logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Open Access (Artykuł w pliku PDF)

Thermomodernisation of historic buildings

inż. Kinga Płachta
dr inż. Anna Szymczak-Graczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
ORCID: 0000-0002-1187-9087
dr inż. Barbara Ksit, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu
ORCID: 0000-0001-6459-8783

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.01.02
Studium przypadku

Streszczenie. Artykuł pokazuje przykład termomodernizacji kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, co wymusiło wybór odpowiedniego materiału oraz technologii wykonania izolacji. Materiał izolacyjny wybrano na podstawie obliczeń grubości potrzebnej do uzyskania współczynnika przenikania ciepła wymaganego w 2021 r. Sposób montażu określono na podstawie zdolności kapilarnych termoizolacji. W artykule policzono współczynniki przenikania ciepła kamienicy nieocieplonej i porównano z obliczonymi współczynnikami w przypadku różnych materiałów izolacyjnych przy założeniu obecnych wymagań termicznych.
Słowa kluczowe: zabytek; materiał termoizolacyjny; pianka poliuretanowa; współczynnik przenikania ciepła; kapilarność.

Abstract. The article is a case study of thermomodernisation of a tenement house entered in the register of monuments, which forced the choice of insulation material and technology. The insulation material was chosen based on calculations of needed thickness to obtain the required heat transfer coefficient for 2021. The installation method was chosen based on the capillary capacity of the thermal insulation. In this paper, the heat transfer coefficients for an uninsulated tenement house were calculated and compared with the calculated coefficients for different insulation materials assuming current thermal requirements.
Keywords: monument; thermal insulationmaterial; polyurethane foam; heat transfer coefficient; capillarity.

Literatura
[1] Deręgowska Beata, Anna Szymczak-Graczyk. 2017. „Ocena przydatności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, traktowanych jako podłoże sprężyste pod posadzki”. Materiały Budowlane 537 (5): 126 – 127. DOI: 10.15199/33.2017.05.52.
[2] Janas Ewelina, Anna Szymczak-Graczyk. 2018. „Analiza parametrówfizykalnychwielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych”. Materiały Budowlane 556 (12): 34 – 36. DOI: 10.15199/33.2018.12.11.
[3] Płachta Kinga. 2021. „Projekt termomodernizacji od wewnątrz budynku zabytkowego”. Praca inżynierska pod kierunkiem dr inż. Anny Szymczak-Graczyk. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
[4] PN-EN 14315-1-2013 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ. Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem.
[5] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[7] Schneider Daria, Anna Szymczak-Graczyk. 2019. „Wyznaczenie modułu sztywności pianki poliuretanowej in situ”. Materiały Budowlane 557 (1): 62 – 63. DOI: 10.15199/33.2019.01.12.
[8] Spychalski Konrad, Anna Szymczak-Graczyk. 2020. „Wielokryterialna analiza doboru typów konstrukcji pomostów pływających”. Materiały Budowlane 570 (2): 2 – 4. DOI: 10.15199/33.2020.02.01.
[9] Szyburska Aneta, Anna Szymczak-Graczyk. 2020. „Analiza zagospodarowania osiedla na terenie powiatu kolskiego z wykorzystaniem rozwiązań Nowego Urbanizmu”. Materiały Budowlane 569 (1): 3 – 6. DOI: 10.15199/33.2020.01.01
[10] Szymczak-GraczykAnna. 2020. „Numerical analysis of the impact of thermal spray insulation solutions on floor loading”. Applied Sciences 10 (3), 1016. https://doi. org/10.3390/app10031016. Artykuł przygotowano na podstawie pracy inżynierskiej nagrodzonej w konkursie zorganizowanym przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oddział w Poznaniu.

Przyjęto do druku: 16.12.2021 r.

 

Materiały Budowlane 01/2022, strona 34-36 (spis treści >>)