logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Fundacja Wszechnicy Budowlanej zaprasza na seminarium poświęcone nowym regulacjom prawnym UE dotyczącym rynku wyrobów budowlanych oraz zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych. W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących wyrobów budowlanych. Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zmieniona została ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych w zakresie przepisów regulujących zasady i tryb prowadzenia kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.             W dniu 13 maja br. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzanych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/92/WE. Rozporządzenie to odnosi się, między innymi, do wyrobów budowlanych nie objętych znakowaniem CE, określając zasady swobodnego przepływu takich wyrobów na jednolitym rynku Unii Europejskiej oraz procedury, który taki przepływ mogą ograniczać.
Seminarium, które odbędzie się w dniu 26 listopada  adresowane jest do kierowników budów, projektantów, kupujących, stosujących i zamawiających w wyroby budowlane, producentów wyrobów, sprzedawców oraz importerów.
Wykład poprowadzi  Andrzej Wiśniewski, ekspert fundacji.
Więcej na www.szkolenia.com.pl