logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Na rynku ukazała się książka pt. „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego, pod oficyną Wydawnictwa Naukowego PWN. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami oraz zajmujących się ich utrzymaniem, a także projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac Autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. przemysłu, prac wdrożeniowych oraz krajowych i zagranicznych grantów naukowo - badawczych.

Przedstawione zagadnienia stanowią szerokie spectrum wiedzy z wielu dziedzin, które są ściśle powiązane. Dotyczą zarówno sposobu właściwego konstruowania obiektów mostowych, stosowanych technologii i materiałów, a także jakości procesu ich wznoszenia. Ma to też bezpośredni związek z poziomem utrzymania obiektów w trakcie ich eksploatacji, wielkością przeznaczonych nakładów finansowych na ten cel oraz metodami zarządzania drogową i kolejową gospodarką mostową (w tym BIM i LCA).

Monografia została przygotowana na bazie wieloletniej działalności Autora w dziedzinie mostownictwa, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Właściwe docenienie problematyki trwałości mostów stalowych stanowiących ogromny majątek narodowy, jest bardzo istotne pod względem technicznym i bezpieczeństwa, a także pod względem właściwości użytkowych, zasad ekonomiki oraz wpisuje się w ochronę środowiska naturalnego. Właśnie to przesłanie było głównym bodźcem do opracowania monografii.

Na końcową formę i czytelność publikacji miały duży wpływ cenne uwagi i sugestie uznanych recenzentów: prof. Kazimierza Furtaka i prof. Wojciecha Radomskiego.

Zdaniem prof. Kazimierza Furtaka, dr h.c.: Niniejsza praca jest pierwszym tego typu opracowaniem w języku polskim. Zagadnienie trwałości obiektów mostowych zostało potraktowane całościowo. Bardzo ważne i cenne są zestawienia jako efekt przeprowadzonych przeglądów. Dają one jasny pogląd związany ze stanem technicznym obiektów mostowych i ich trwałością, a także jak ważne są przeglądy i bieżące utrzymanie. Ważne i cenne są także podane przykłady obliczeniowe oraz porady praktyczne.

W recenzji prof. Wojciecha Radomskiego, dr h.c. czytamy m.in.: Wartość merytoryczną monografii ocenić można jako wysoką. Jest to dzieło w dużej mierze oryginalne, oparte na wieloletnim osobistym doświadczeniu autora. Widać to w wielu fragmentach poszczególnych rozdziałów oraz w wykazach piśmiennictwa, w których wykazane są liczne pozycje jego autorstwa lub współautorstwa.