logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wywiad z Tomaszem Żuchowskim – Zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat postępu prac legislacyjnych związanych z przyjęciem projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, implementujące do prawa polskiego przepisy dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Kiedy można się spodziewać wejścia w życie ustawy oraz wszystkich rozporządzeń wdrażających w Polsce dyrektywę 2010/31/UE?

TŻ: Przewiduje się, że przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wejdą w życie w II połowie 2013 r. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. wsprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 462) przewidziana jest na I połowę 2013 r. Natomiast ...

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 2/2013, strona 24-26 (spis treści >>)