logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Europejski Instytut Prawa Budowlanego i Fundacja "Wszechnicy Budowlanej" zapraszają na seminaria z zakresu przepisów obowiązujących w budownictwie a związanych z Prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym, Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o ochronie przyrody, przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko oraz wyrobami budowlanymi.

seminarium nr 635 w rejestrze Ministra Infrastruktury

13 października 2009r. – wtorek lub 3 grudnia - czwartek

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
od wniosku do decyzji: nowe procedury i zmienione przepisy
Jak sprawnie przeprowadzić ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko? Ponad 20% kraju to obszary NATURA 2000.
Wykonywanie robót budowlanych na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu wymaga pozwolenia na budowę i oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa.
Jak przeprowadzić ocenę oddziaływania dla inwestycji podprogowych i inwestycji miejskich współfinansownych z UE.
1. System ocen oddziaływania na środowisko w Polsce;        1 h
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla planów i programów (najważniejsze zagadnienia proceduralne ) 1 h
3. Procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              1,5 h
 Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 Zakres wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 Organy właściwe do wydawania, uzgadniania i opiniowania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć;
 Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko;
 Zakres i wymogi dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
4. Powtórna ocena oddziaływania na środowisko na etapie pozwolenia na budowę i zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ½ h
5. Procedura oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszary objęte ochronioną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (najważniejsze zagadnienia proceduralne)    ½ h
6. Wymagania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych   ½  h

Wykładowca -Artur Kawicki ekspert Fundacji

 

seminarium 634 w rejestrze Ministra Infrastruktury

14 października 2009r – czwartek lub 18 grudnia - piatek

PRAWO WODNE W PROCESIE INWESTYCYJNYM- prawne aspekty korzystania z wód
Jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego już do pozwolenia na budowę, a jakie dopiero do eksploatacji.
Jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne? Zakazy lub warunki wprowadzania ścieków do wód i gruntu.
Budowa urządzeń wodnych. Legalizacja urządzeń wodnych.
1. Własność wód:           1 h
 prawa i obowiązki właścicieli wód,
 partycypacja w kosztach utrzymania wód,
 zasady nabywania praw do użytkowania gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa.
2. Korzystanie z wód:           1h
 zasady korzystania z wód,
 prawa i obowiązki podmiotów w zakresie powszechnego, zwykłego i szczególnego korzystania z wód,
3. Ochrona wód:            1h
 zakazy dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z uwzględnieniem rodzaju ścieków i ich odbiornika,
 zaostrzanie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków,
4. Pozwolenia wodnoprawne:          2h
 właściwość organów administracji publicznej do wydawania pozwoleń wodnoprawnych,
 wniosek i dokumenty wymagane w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 strony w postępowaniu wodnoprawnym,
 udział organizacji społecznych w postępowaniu wodnoprawnym,
 pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10.11.2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988),
 omówienie rozporządzenia z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
 prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego,
 następstwo prawne oraz przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

Wykładowca: Maria Pełda-Sypuła- ekspert fundacji

 

seminarium nr 632 w rejestrze Ministra Infrastruktury

15 października 2009 – środa lub 10 grudnia - czwartek

PROCES INWESTYCYJNY OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE
zgodnie z przepisami urbanistycznymi i Prawem budowlanym po zmianach
Wymagalność decyzji o wzizt - jakie inwestycje można realizować bez decyzji przypadku braku mpzp?
Wymagalność pozwolenia na budowę, jakie roboty realizujemy na zgłoszenia, a jakie bez pozwolenia i bez zgłoszenia?
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz konsekwencje nieprzestrzegania prawa
Kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie, a kiedy zawiadomienie o zakończeniu budowy? Jakie dokumenty sa niezbędne?
1. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:      1 h
a Właściwość organów
b Rodzaje inwestycji
 Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
 Pozostałe inwestycje
c Wniosek – wymagane dokumenty
d Decyzja
 Decyzja o warunkach zabudowy
 Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Postępowanie odwoławcze
f Postępowania nadzwyczajne
2. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane        1 h
a Podstawowe definicje
 Obiekty budowlane: Budowle, budynki, obiekty małej architektury
 Roboty budowlane: budowa i pozostałe roboty budowlane
3. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych      1 h
a Pozwolenie na budowę
 Wniosek
 Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych – promesa i zgoda
 Zakres sprawdzenia wniosku
 Projekt budowlany – wymagany zakres
 Uzgodnienia, opinie, zezwolenia, zgody itd.
 Decyzja o pozwoleniu na budowę
 terminy
b zgłoszenie
 zakres zgłoszenia
 milcząca zgoda
 sprzeciw
 nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
 termin ważności
4. Budowa           ½ h
a Dziennik budowy
b Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
c Nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego
d Zamienne pozwolenie na budowę
5. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego      ½ h
a Inwestora
b Projektanta
c Kierownika budowy
d Inspektora nadzoru inwestorskiego
6. Samowola budowlana          1 h
a Budowa bez pozwolenia
b Budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
c Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia
d Wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem
e Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
f Istotne odstąpienie od pozwolenia na budowe lub projektu budowlanego
7. Oddanie obiektu do użytkowania         1 h
a Protokoły odbioru robót
b Odbiór robót przez: PIP, PSP, SSE
c Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 Milcząca zgoda
 Sprzeciw
d Pozwolenie na użytkowanie
 Obowiązkowa kontrola
 Kary za istotne odstąpienia

