logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Jubileuszowa XXX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” odbyła się 23 – 24 maja 2022 r. w Międzyzdrojach. Została zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) w Szczecinie oraz Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) we współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB).

Honorowy patronat nad konferencją objęły następujące urzędy, instytucje i organizacje: Ministerstwo Infrastruktury; Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Główny Urząd Nadzoru Budowlanego; Państwowa Inspekcja Pracy; Polska Izba Inżynierów Budownictwa; Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego; Prezydent Miasta Szczecina i Prezydent Miasta Świnoujścia; Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie; Amerykański Instytut Betonu (ACI); Polski Związek Pracodawców Budownictwa; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a także Stowarzyszenie Producentów Cementu. Patronat merytoryczny nad konferencją „Awarie Budowlane” sprawują Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB, a wśród patronów medialnych jest od wielu lat miesięcznik „Materiały Budowlane”.

Otwarcia tegorocznej konferencji, które odbyło się 24 maja 2022 r., tradycyjnie w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, dokonała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska. Następnie głos zabrali przedstawiciele współorganizatorów oraz goście honorowi. Sesję otwarcia zakończyło wystąpienie prof. Marii Kaszyńskiej, w którym zaprezentowała historię konferencji, jej cele i rolę nie tylko naukową, ale też edukacyjną.

Historia „Awarii Budowlanych”

Początek konferencji sięga 1974 r. Odbyło się wówczas pierwsze regionalne sympozjum pt. Awarie i katastrofy w budownictwie powszechnym zorganizowane z inicjatywy Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa. Na zakończenie obrad stwierdzono, że omawiana tematyka jest aktualna nie tylko w regionie, ale w całym kraju i zgodnie z sugestiami resortu budownictwa powinna być omawiana na corocznych konferencjach.

Drugie sympozjum pod zmienionym tytułem Problemy bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych na tle zaistniałych katastrof i awarii zostało zorganizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Szczecińskiej, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był doc. Hieronim Priebe. Od trzeciej do czternastej edycji, tj. do 1993 r., sympozjum odbywało się pod nazwą Badanie przyczyn i zapobieganie awariom konstrukcji budowlanych. Jego organizatorem była Politechnika Szczecińska, a współorganizatorem Instytut Techniki Budowlanej.

W 1994 r. nastąpiła zmiana nazwy na konferencja „Awarie Budowlane”. Organizatorem został Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskej (od 2009 r. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) oraz Szczeciński Oddział PZITB, a współorganizatorem jest do dnia dzisiejszego Instytut Techniki Budowlanej.

Od XV edycji patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitet Nauki PZITB. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjego „Awarii Budowlanych 1994” został prof. Andrzej Bania, a sekretarzem dr inż. Maria Kaszyńska. Od 1997 r. konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim. W latach 1997 – 2005 przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był prof. Włodzimierz Kiernożycki, a od 2007 r. do dnia dzisiejszego przewodniczy temu gremium prof. Maria Kaszyńska.

W całej historii konferencji były wygłaszane podczas obrad referaty przez wybitnych fachowców z kraju i zagranicy. Odbywały się też sesje specjalne oraz debaty dotyczące aktualnych problemów związanych z bezpieczeństwem obiektów i ich użytkowników. Szczególny wyróżnik konferencji „Awarie Budowlane”, często wspominany przez uczestników, stanowiły imprezy kulturalno- rozrywkowe i integracyjne.

Wieloletni członkowie Komitetu Naukowego i główni partnerzy konferencji „Awarie Budowlane” uhonorowani z okazji jubileuszu trzydziestolecia [Fot. Archiwum organizatorów konferencji]

 

70 lat Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

Po uroczystym otwarciu konferencji „Awarie Budowlane 2022” odbyła się sesja poświęcona jubileuszowi 70-lecia Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, podczas której wystąpili: były przewodniczący Komitetu prof. Wojciech Radomski i obecny prof. Kazimierz Furtak.

Komitet Inżynierii Lądowej powstał w maju 1952 r. wraz z utworzeniem Polskiej Akademii Nauk i działał do 1977 r. Od 1978 r. rozszerzył zakres kompetencji i funkcjonuje pod obecną nazwą – Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Zadania Komitetu do przede wszystkim:

  • omawianie istotnych problemów danej dyscypliny naukowej oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych;
  • współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych;
  • inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi związanymi z budownictwem;
  • przeprowadzanie oceny stanu i potrzeb dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych z własnej inicjatywy lub na wniosek organów nadzorujących te instytucje;
  • kreowanie nowych kierunków badań;
  • przygotowywanie ekspertyz naukowych;
  • współpraca z innymi Komitetami PAN, jednostkami naukowymi oraz przedstawicielami praktyki budowlanej;
  • prowadzenie działalności wydawniczej.

W skład Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN wchodzi 11 Sekcji. Zakres działania jest sumą specjalności reprezentowanych w Sekcjach, począwszy od mechaniki konstrukcji przez różne rodzaje konstrukcji, materiały budowlane, technikę sanitarną po zagadnienia związane z eksploatacją obiektów.

Członkowie Komitetu to elita specjalistów z danych dyscyplin. Kształtowanie polityki naukowej i ocena wyników badań jest często postulowana podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN jako najważniejsze zadanie Komitetów.Aby ich wpływ na politykę naukową w kraju mógł być stopniowo wzmacniany, niezbędne są jednak nowe uregulowania prawne.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Kazimierz Furtak, obecnie toczy się dyskusja nad zmniejszeniem liczby Komitetów PAN.

Przebieg obrad „Awarii Budowlanych 2022”

W programie konferencji znalazło się 11 sesji tematycznych. W dniu otwarcia odbyła się pierwsza z nich na temat budownictwa ogólnego. Referaty plenarne w tej sesji wygłosili: prof. Joast Wadvaren z Holandii, doctor honoris causa ZUT, oraz prof. Piotr Moncarz z USA. Pierwszy referat poświęcony był przyczynom zawalenia się parkingu wielopoziomowego na lotnisku w Holandii, jeszcze przed jego oddaniem do użytkowania, a drugi sposobom zapobiegania awariom. Dzień otwarcia konferencji zakończył się uroczystą Galą Jubileuszową, którą uświetnił występ artystów z Teatru Polskiego w Szczecinie.

W drugim dniu obrad odbyły się 3 sesje tematyczne poświęcone: geotechnicznym aspektom awarii; tunelom oraz bezpieczeństwu w budownictwe. Ta ostatnia miała formę dyskusji panelowej.

Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili budowany obecnie tunel pod Świną w Świnoujściu. Drugi dzień konferencji „Awarie Budowlane 2022” zakończył się bankietem w stylu lat trzydziestych XX wieku, podczas którego odbył się pokaz tańca towarzyskiego tancerzy ze Szkoły Dance Club w Szczecinie.

W programie trzeciego dnia konferencji znalazły się 4 sesje tematyczne dotyczące: awarii obiektów mostowych i drogowych; materiałowych aspektów awarii i napraw; awarii obiektów zabytkowych i sakralnych; diagnostyki w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji oraz wieczór urodzinowy.

Ostatni, czwarty dzień poświęcony był awariom konstrukcji żelbetowych i metalowych, a na zakończenie obrad odbyła się sesja zamykająca. Podczas całej konferencji prezentowały się również firmy sponsorujące to wydarzenie. Jak podają organizatorzy, w „Awariach Buowlanych 2022” uczestniczyło 430 osób z Polski i zagranicy.

Krystyna Wiśniewska