logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W 1995 r. zostało opublikowane i skierowane do państw członkowskich UE, zalecenie (nie dyrektywa!) Komisji Europejskiej nr 95/216/EC dotyczące poprawy bezpieczeństwa istniejących (starych) dźwigów, zgodnie z którym zaleceniem państwa członkowskie powinny podjąć działania zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa eksploatowanych dźwigów. Zalecenie pozostawia jednak państwom członkowskim wolną rękę w tym obszarze.

W 2003 została opublikowana norma europejska EN 81-80 dotycząca modernizacji istniejących dźwigów. Jest ona również dostępna w języku polskim jako PN-EN 81-80: 2005 i – chociaż nie jest obowiązkowa - stanowi wytyczne realizacyjne do zaleceń Komisji Europejskiej. W Polsce nie ma do tej pory przepisów obligujących właścicieli starych dźwigów do ich modernizacji w celu poprawy bezpieczeństwa. Prace nad społeczną propozycją stosownego projektu rozporządzenia wykonawczego do ustawy o dozorze technicznym rozpoczęto ponad 3 lata temu w ramach Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, którego współorganizatorem jest Urząd Dozoru Technicznego. Na posiedzeniu Grupy Roboczej CBT 28 lutego 2008 r. prace te zakończyły się osiągnięciem konsensu przez zainteresowane strony. Wypracowaną propozycję CBT przekazało do Ministerstwa Gospodarki.
Stan bezpieczeństwa dźwigów eksploatowanych w Polsce jest zadowalający i nie odbiega od poziomu osiąganego w innych krajach Unii Europejskiej. Coroczne badania okresowe przeprowadzane przez inspektorów UDT oraz prawidłowa eksploatacja, konserwacja i obsługa dźwigów, także starych, zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa. Wypadki i niebezpieczne uszkodzenia są spowodowane prawie wyłącznie niewłaściwą obsługą lub aktami wandalizmu. Niemniej jednak, istnieje potrzeba podjęcia kroków w tej dziedzinie, ponieważ modernizacja dźwigów powinna w większym stopniu zabezpieczać przed przyczynami wypadków i uszkodzeń, jak również zbliżać poziom bezpieczeństwa do wymaganego współcześnie dla urządzeń nowych.
Dotyczy to przede wszystkim dźwigów eksploatowanych od wielu lat, ponieważ już na początku lat 90-tych XX wieku zbliżono polskie przepisy dotyczące poziomu bezpieczeństwa nowoinstalowanych dźwigów do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej, a od chwili akcesji Polski do UE obowiązują w tym zakresie przepisy wdrażające dyrektywy UE do polskiego prawa.
O skali modernizacji dźwigów w Polsce świadczą dane w tabeli.
Liczba uzgodnień modernizacji dźwigów w Polsce w latach 2004-2009
stan na 13 maja 2009 r.
Rok 2004  2005 2006 2007 2008 2009 Σ
Liczba uzgodnień modernizacji 959 1626 1717 1675 1347 408 7732
1. Po 30 kwietnia 2004

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów