logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jerzy Kwiatkowski, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Udział zapotrzebowania na energię budynków w Unii Europejskiej stanowi ok. 40%, a emisja gazów cieplarnianych związanych z dostarczeniem tej energii wynosi do 36%. Powoduje to, że sektor budownictwa jest jednym z kluczowych sektorów, w których należy szukać rozwiązań poprawy efektywności energetycznej. Od wielu lat prowadzone są działania w tym kierunku, np. wprowadzono system certyfikacji energetycznej budynków dyrektywą w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 2002 r. (EPBD) [1]. 

Literatura
[1] Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Dz. Urz. UE L 001 z 4 stycznia 2003 r., s. 65.
[2] Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów „Gotowi na 55”: osiągnięcie unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej, COM/2021/550 final, Bruksela, 14.7.2021.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 376).
[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 198, 22.6.2020, str. 13 – 43.
[5] Uchwała nr 23/2022 Rady Ministrów z 9 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia „Długoterminowej strategii renowacji budynków”.
[6] https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/wykaz-swiadectw- charakterystyki-energetycznej-budynkow [dostęp 5.01.2024 r.]
[7] Dane Liczbowe Programu TERMO, Bank Gospodarstwa Krajowego, https://www.bgk. pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Programy/ Program_TERMO/Dane_liczbowe_- _Program_TERMO_-_do_III_kw._2023. pdf [dostęp 5.01.2024 r.].
[8] https://www.gov.pl/attachment/202eaa1c-2c3f- -4256-aee3-45ea46e7d8b8 [dostęp 5.01.2024 r.].
[9] KAPE, Raport dot. opracowania systemu klas energetycznych dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, 2023, https://falarenowacji. pl/wp-content/uploads/2023/12/raport-KAPE- i-FR-o-klasach-energet-2023-FINAL.pdf [dostęp 5.01.2024 r.].
[10] https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ Taksonomia-zrownowazonego-finansowania- inwestycji-budynki [dostęp 5.01.2024 r.].

Materiały Budowlane 1/2024, strona 57-60 (spis treści >>)