logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

11 marca odbyło się seminarium "Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Szanse dla firm budowlanych". Spotkanie to, zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, miało na celu przybliżenie  możliwości, jakie dla firm z branży budowlanej stwarzają inwestycje infrastrukturalne finansowane ze środków unijnych. Przedstawiciele Ministerstwa zaprezentowali udogodnienia dla inwestorów w związku z nowelizacją z 10 września 2008 roku specustawy drogowej oraz nowelizacją ustawy kolejowej z dnia 22 stycznia 2009 roku.
 


Ułatwienia dla inwestorów  wynikające ze specustawy drogowej:


- połączenie dwóch dotychczasowych decyzji (o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę) w jedną - decyzję o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej - skróci to czas na wydanie decyzji z pięciu miesięcy do trzech;

- uregulowanie kwestii właściwości organów w przypadku, gdy decyzja obejmuje obszar więcej niż jednego województwa;

- udzielenie zezwolenia na dokonanie przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowy dróg innej kategorii niż realizowana bezpośrednio w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji bez potrzeby uzyskiwania odrębnych decyzji;

- sankcje karne dla organu, który nie wyda decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku;

- z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, wygasają ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na objętej decyzją nieruchomości, bądź na prawie użytkowania wieczystego;

- w przypadku, gdy inwestycja drogowa wymagałaby przejścia przez tereny wód płynących, bądź tereny linii kolejowej, właściwy zarządca drogi będzie uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji;

- nałożenie na Lasy Państwowe obowiązku dokonania nieodpłatnie wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia;

- przedłużenia działania ustawy do 2020 roku.


Ułatwienia dla inwestorów wynikające z nowelizacji ustawy kolejowej:


- uporządkowanie właściwości organu do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji linii kolejowej;

- z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stanie się ostateczna, wygasają ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na objętej decyzją nieruchomości, bądź na prawie użytkowania wieczystego;

- przedłużenie działania ustawy do 2020 roku.