logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

1 września 2011 r. Zakład Cementownia Chełm został zarejestrowany w europejskim systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). CEMEX Polska dołączył tym samym do elitarnego grona zaledwie 28 organizacji dotychczas zarejestrowanych w systemie w Polsce, jako pierwsza organizacja
w województwie lubelskim i drugie przedsiębiorstwo z sektora produkcji cementu.

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme),
to unijny instrument, wprowadzony w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Jego celem jest wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów prawa i stale doskonalą swoją działalność w kontekście ochrony środowiska. System EMAS wymaga pełnej zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska, ale również systematycznego informowania opinii publicznej na temat osiągniętych wyników działań prośrodowiskowych oraz angażowania pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji.

Troska o środowisko naturalne zawsze stanowiła integralny element strategii rozwoju CEMEX Polska. Wdrożenie EMAS to kolejny krok w procesie doskonalenia systemu zarządzania ochroną środowiska w Cementowni Chełm. Od 2002 roku w Cementowni obowiązuje system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001, który w roku 2008 został włączony do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP. W ramach wdrożonego systemu CEMEX stale identyfikuje i poddaje ocenie środowiskowe aspekty działalności zakładu, a także monitoruje swoje oddziaływanie na otoczenie w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo oraz standardy wewnętrzne firmy. Nadzór nad aspektami środowiskowymi odbywa się poprzez system ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza, natężenia hałasu, zużycia paliw, energii oraz parametrów jakościowych i ilościowych wody i ścieków, a także poprzez system regularnych audytów wewnętrznych.

Na przestrzeni lat CEMEX wykonał szereg inwestycji prowadzących do ograniczenia oddziaływania zakładu na środowisko naturalne. W znacznym stopniu obniżono emisję pyłową dzięki zainstalowaniu na emitorach odpylaczy workowych o najwyższej skuteczności. Od 2001 roku paliwo węglowe było w Cementowni Chełm stopniowo zastępowane paliwami alternatywnymi pochodzącymi z wyselekcjonowanych frakcji odpadów przemysłowych i komunalnych. Obecnie zakład jest krajowym liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych, osiągając 75%-owy poziom substytucji ciepła. Do końca 2012 roku, przy współudziale środków z funduszy europejskich w Cementowni Chełm zostaną wybudowane hermetyczne magazyny klinkieru, które pozwolą w znaczący sposób ograniczyć tzw. emisję niezorganizowaną z procesów magazynowania klinkieru na otwartych i półotwartych składach oraz wtórne pylenie z dróg i placów wewnętrznych.

Rejestracja w EMAS wiązała się z długim okresem przygotowań i weryfikacji. W pierwszej kolejności  dostosowano dotychczasowy system zarządzania środowiskowego do wymogów rozporządzenia. Następnie w maju 2011 roku Cementownia Chełm przeszła z wynikiem pozytywnym 2-dniowy audyt przeprowadzony przez niezależnych, akredytowanych weryfikatorów środowiskowych. Ostatecznie weryfikacji pod względem kompletności i rzetelności danych została poddana Deklaracja Środowiskowa dla Cementowni Chełm za rok 2010.