logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

6 października 2021 r. odbyło się w Warszawie XX FORUM TERMOMODERNIZACJA zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). To spotkanie audytorów energetycznych i projektantów, z udziałem przedstawicieli władz państwowych i banków, organizowane jest corocznie od dwudziestu lat. Patronat honorowy na FORUM objęły urzędy: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Złotym Sponsorem był Alior Bank S.A.

Spotkanie otworzył Dariusz Heim, Prezes ZAE, a obrady rozpoczął Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (MRiT), który stwierdził, że poprawa efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych działań, jakie możemy podjąć, aby poprawić standard mieszkań i jakość życia Polaków. Działania termomodernizacyjne są elementem tzw. zielonej transformacji przewidzianej w Krajowym Planie Odbudowy, który został skierowany do zatwierdzenia przez UE.

Fot. 1. Wypowiedź Piotra Uścińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii podczas XX Forum Termomodernizacja 2021 Fot. MRIT

Wystąpienia w pierwszej sesji, której przewodniczył dr inż. Andrzej Wiszniewski, Prezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii, dotyczyły planów rozwoju oraz finansowania termomodernizacji budynków. Barbara Wąsowska, Naczelnik Wydziału Efektywności i Transformacji Energetycznej w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT, przedstawiła długoterminową strategię renowacji budynków przygotowaną w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, która została pozytywnie zaopiniowana w sierpniu br. i jest duże prawdopodobieństwo, że do końca 2021 r. będzie przyjęta uchwałą Rady Ministrów. Jak twierdzi Barbara Wąsowska, jest to jedno z największych wyzwań Polski do 2050 r. Głęboka termomodernizacja oznacza spełnienie przez budynki wymagań zawartych w Warunkach Technicznych. W strategii przyjęto, że renowacja zasobów budowlanych jest jednym z największych wyzwań Polski do 2050 r. Rekomendowany scenariusz renowacji przewiduje szybkie przeprowadzenie pierwszego etapu termomodernizacji budynków o najgorszej efektywności energetycznej połączone z popularyzacją głębokiej termomodernizacji, a następnie upowszechnienie wysokiego standardu renowacji w skali całego rynku. Przewiduje się wycofanie wykorzystania węgla we wszystkich budynkach mieszkalnych do 2040 r., a w miastach – do 2030 r. Liczba corocznie modernizowanych budynków powinna być znacznie zwiększona. Realizacja rekomendowanego scenariusza będzie wymagała mobilizacji zarówno prywatnych, jak i publicznych środków finansowych na dużą skalę. Całkowite wydatki inwestycyjne na renowację budynków w latach 2021 – 2050 r. (termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła) wyniosą ok. 1,54 bln PLN.

Fot. 1. Obrady Forum Termomodernizacja 2021 Fot. M. Mijakowski

Paweł Mirowski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW przedstawił dotychczasowe wyniki i perspektywy programów „Czyste powietrze”, „Stop smog” i innych wspierających termomodernizację, w tym nową inicjatywę NFOŚiGW i PFG, polegającą na wsparciu inwestycji w modelu ESCO.

Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady funkcjonowania związane z nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz efekty działania FTiR. W ustawie zwiększono premię w przypadku stosowania OZE, wzmacniania budynków wielkopłytowych, a także premię dla budynków komunalnych. Poszerzona została grupa odbiorców premii i katalog obiektów, na które można uzyskać premię. Bank ma wystarczające środki na obsługę zgłaszanych wniosków.

Anna Nikodemska-Minota (Alior Bank S.A.) zaprezentowała korzystne zasady finansowania termomodernizacji budynków realizowane przez Alior Bank ze wsparciem ze środków inicjatywy ELENA. Bank udostępnia pożyczkę termomodernizacyjną finansowaną ze środków regionalnych programów operacyjnych (RPO) i środków własnych Alior Banku oraz kredyt z premią termomodernizacyjną i remontową udzielany na podstawie umowy z BGK. Inwestorzy mogą także uzyskać refundację 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej niezbędnej w celu uzyskania pożyczki/ kredytu z premią BGK.

W drugiej sesji zaprezentowano problemy bardziej szczegółowe i ciekawe przykłady rozwiązań technicznych. Anna Komerska i Andrzej Wiszniewski (NAPE S.A.) omówili wyniki badań dotyczących rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce do 2050 r., a Marek Szczepański (BOŚ) finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych przez BOŚ.

Krzysztof Antecki (Aereco Wentylacja Sp. z o.o.) przedstawił ciekawe przykłady modernizacji instalacji wentylacyjnych w budynkach wielorodzinnych, użyteczności publicznej i kultu religijnego, a Bartosz Pawela (Frapol Sp. z o.o.) rozwiązania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach szkolnych.

Sebastian Kondracki (Gazuno Langowski Sp. J.) omówił systemy grzewcze oparte na OZE i przykład modernizacji źródła ciepła z wykorzystaniem OZE, natomiast Arkadiusz Dębowy (ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.) problem termomodernizacji budynków z fasadami hybrydowymi i przykłady obliczeń przeprowadzanych w tych przypadkach.

W trzeciej sesji przedstawione zostały prace prowadzone w kilku projektach międzynarodowych. Wojciech Stańczyk (KAPE S.A.) zaprezentował projekt DEESME, którego celem jest wsparcie transformacji energetycznej w przedsiębiorstwach przez wykorzystanie wielorakich korzyści i systemów zarządzania energią, Marek Amrozy (NAPE S.A.) – projekt INNOVEAS, który ma zadanie podnieść świadomość wśród MŚP w celu intensyfikacji wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej i przeprowadzania audytów energetycznych, a Jerzy Kwiatkowski (NAPE S.A.) – Projekt X-TENDO przygotowujący nową generację świadectw charakterystyki energetycznej budynków przez rozszerzenie zakresu oceny i certyfikacji oraz ujednolicenie ich w skali UE.

Agata Syropolska (Danfoss Poland Sp. z o.o.) omówiła wpływ konfiguracji instalacji grzewczej i c.w.u. na zużycie energii budynków mieszkalnych, w tym znaczenie wymiany starych zaworów termostatycznych na zawory nowej generacji z nastawą wstępną i dolnym ograniczeniem temperatury. Rafał Kropiewnicki (NAPE S.A.) przedstawił ciekawy przykład ciągłej modernizacji dostosowującej duży budynek mieszkalny do zmieniających się warunków prawnych, technicznych, ekonomicznych i kulturowych, przez wprowadzanie całego szeregu nowych, opłacalnych rozwiązań w obszarach zużycia energii elektrycznej, zaopatrzenia w ciepło i zużycia wody (w tym OZE).

W ostatnim wystąpieniu Michał Strzeszewski (SANKOM Sp. z o.o.) zaprezentował nowe możliwości wymiany danych pomiędzy programami Revit i Audytor OZC, które są możliwe nawet w przypadku dużego i skomplikowanego obiektu.

Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne Złotego Sponsora Alior Bank S.A. oraz firm: Gazuno Langowski Sp.J., Frapol Sp. z o.o. i Aereco Wentylacja Sp. z o.o. Patronat medialny nad FORUM objęły następujące czasopisma i portale internetowe: Administrator 24 info, Administrator i Menedżer Nieruchomości Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Budownictwo i Prawo, Teraz Środowisko.pl, Materiały Budowlane, Enerad.pl, Rynek Instalacyjny, Murator, Polski Instalator, Izolacje, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, Pasywny–budynek.pl, Instal Reporter, Globenergia, Termomodernizacja, Wysokie napięcie.