logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2022 Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, która odbyła się 06 – 09.12.2022 r. w Szklarskiej Porębie, to miejsce prezentacji wyników badań naukowych, a także dyskusji naukowych i eksperckich, łączące inżynierów, architektów i konserwatorów zabytków.

Organizatorem konferencji był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu we współpracy z Katedrą Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, a wśród patronów merytorycznych znaleźli się: Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski; Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Tematyka konferencji dotyczyła m.in.:

  • nowoczesnych metod badania obiektów budowlanych;
  • diagnostyki przyczyn destrukcji obiektów;
  • naprawy, wzmacniania i konserwacji obiektów budowlanych;
  • nowych materiałów i technologii w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków;
  • rewaloryzacji i modernizacji budynków;
  • problemów związanych z posadowieniem i ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków;
  • termomodernizacji obiektów budowlanych, w tym obiektów historycznych;
  • ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych.

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, organizacji zawodowych działających w budownictwie, stowarzyszeń m.in. konserwatorów zabytków oraz menedżerowie firm. Podczas sześciu sesji wygłoszono 50 referatów, a w sesji plakatowej zostało zaprezentowanych 26 posterów. Odbyła się również sesja panelowa poświęcona prezentacji ośrodków związanych z tematyką konferencji, takich jak: Politechnika Białostocka; Politechnika Bydgoska; Politechnika Gdańska; Politechnika Krakowska; Politechnika Śląska; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Zielonogórski; Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Podczas obrad konferencji prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko został uhonorowany statuetką Sokratesa za wybitny wkład w rozwój tematyki remontowej w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych oraz wygłosił wykład wprowadzający „Quo vadis REMO”.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

dr inż. Mariusz Szóstak

dr inż. Łukasz Bednarz