logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Konferencja zorganizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych odbyła się 10 – 12 stycznia br. w Rytrze. Uczestniczyło w niej ok. 170 osób, reprezentujących jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z sektora budownictwa, a przede wszystkim z branży chemii budowlanej.

Obrady jubileuszowej konferencji otworzyli: dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk – Dyrektor Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; dr Andrzej Dybczyński – ówczesny Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tematyka konferencji była bardzo zróżnicowana i dotyczyła: gospodarki niskoemisyjnej; „zielonego ładu” i dekarbonizacji budownictwa; termomodernizacji; bezpieczeństwa pożarowego; ochrony przed hałasem; gospodarki o obiegu zamkniętym; regulacji prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i nadzoru nad rynkiem oraz perspektyw rozwoju wyrobów budowlanych.

W sesji plenarnej wygłoszone zostały 3 referaty, które dotyczyły: roli organów nadzoru budowlanego; badań podatności betonu na odpryskiwanie podczas pożaru wg rekomendacji RILEM oraz wpływu zmian w dyrektywie o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) na rynek budowlany.

Jak stwierdziła autorka pierwszego referatu Iwona Tokarska – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, obowiązkiem organów nadzoru rynku jest zapewnienie zgodności wyrobów z prawodawstwem unijnym w całym łańcuchu dostaw. System nadzoru fukcjonuje na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/1020 z 20 czerwca 2019 r. Zgodnie z tym aktem prawnym, ostateczna odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego spoczywa na producencie, natomiast podstawowe zadania organów nadzoru rynku wyrobów budowlanych, to:

 • kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym;
 • pobieranie próbek wyrobów do badań w celu sprawdzenia, czy posiadają deklarowane właściwości użytkowe;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów, które nie spełniają wymagań ustawy o wyrobach budowlanych oraz nakładania kar pieniężnych z tego tytułu.

 

Jak podkreśliła dyr. Iwona Tokarska, corocznie sporządzany jest plan kontroli wykonywanych przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

W 2024 r. obejmuje on:

 • materiały i systemy termoizolacyjne;
 • membrany, w tym w postaci płynnej, izolujące przed wodą i parą wodną;
 • urządzenia do ogrzewania pomieszczeń;
 • wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze;
 • wyroby do zbrojenia i sprężania betonu oraz zestawy zakotwień i cięgien;
 • wyroby podłogowe i posadzkowe;
 • rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą do spożycia;
 • beton i materiały do betonu.

 

Zdaniem dyr. Tokarskiej producent, sporządzając deklarację właściwości użytkowych wyrobu, musi stosować normę zharmonizowaną. W przypadku jej braku wydawane są, przez odpowiednie jednostki, Krajowe Oceny Techniczne (KOT) lub Europejskie Oceny Techniczne (ETA). Producent nie może dokonać oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych swojego wyrobu ani deklarować jego właściwości na podstawie oceny technicznej, wydanej na wyroby innej firmy. Producent musi być bowiem wpisany w treści tego dokumentu – stwierdziła dyr. Tokarska.

O zmianach w dyrektywie EPBD i ich wpływie na rynek budowlany mówił podczas sesji plenarnej Jarosław Guzal, reprezentujący portal Termomodernizacja. pl. 7 grudnia 2023 r. zakończyły się negocjacje pomiędzy Komisją Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim dotyczące treści nowej dyrektywy EPBD. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. następujących uregulowań:

 • wszystkie budynki będą musiały być zeroemisyjne, w tym nowe budynki użyteczności publicznej i niemieszkalne od 2028 r., nowe budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne od 2030 r., a istniejące budynki mieszkalne od 2050 r.;
 • obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej budynków będą miały wspólny unijny wzór i muszą zawierać klasę energetyczną (od G do A+).

 

Klasy energetyczne budynków planuje się wprowadzić już w 2024 r. Unia Europejska dąży do uniezależnienia od paliw kopalnych, dlatego też od 2025 r. niemożliwe będzie dotowanie kotłów na paliwa kopalne, a od 2040 r. nastąpi całkowite wycofanie tych kotłów z użytkowania. Jak podkreślił autor referatu, obowiązkowe będą natomiast panele fotowoltaiczne we wszystkich nowych budynkach zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Ponadto jako obowiązkowe wprowadzono Krajowe Plany Renowacji budynków istniejących. Budynki te będą musiały uzyskać paszporty renowacji.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło uroczyste wręczenie symbolicznych dyplomów krajowych i europejskich ocen technicznych producentom chemii budowlanej.

W drugim dniu konferencji odbyły się następujące sesje tematyczne:

 1. gospodarka niskoemisyjna, gospodarka obiegu zamkniętego;
 2. trendy w budownictwie oczami przemysłu;
 3. aspekty legislacyjne wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

 

Podczas sesji tematycznych wygłoszono 16 referatów. Dostarczyły one nie tylko nową wiedzę, ale także stworzyły platformę do dyskusji nad kluczowymi problemami współczesnego budownictwa oraz wymiany doświadczeń. Ponadto X Konferencja Naukowa „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry” umożliwiła nawiązanie kontaktów biznesowych.

Krystyna Wiśniewska