logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BIM przełomem w modelowaniu konstrukcji żelbetowych?
Przełomowym etapem na drodze do usprawnienia procesu tworzenia dokumentacji rysunkowej oraz wyzwaniem, które stoi przed inżynierami i informatykami, jest wprowadzenie do powszechnego stosowania tzw. modelowania informacji o procesie budowania (ang. Building Information Modeling – BIM). Podejście to polega na stworzeniu kompleksowego, przestrzennego modelu konstrukcji, na którym pracować mogą przedstawiciele wszystkich branż zaangażowanych w proces budowlany. Pojęcie BIM odnosi się również do modelowania jako procesu twórczego, w którym dane o konstrukcji generowane są i wykorzystywane na każdym etapie funkcjonowania inwestycji: począwszy od projektu, przez realizację, eksploatację, a na rozbiórce kończąc. Te same informacje w tym samym czasie powinny być dostępne dla wszystkich osób zaangażowanych w proces inwestycyjny dzięki zastosowaniu interoperacyjnych rozwiązań informatycznych. Takie podejście usprawnia także organizację i kontrolę inwestycji przez tworzenie harmonogramów, zestawień materiałowych, wymianę informacji o składnikach aktywów oraz zarządzanie zasobami. W dalszej części artykułu omówiono elementy technologii BIM, istotne przede wszystkim z punktu widzenia projektanta konstrukcji żelbetowych.

Współczesne narzędzia projektanta konstrukcji żelbetowych
Projektanci i wykonawcy konstrukcji żelbetowych dysponują obecnie dużą liczbą programów do tworzenia rysunków, modelowania geometrycznego obiektów, analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz wymiarowania elementów konstrukcyjnych, a także różnego rodzaju modułami, umożliwiającymi tworzenie rysunków, harmonogramów czy zestawień. Szczególnie istotna jest możliwość wykonywania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych na przestrzennym modelu konstrukcji, generowania na ich podstawie trójwymiarowego modelu zbrojenia zgodnego z wynikami obliczeń i stosowanymi normami, a następnie tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji, obejmującej zarówno zestaw rysunków technicznych, jak i wszystkie niezbędne zestawienia materiałowe związane z objętością betonu czy też stosowanymi prętami zbrojeniowymi. Automatyzacja projektowania i wykonywania konstrukcji żelbetowych powoduje:
● skrócenie czasu realizacji obiektu, szczególnie w przypadku dużych inwestycji;
● poprawę jakości dokumentacji (usprawnienie procesu zarządzania budową);
● minimalizację ryzyka popełnienia błędów (np. wykrywanie kolizji, automatyczne numeracje i zestawienia prętów zbrojeniowych, ograniczenie liczby danych i możliwości ich zdublowania, integracja modelu z poszczególnymi rysunkami);
● łatwość edycji i wprowadzania poprawek;
● optymalizowanie zużycia materiałów, a przez to minimalizowanie kosztów.

mgr inż. Tomasz Howiacki, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
mgr inż. Błażej Legut, BIM Service

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>