Wykładowca - Mariola Berdysz architekt, ekspert Fundacji

 

29 października 2009r- czwartek lub 1 grudnia - wtorek

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM
Jakie zmiany wprowadzono w ustawie, a jakie zmiany planuje Sejm i Rząd?
Jak orzekają organy i Sąd Administracyjny na podstawie zmienionych przepisów? Jak stosuje i interpretuje zmienione przepisy GINB?
Jaki wpływ na stosowanie przepisów mają wyroki Trybunału Konstytucyjnego i orzeczenia Sądu Najwyższego?
Co zmieni się po wejściu w życie zmian uchwalonych przez Sejm 23  kwietnia 2009r?
1. Zmiany w słowniczku ustawy         ½ h
a Definicje zmienione
b Nowe pojęcia w słowniczku
2. Prawa osób trzecich          ¼ h
3. Rejestracja budowy:          1h
a Budowy wymagające zgłoszenia
b Budowy wymagające zgłoszenia, ale zwolnione z obowiązku sporządzenia projektu budowlanego
c Budowy zwolnione z obowiązku zgłoszenia
d Roboty wymagające rejestracji w formie decyzji
4. Zakres sprawdzenia dokumentów do rejestracji       ½ h
5. Wykonywanie robót w obiektach zabytkowych       ¼ h
6. Samowola budowlana;          1h
a Budowa bez rejestracji
b Prowadzenie robót budowlanych powodujących zagrożenie
c Prowadzenie robót niezgodnie z przepisami
7. Istotne i nieistotne odstąpienie od ostemplowanego projektu budowlanego albo decyzji o rejestracji  ¾ h
a Definicja nieistotnego odstąpienia
b Postępowanie naprawcze
c Ponowna rejestracja
8. Zakończenie budowy:          ½ h
a Zawiadomienie o zakończeniu
b Potwierdzenie zakończenia budowy w drodze decyzji
9. Zmiany w zakresie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie   ¼ h
10. Zmiany w przepisach karnych         ¼ h
11. Przepisy przejściowe          ½ h
12. Zmiany w przepisach szczególnych         ¼ h

Wykładowca - Krzysztof Antczak, prawnik, ekspert fundacji

 

seminarium nr 633 w rejestrze Ministra Infrastruktury

17 listopada 2009 –wtorek

PRAKTYCZNE ASPEKTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane po zmianach
Kiedy przeprowadzić kontrolę bezpieczeństwa użytkowania obiektu?
Kto może a kto powinien prowadzić książkę obiektu budowlanego?
Co każdy właściciel powinien wiedzieć o katastrofie budowlanej.
Uprawnienia nadzoru budowlanego do właścicieli obiektów budowlanych.
1. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane         ½ h
a Podstawowe definicje:
 remont a bieżąca konserwacja,
 przebudowa a modernizacja
2. Przejęcia obiektu do użytkowania         ½ h
a dokumenty od:
 inwestora,
 kierownika budowy
3. Nielegalne użytkowania obiektów budowlanych       ¼ h
a Kary
b Zobowiązani
4. Podstawowe obowiązki właścicieli użytkowników i zarządców obiektów budowlanych
5. Książka obiektu budowlanego:         ½ h
a obiekty wymagające prowadzenia książki obiektu budowlanego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
b wymóg prowadzenia książki obiektu budowlanego wynikający z przepisów budowlanych z 1974r
6. Kontrole obiektu budowlanego         ¾ h
a kontrola roczna
b kontrola pięcioletnia
c kontrola doraźna
d kontrole sezonowe
e kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji
7. Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli       ½ h
8. Warunki wykonania robót budowlanych w trybie art. 70 Pb       ¼ h
9. Uprawnienia organów nadzoru budowlanego w użytkowanych obiektach budowlanych    ¾ h
a nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
b nakaz rozbiórki
c nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
d zakaz użytkowania obiektu budowlanego
10. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego       ½ h
a Zgłoszenie
b Sprzeciw
c Legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania
11. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych w istniejących i użytkowanych obiektach  budowlanych  ¾ h
a Pozwolenie na budowę
b Zgłoszenie
c Zakres robót zwolnionych z pozwolenia i zgłoszenia
12. Samowola budowlana – skutki i sposoby legalizacji        ½ h
a Rozbudowa i nadbudowa bez pozwolenia
b Budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
c Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia
d Wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem
e Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
f Istotne odstąpienie od pozwolenia na budowle lub projektu budowlanego
13. Katastrofa budowlana i awaria w obiekcie budowlanym        ¼ h
a postępowanie w wypadku wystąpienia katastrofy
b zgłoszenie katastrofy do odpowiednich organów
c doraźne zabezpieczenie miejsca katastrofy

