logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Celem powołania Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki (SNB) było stworzenie interdyscyplinarnej platformy środowiskowej na rzecz poprawy stanowienia i wdrażania prawa w obszarze budownictwa, a w szczególności przepisów techniczno-budowlanych. SNB zrzesza osoby z szeroko pojętego rynku budowlanego, m.in.: przedstawicieli organizacji branżowych, specjalistów producentów i dostawców wyrobów budowalnych, biur projektowych, ekspertów akademickich, mających na uwadze przejrzystość, jednoznaczność, aktualność i przewidywalność krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Działania SNB są ukierunkowane na podnoszenie jakości budynków w Polsce i promocję innowacyjnych technik i technologii w budownictwie z poszanowaniem celów: bezpieczeństwa użytkowników oraz ochrony środowiska.


SNB zostało powołane do życia w 2010 r. Obecnie rozwijana jest sieć firm wspierających i organizacji współpracujących z SNB, tworzących jednocześnie zaplecze eksperckie na potrzeby rozwoju, wdrażania i promocji Mechanizmu Prekonsultacji. W założeniu Mechanizm Prekonsultacji jest formułą współpracy środowiska budowalnego w celu eksperckiego wsparcia resortu właściwego w procesie stanowienia przepisów techniczno-budowlanych na potrzeby rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Intencją SNB jest podkreślenie znaczenia efektywnego dialogu z administracją rządową dzięki integracji działań całego środowiska na rzecz poprawy istniejących regulacji, gdyż nowoczesne podejście do rozwiązań techniczno-budowlanych wymaga spojrzenia na budynek całościowo.


Koncepcja Mechanizmu Prekonsultacji to autorska propozycja SNB na konsolidację działań środowiska budowlanego w celu identyfikacji bieżących problemów w stosowaniu Warunków Technicznych (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn.zm.)) poprzez e-ankietę umieszczoną na dedykowanej stronie http://prekonsultacje.pl/ oraz wypracowanie wspólnego podejścia dla przeprowadzania cyklicznych aktualizacji przepisów techniczno-budowlanych w Polsce.