logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

dr inż. Iwona Galman, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
dr inż. Radosław Jasiński, Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa

Autor do korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2017.08.54

Podczas projektowania zakłada się przestrzenną współpracę stropów oraz ścian, która wpływa na warunkistateczności oraz sztywności konstrukcji budynku. Połączenia ścian rozpatruje się nie tylko w aspekcie konstrukcyjnym, ale również pod kątem izolacyjności termicznej i akustycznej, które najczę- ściej absorbują najwięcej uwagi. Normy projektowania konstrukcji murowych nakazują jednak sprawdzenie nośności połączenia ścian, nie podając żadnych algorytmów obliczeniowych, a nawet procedur badawczych. Taki stan rzeczy wynika z tradycyjnego podejścia, że spełnienie warunków konstrukcyjnych zapewnia spełnienie warunków ULS. Przy stosowaniu nowoczesnych konstrukcji ścian oraz łączników sprawdzenie nośności połączenia ścian może okazać się niewystarczające, a nawet niebezpieczne. Artykuł rozpoczyna cykl publikacji poświęconych tematyce po- łączeń ścian, starając się wypełnić obserwowaną lukę w aktualnym stanie wiedzy. Na wstępie zaprezentowane zostaną ustalenia normowe i podstawowe poglądy w tej dziedzinie. W kolejnych publikacjach omówione zostaną wyniki badań własnych połączeń ścian murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) i numeryczne modele MES.

Słowa kluczowe: konstrukcje murowe, ściany usztywniające, połączenia ścian, łączniki, zbrojenie spoin wspornych.

* * *

Joints in masonry walls, theoretical basis

In the design processspatial co-operation of floors and walls is assumed which has an influence on the stability and stiffness of the building’s structure. Wall joints are investigated not only in the structural aspect but also in the view of their thermal and acoustic insulation, which usually focuses most of the attention. Design standards for masonry structures demand, however, that load-bearing capacity of walls joints is controlled but without providing any calculation algorithms, let alone testing procedures. This results from the commonly used assumption that conditions of structural safety are fulfilled when ULS conditions are satisfied. When modern structures of masonry walls and connectors are used, control of the load-bearing capacity of the wall joints can be insufficient or even dangerous. This paper begins a series of publications dedicated to the topic of wall joints, aiming at filling up a void in the current state of the art. Thisintroduction presentsstandard recommendations and basic approaches to the matter. The following publications will discuss the original test results of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry walls joints and numerical simulations.

Keywords: masonry structures, stiffening walls, wall joints, connectors, bed joint reinforcement.

Literatura
[1] Capuzzo Valentim Neto, Marcio Roberto Silva Correa, MarcioAntonio Ramalho. 2008. Distribution of vertical loads between interconnected masonry walls with and without a top slab. 14th International Brick & Block Masonry Conference – IBMac, Sydney (CD-ROM).
[2] Castro Lucas Oliveira, Rita Cassia Alvarenga, Roberto Marco Silva, Jose Carlos Lopes Ribeiro. 2016. Experimental evaluation of the interaction between strength concrete block walls under vertical loads. Revista IBRACON de Estruturas e Materiais Vol. 9, No. 5 (CD-ROM).
[3] Corrêa Marcio Roberto Silva, Elian Marcos Silva Moreira, Marcio Antonio Ramalho. 2009. Experimental small-scale analysis of the connections between structural clay block work masonry walls submitted to vertical loads. 11th Canadian Masonry Symposium, Toronto (CD-ROM).
[4] СНиП II-22-81:2000 Каминные и артокаминные конструкции.
[5] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. 2014. Konstrukcje murowe. Według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13).
[7] ENV-1996-1-1:2002, Eurocode 6: Design of Masonry Structures. Part 1-1: Common Rules for Reinforced and Unreinforced Masonry Structures. CEN / TC 250, March 2003.
[8] Kubica Jan. 2003. Niezbrojone ściany murowe poddane odkształceniom postaciowym wywołanym nierównomiernymi pionowymi przemieszczeniami podłoża. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[9] Maddaloni Giuseppe, Albert Balsamo, Marco Di Ludovico, Andrea Prota. 2016. Out of Plane Experimental Behavior of T-Shaped Full Scale Masonry Orthogonal Walls Strengthened with Innovative Composite Systems. Fourth International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Las Vegas (CD-ROM).
[10] Maddaloni Giuseppe, Marco Di Ludovico, Albert Balsamo, Andrea Prota. 2016. Out-of-plane experimental behaviour of T-shaped full scale masonry wall strengthened with composite connections. Composites Part B 93, s. 328 – 343.
[11] Paganoni Sara, Dina D’Ayala. 2014. „Testing and design procedure for corner connections of masonry heritage buildings strengthened by metallic grouted anchors”. Engineering Structures 70: 278 – 293.
[12] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05P, Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla niezbrojonych i zbrojonych konstrukcji murowych.
[13] PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[14] PN-B-03340:1999/Az1: Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
[15] PN-EN 845-1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki.
[16] PN-EN 845-3:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
[17] PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010P: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

Otrzymano: 24.06.2017 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 8/2017, str. 190-193 (spis treści >>)