logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych – REMO” odbędzie się 6 – 9 grudnia 2022 r. w Szklarskiej Porębie.

Organizatorem konferencji jest: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu, a patronami: Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział Śląski; Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków; Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Patronat medialny nad konferencją objęły miesięczniki: „Materiały Budowlane”; „Przegląd Budowlany” oraz „Izolacje”.

Tematyka konferencji:

  • naprawa, wzmacnianie i konserwacja obiektów budowlanych;
  • nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich dokumentacji;
  • diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów;
  • nowe materiały i technologie w budownictwie remontowym i konserwacji zabytków;
  • problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków, w tym budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi;
  • problemy związane z posadowieniem;
  • problemy badawcze i technologiczne związane z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków;
  • problemy termomodernizacji obiektów budowlanych, w tym obiektów historycznych;
  • zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych.

 

Więcej na stronie: http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-remo-2022.