logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Do wypracowania zapisów kontraktowych jest niezbędna wiedza osób rozliczających inwestycje, ograniczających na co dzień ryzyka kontraktowe, rozwiązujących spory, administrujących przepływem informacji podczas realizacji inwestycji oraz praktyków, którzy mają dostęp do środowiska BIM w swojej codziennej pracy.

Z tych powodów 2 grudnia 2015 r. powstała Komisja do spraw Nowych Technologii (Komisja NT) przy SIDiR, której przewodniczącym został Marcin Mikulewicz. W skład komisji wchodzą osoby z doświadczeniem w zarządzaniu budowami i obsłudze prawnej inwestycji, a także specjaliści związani z BIM, m.in. Szymon Dorna (członek BIMTask Force przy EFCA, niezależny ekspert PKN ds. CEN/TC 442 BIM), czy Paweł Wierzowiecki (członek EU BIM, koordynator merytoryczny V4 BIM Task Force). Komisję wspiera Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa oraz ZPBUI, V4 BIM, Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Obecnie na świecie trwa technologiczny wyścig w dziedzinie budownictwa i Polska musi jak najszybciej wskoczyć do tego pociągu przez realizację inwestycji publicznych zgodnie z ustandaryzowanym procesem realizacji w technologii BIM. Sektor komercyjny już dostrzega ogromne zalety tej technologii – podkreśla Szymon Dorna.

Prace Komisji NT
Podczas pierwszego spotkania Komisji NT w grudniu 2015 r. ustalono cele i sposób pracy. Celem jest opracowanie dokumentu o nazwie Protokół BIM stanowiącego w przyszłości część SIWZ zamawiającego. Dokument docelowo ma zawierać słownik pojęć BIM, procedur i założeń współpracy. Na spotkaniach omawiane są propozycje zapisów w celu określenia współpracy przy wytwarzaniu Modelu BIM dla zamawiającego. W praktyce Komisja NT analizuje i dyskutuje nad zapisami dokumentu. Pomiędzy spotkaniami każdy członek Komisji NT może komentować zapisy dokumentu, które są potem przyjmowane lub odrzucane podczas spotkań. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa, które obecnie przygotowuje rekomendacje dla inwestora publicznego, jak wykorzystać BIM.

Procedura współpracy polega na wprowadzeniu zapisów do Protokołu BIM, który jest dostępny do analizy, komentowania i współtworzenia przez członków Komisji NT. Następnie odbywa się automatyczna synchronizacja pliku na serwerze. Finalnego zatwierdzenia nanoszonych poprawek dokonuje przewodniczący Komisji NT bezpośrednio na spotkaniach.

Ustalono, że Protokół BIM, po zakończeniu prac i uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu SIDiR, zostanie opublikowany na stronie internetowej tego Stowarzyszenia. Planuje się przekazanie dokumentu do instytucji zajmujących się wspieraniem beneficjentów oraz zamawiających z rynku infrastrukturalnego, a także właściwych jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego.

Wszyscy członkowie poświęcają swój wolny czas bezinteresownie, tj. nikt nie pobiera wynagrodzenia za udział w pracach Komisji NT. Pasja i chęć opisania skomplikowanych procedur jest motorem do działania członków Komisji. Obecnie Protokół BIM jest we wstępnej fazie opracowania.

mgr inż. arch. Piotr Adamiec
Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców; członek Komisji ds. Nowych Technologii przy SIDiR

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>