logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.
dr inż. Paweł Walczak, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W rozporządzeniu 305/2011 [1] określono 7 wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych. Zgodnie z trzecim z tych wymagań: Higiena, zdrowie i środowisko obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły zagrożenia dla higieny, zdrowia, bezpieczeństwa pracowników oraz osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku…

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
[2] EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units, polskie tłumaczenie: PN-EN 771-4+A1:2015-10P Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[3] Piasecki M. Nowe zagadnienia dotyczące zrównoważonego budownictwa i uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobówbudowlanych w pracach normalizacyjnych CEN.Materiały Budowlane. 2017; 534 (2): 42 – 45.
[4] Piasecki M. Niebezpieczne substancje w wyrobach budowlanych w pracach normalizacyjnych CEN. Materiały Budowlane. 2018; 548 (4): 120 – 121.
[5] Gębarowski P, Górska B, Michalik A, Zapotoczna- Sytek G, Gawlicki M. 2011. Autoklawizowany beton komórkowy – materiał przyjazny dla człowieka i środowiska. 5. Międzynarodowa konferencja dotycząca autoklawizowanego betonu komórkowego „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”. Bydgoszcz 14 – 17 września 2011.
[6] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia EuropejskiejAgencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr1488/94, jakrównieżdyrektywęRady76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z 30.12.2006).
[7] Małolepszy J, Łaskawiec K. Autoklawizowany beton komórkowy – dzisiaj i jutro. Cement, Wapno, Beton. 2017; 5: 358 – 370.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 06/2022, strona 42-43 (spis treści >>)