Wykładowca: Mariola Berdysz - architekt, ekspert fundacji

 

19 listopada  2009 – czwartek lub 22 grudnia wtorek

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU - warsztaty
Wymagalność decyzji i zakres wniosku. Postępowanie administracyjne: strony postępowania, analiza i analiza urbanistyczna.
Przepisy szczególne jako źródło ustaleń decyzji - zakres ustaleń decyzji
Lex specialis w postępowaniach odwoławczych i nadzwyczajnych
1. Definicje  z ustawy i innych przepisów         ½ h
a cel publiczny
b dostęp do drogi publicznej
c powierzchnia sprzedaży
2. Zawartość wniosku           ½ h
3. Wezwanie do uzupełnienia wniosku         ¼ h
4. Wszczęcie postępowanie i ustalenie stron postępowania       ¼ h
5. Analiza wymogów zapisanych w art. 61         ½ h
6. Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowanie wniosku        ¼ h
7. Zawieszenie postępowania:          ¼ h
a obligatoryjne
b  fakultatywne
8. Analiza urbanistyczna:           1h
a wyznaczenie obszaru analizy
b specyfikowanie przepisów stanowiących podstawę zakazów i nakazów
c analiza parametrów i wskaźników zabudowy w obszarze analizowanym
d  sporządzenie wyników analizy
9. Analiza dla inwestycji celu publicznego         ¼ h
10. Decyzja            ½ h
a część stanowiąca
b część informacyjna
c załączniki wiążące
d załączniki informacyjne
11. Postępowanie odwoławcze          ¼ h
12. Postępowania nadzwyczajne          ¼ h

Wykładowca: Mariola Berdysz -  urbanista, ekspert fundacji

 

26 listopada 2009r – czwartek lub 17 grudnia -czwartek

WYROBY BUDOWLANE- nowe regulacje prawne UE dot. rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych.
Zmiany w procedurach kontrolnych wyrobów budowlanych wprowadzonych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.
Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych od 13 maja 2009 r.
Planowane zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych od 1 stycznia 2010 r.
1. Zmiany w procedurach kontrolnych, kontrola wyrobów budowlanych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw.        1 h
2. Nowe możliwości i zagrożenia dla producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych wynikające ze stosowania od 13 maja br. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE.        2h
3. Planowane od 1 stycznia 2010 r. dalsze zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych i ich skutki dla podmiotów gospodarczych funkcjonujących na polskim rynku.          2h

 Wykładowca: Andrzej Wiśniewski, ekspert fundacji

 

Uczestnik seminarium zarejestrowanego w Ministerstwie Infrastruktury, otrzyma zaświadczenie na podstawie § 6. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2008 roku w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 80, poz.475).

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi: 450 PLN
Rabaty:
- Drugi uczestnik szkolenia:   rabat 50 PLN
- Trzeci i każdy następny uczestnik:  rabat 100 PLN
- Udział w drugim szkoleniu:    rabat 100 PLN

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu lub w dniu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego) i deklaracji zapłaty
w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Informacje można uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: tel./fax. 0-22 825  2824,
ew. kom 606 107 422 lub 509 905 805

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu.
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Szkolenia odbywają się w Warszawie w naszej siedzibie przy ul. Mokotowskiej 4/6 w godzinach  10.00 - 15.00

arch. Mariola Berdysz
Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej

 

KARTA ZGŁOSZENIA
Druk do transmisji telefaksowej – 0-22/ 825 28 24: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nazwa firmy:________________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko:_______________________________________________________________________________
Imię i Nazwisko:_______________________________________________________________________________
Termin ______________________________________________________________________________________
Temat:______________________________________________________________________________________
Adres:_______________________________________________________________________________________
NIP_______________________
Telefon:_________________________Fax.__________________________e-mail:________________________
Kwotę ______________PLN  przekażemy na konto
Fundacja „Wszechnicy Budowlanej,” 00-641 WARSZAWA; ul. Mokotowska 4/6;  NIP 526-21-26-118;
Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121 Bank PEKAO S.A. O/Warszawa

…………...............................                                                                                                             ………………………………
        
Główny Księgowy        Prezes / Dyrektor / Właściciel

Pytania do wykładowcy: