logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) powstała namocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówi zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi samorząd zawodowy inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje technicznewbudownictwie.Organizacja Izby trwała prawie 2 lata i zakończyła się I Krajowym Zjazdem PIIB, który odbył się 27 – 28 września 2002 r. Jest to jeden z najmłodszych, ale najliczniejszych samorządów zawodowych w Polsce. Obecnie PIIB zrzesza 119 127 osób (stan na koniec 2021 r.).

Gala Jubileuszowa

23 czerwca br. w Auli Politechniki Warszawskiej odbyły się uroczyste obchody dwudziestolecia działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na które przybyli goście z całej Polski, a także z zagranicy. Byli wśród nich przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wyższych uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych, zagranicznych organizacji związanych z budownictwemoraz delegaci na XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Izby. Po powitaniu gości głos zabrał prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Prezes Krajowej Rady PIIB w latach 2018 – 2022 (Vkadencja), który podsumował 20 lat działalności Izby, a następnie wyświetlono film prezentujący historię samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Do zadań Izby należy przede wszystkim: nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych; nadawanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej; ochrona interesów zawodowych członków; opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształtowania zawodowego; opiniowanie projektów aktów prawnych i norm dotyczących budownictwa.

Jednostki organizacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, to Biuro Krajowe z siedzibą wWarszawie oraz 16 okręgowych izb inżynierów budownictwa (OIIB), które działają w każdym województwie. Najwyższym organem PIIB jest Krajowy Zjazd, który odbywa się raz w roku. Ponadto działają: Krajowa Rada Izby; Krajowa Komisja Rewizyjna; Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej; Krajowy Sąd Dyscyplinarny; Krajowa Komisja Kwalifikacyjna. W latach 2003 – 2021 Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne przeprowadziły 38 sesji egzaminacyjnych, w wyniku których uprawnienia budowlane otrzymały 86 103 osoby, a tytuł rzeczoznawcy budowlanego, nadawany przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną – 793 osoby. W ramach doskonalenia zawodowego organizowano szkolenia, w których corocznie uczestniczyło średnio ok. 31 000 osób, a od czasu wprowadzenia kursów online z tej formy zdobywania wiedzy korzysta rocznie przeszło 81 000 członków PIIB. Ponadto w latach 2004 – 2021 ok. 72 000 osób uczestniczyło w różnego typu konferencjach naukowych i wyjazdach technicznych.

 

Po prezentacji działalności Izby był czas na gratulacje i życzenia dalszego rozwoju. Złożyli je m. in. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w imieniu Wiceministra Piotra Uścińskiego, odpowiedzialnego za budownictwo; Witold Sumera, Zastępca Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury reprezentujący Ministra Andrzeja Adamczyka; prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor Politechniki Warszawskiej; Andreas Brandner, Prezydent Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa; Alois Materna, Wiceprezydent Czeskiej Izby Certyfikowanych Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Jan Petržala, Wiceprezydent Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa. Galę Jubileuszową uświetnił koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej The Engineers Band.

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB

Zjazd odbył się 24 – 25 czerwca br. wWarszawie, tradycyjnie w hotelu Novotel. Uczestniczyło w nim 206 delegatów. Podczas obrad podsumowano działalność organów statutowych Izby w 2021 r. oraz wybrano nowe władze na szóstą kadencję. Zjazd rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy zmarłych w ostatnim roku członków PIIB.

Prezydium XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Od lewej: Piotr Parkitny (Łódzka OIIB);Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB); Mieczysław Grodzki – Przewodniczący (Mazowiecka OIIB); Danuta Paginowska (Dolnośląska OIIB); Elżbieta Godzieszka (Śląska OIIB) 

Następnie w przemówieniu otwierającym obrady prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Prezes Krajowej Rady Izby w kadencji 2018 – 2022 odniósł się do kilku wyzwań stojących przed samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Najważniejszym z nich jest jedność działania członków i orgnów PIIB, o której mówił już podczas jubileuszu dziesięciolecia Izby jej pierwszy prezes prof. Zbigniew Grabowski. Niestety obecnie, zdaniem prof. Kledyńskiego, odrębna osobowość prawna izb okręgowych prowadzi do ich nad wyraz dużej autonomii. Z kolei Andrzej Dobrucki, Prezes Krajowej Rady PIIB w latach 2010 – 2018, uważał za ponadczasowe i niezależne od upływających kadencji, dążenie do wysokiej społecznej oceny pracy inżynierów budownictwa oraz aby w większym stopniu głos Izby liczył się w procesach legislacyjnych dotyczących budownictwa – wspominał prof. Kledyński. Idąc tymi tropami, można jeszcze dodać odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną oraz przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej, cowpewnym stopniu łączy się z wspomnianą jednością działania – stwierdził prezes PIIB kończącej się V kadencji.

Przewodniczącym XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB został Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Po wyborze Prezydium Zjazdu, Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do prezentacji sprawozdań organów statutowych Izby z działalności w 2021 r.

Delegaci po ich wysłuchaniu podjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań oraz udzieleniu absolutorium Krajowej Radzie Izby za 2021 r. W dalszej części obrad odbył się wybór nowych władz PIIB na VI Kadencję. Delegaci wysłuchali wystąpień dwóch kandydatów na funkcję prezesa Krajowej Rady, a mianowicie Mariusza Dobrzenieckiego z Warmińsko-Mazurskiej OIIB oraz Konrada Włodarczyka z Mazowieckiej OIIB. Przedstawili oni swoją dotychczasową działalność zawodową i społeczną oraz główne motywy kandydowania i cele, które chcieliby realizować na tym stanowisku.Wtajnym głosowaniu prezesem Krajowej Rady PIIB na kadencję 2022 – 2026 został Mariusz Dobrzeniecki, który w wystąpieniu po wyborze na to stanowisko podkreślił potrzebę budowania prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. Stwierdził też, że głos wszystkich okręgowych izb powinien być brany pod uwagę na szczeblu Krajowej Rady PIIB oraz w ramach współpracy z przedstawicielami władz. Zaproponował utworzenie Kolegium Przewodniczących wszystkich izb okręgowych, które byłoby grupą doradczą we wdrażaniu rozwiązań optymalnych dla wszystkich inżynierów budownictwa. Podkreślił, że ich głos powinien być słyszalny w debacie publicznej szczególnie dotyczącej zmian w prawie. Dodał też, że jedność środowiska to niezmiennie ważny aspekt funkcjonowania PIIB.

Wystąpienie mgra inż. Mariusza Dobrzenieckiego, nowego Prezesa PIIB 

W kolejnych głosowaniach delegaci wybrali przewodniczących oraz nowe składy osobowe organów statutowych Izby. Podjęli też uchwałę dotyczącą aktualizacji budżetu na 2022 r. oraz przyjęli budżet na 2023 r. Ponadto głosami delegatów zmieniono uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej PIIB, ustalono zwiększenie składki członkowskiej i przyjęto program działania w kadencji 2022 – 2026. Odbyło się też głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi przez delegatów.

Podczas Zjazdu osoby szczególnie zasłużone dla samorządu zawodowego inżynierów budownictwa otrzymały Medale Honorowe PIIB oraz Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB. Medalami uhonorowani zostali: Zdzisław Binerowski; Mieczysław Grodzki; Stanisław Karczmarczyk; Andrzej Nowak; Wiesław Nurek; Daniel Pawlicki; Andrzej Pieniążek; Wojciech Płaza (pośmiertnie); Adam Podhorecki; Adam Rak; Danuta Ulańska. Natomiast Odznaki Honorowe otrzymali: złote – Ewa Bosy; Anna Malinowska; Liliana Serafin; Renata Staszak; Marcin Burzyński; Dariusz Karolak; Wojciech Kamiński; Jarosław Śliwa; Krzysztof Wilde, a srebrne – Robert Cerazy, Krzysztof Mierczak i Izabela Tylek. 

  Krystyna Wiśniewska