO 224

KONFERENCJE

D. Kostrzewska-MatyniaXVI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ... 225

Prenumerata dla uczelni wyższych 
Prenumerata dla szkół średnich