logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Construction accidents in renovated buildings

dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Obiektów
ORCID: 0000-0002-7830-2952
dr inż. Radosław Sekunda, Biuro Inżynierskie Jarosław Sekunda
ORCID: 0000-0001-5735-5919

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2023.01.05
Studium przypadku

Streszczenie. W artykule podjęto temat awarii i katastrof budowlanych powstałych w trakcie prowadzenia robót remontowych oraz związanych z przebudową obiektów budowlanych. Opisano dwa przypadki awarii i katastrofy budowlanej, z powodu wadliwej technologii i organizacji robót budowlanych. Pierwszy przypadek dotyczy katastrofy podczas robót budowlanych związanych z przebudową budynku typu LIPSK. Drugi przypadek to pożar poszycia dachowego wywołany wadliwą organizacją remontu dachu, użytkowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Opisano sytuacje i okoliczności powstania zdarzeń, skrócone wyniki prowadzonych badań oraz zalecone postępowania naprawcze. Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia planowania i organizacji robót przy ich późniejszej realizacji oraz wskazanie realnych konsekwencji ignorancji tego, często niedocenianego, aspektu wykonawstwa budowlanego w obszarze robót remontowych.
Słowa kluczowe: awarie budowlane; katastrofa budowlana; remontowane budynki; wadliwa organizacja robót.

Abstract. The article deals with the subject of construction failure and disaster arising during the course of renovation and reconstruction works of construction facilities. Two cases of failure and building catastrophe arising from faulty technology and organisation of construction works are described. The first case concerns a construction disaster occurring during construction works related to the reconstruction of a LIPSK-type building. The second case is a roof sheathing fire caused by faulty organisation of roof repairs, of a multi-family residential building in use. The study of both cases describes the situation and circumstances of the incident, the summary results of the investigations carried out and the remedial procedures recommended. The aim of the publication is to present the importance of planning and organisation of works in their subsequent execution and to point out the real consequences of ignoring this, often underestimated, aspect of construction workmanship in the area of repair works.
Keywords: construction failure; construction disaster; renovated buildings; faulty organisation of works.

Literatura
[1] Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z póź. zm).
[2] Adaptacja projektu typowego NRD. Budynek główny Nr 1 „LIPSK”,Warszawa, ul. ...,Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, Konstrukcja, 1973.
[3] Projekt wykonawczy częściowej rozbiórki budynku LIPSK, przy ul. ... w Warszawie dla III Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Warszawa, grudzień 2016.Autor: mgr inż. arch. Wojciech Gołąb.
[4] Inwentaryzacja „pionowości” dwuteowników (opracowanie geodezyjne), Warszawa, 24.07.2017, Autor: Geodeta uprawniony – Przemysław Mazur.
[5] Tyczyński Z., Sekunda R., Machnikowski M., Szymczyk D. Ekspertyza techniczna dotycząca sposobu zabezpieczenia stateczności uszkodzonych rygli ramkonstrukcji oraz tymczasowego zabezpieczenia całej konstrukcji budynku typu Lipsk przy ul. ... w Warszawie, Warszawa, 2.08.2017.
[6] Decyzja Nr III OT/183/2018 zakazująca użytkowania lokali nr 66A, 67, 76A i 77A w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. ….. w Warszawie, wydana przez Kierownika III Oddziału Terenowego z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Data wydania: 8.05.2018 r.
[7] Sekunda R, Machnikowski M. Ekspertyza techniczna dotycząca dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. ... w Warszawie, uszkodzonego w wyniku pożaru, z uwzględnieniem jego wpływu na stan techniczny całego obiektu, zgodnie z Postanowieniem PINB dla m.st. Warszawy nr III, Warszawa, 21.05.20218.
[8] Postanowienie NR– IIIOT/145/2018 dotyczące wstrzymania prowadzenia robót budowlanych przy remoncie dachu na budynku wielorodzinnym przy ul.…..w Warszawie, obowiązku wykonania robót zabezpieczających strefy zagrożonej pożarem przed dostępem osób trzecich oraz obowiązku przedłożenia ekspertyzy technicznej. Postanowienie wydane przez Kierownik III Oddziału Terenowego z up. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego m.st. Warszawy. Data wydania: 8.05.2018 r.
[9] Chudyba K. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu wg Eurokodów(norm PN-EN). Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, CNBOP-PIB, Warszawa 2016.
[10] Hager I. Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze. Dwumiesięcznik: Cement Wapno Beton, lipiec/sierpień 2009 r.; 4: 167 – 178.
[11] Szer J, Jeruzal J, Szer I., Filipowicz P. Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy, Łódź. Monografia, PŁ 2022.

Przyjęto do druku: 02.01.2023 r.

 

Materiały Budowlane 01/2023, strona 20-22 (spis treści >>)