logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

18 stycznia br w hotelu Mariott w Warszawie odbyła się konferencja „Przedsiębiorstwo budowlane partnerem samorządu w realizacji i finansowaniu inwestycji w oparciu o ustawę o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym”, którą zorganizował Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Konferencja była adresowana do przedsiębiorstw zainteresowanych inwestycjami w formule PPP.  Wzięli w niej udział przedstawiciele resortów gospodarczych, a wśród zaproszonych gości byli m.in.: Olgierd Dziekański, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP i Ewa Kierzkowska, wicemarszałek Sejmu.
W trakcie konferencji omówiono problematykę prawną, zasady współpracy podmiotu publicznego i prywatnego, zagadnienia finansowania projektów PPP oraz rolę jednostek opiniujących projekt, źródła i sposoby finansowania (w tym możliwość uzyskania wsparcia finansowania projektów środkami pomocowymi UE).  O problematyce PPP dyskutowano w trakcie trzech sesji – pierwsza poświęcona była podstawom prawnym,  druga zasadom współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego, a w trzeciej pokazano podjęte realizacje w formule PPP (na przykładzie Poznania, Łodzi i rewitalizacji zabytkowych obiektów Fortów Bema wraz z inwestycjami na Bemowie w Warszawie). W trakcie panelu dyskusyjnego rozmawiano o tym,  co może przeszkadzać w realizacji projektów PPP.

 Problematykę PPP regulują przepisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Należy pamiętać, że możliwość zawierania kontraktów w formule PPP istnieje także na mocy  ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Ustawa może być stosowana, gdy zasadniczą część ryzyka ekonomicznego przedsięwzięcia  ponosi partner prywatny tzw. koncesjonariusz.