logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Od 10 stycznia 2022 r. w serwisie e-Budownictwo dostępny jest formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, który umożliwia inwestorom uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w 100% online. W Polsce niewielka powierzchnia gmin jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których są m.in. określone sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

W przypadku braku planu miejscowego inwestorzy muszą wystąpić do właściwego miejscowo wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Składanie wniosku odbywało się dotychczas w tradycyjny sposób, a więc listownie lub bezpośrednio w urzędzie. Zmieniła to ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986), umożliwiając wszystkim od 3 stycznia 2022 r. złożenie wniosków w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu urzędowych wzorów formularzy.

Wzór formularza wniosku, obowiązujący w całym kraju, precyzuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2462).Ustawa umożliwiła dodatkowo złożenie mapy w postaci elektronicznej.

Inwestorzy czekali na cyfryzację od dawna i w pakiecie otrzymują dodatkową korzyść. Zgodnie z przepisami ustawy skraca się termin na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 nawet do 21 dni. Ustawa ograniczyła także zasięg obszaru analizowanego do maksymalnie 200 m od granic terenu inwestycji.