logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się online 9 czerwca br., Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce poinformowało, że od 1 stycznia 2021 r. wymagana jest certyfikacja systemu Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych oraz znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym i oznacza, że beton uzyskał formalnie status wyrobu budowlanego.

Obecnie producenci betonu zobowiązani są obligatoryjnie do wdrożenia i prowadzenia Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji, a przede wszystkim poddania go obowiązkowej certyfikacji przez jednostki do tego upoważnione oraz sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobu i oznakowania go znakiem budowlanym.

Wdrożenie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji daje gwarancję dobrej jakości wytwarzanego betonu m. in. dzięki: kontroli składników, które muszą mieć potwierdzone źródło pochodzenia i jakość; kontroli sprzętu produkcyjnego i transportowego; systematycznemu badaniu właściwości mieszanek betonowych i dojrzałego betonu. Ponadto obecna zmiana przepisów wprowadza, istotny z punktu widzenia poprawności egzekwowania wymagań, nadzór nad rynkiem betonu towarowego sprawowany przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Poddanie rynku takiemu nadzorowi ograniczy ryzyko dostarczenia na budowy betonu o nieustalonych i wątpliwych parametrach.

Druga bardzo ważna sprawa, poruszona podczas konferencji prasowej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce, dotyczyła dostępności kruszywa o odpowiednich parametrach do produkcji betonu dla drogownictwa. Wymagania, jakie planowała wprowadzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczące reaktywności alkalicznej kruszywa, bardzo ograniczały dostępność lokalnego piasku, który mógłby być użyty do produkcji betonu. Wynikało to z zastosowanej metody badania tego parametru wg norm amerykańskich (ASTM). Okazało się, że tylko nieznaczna część piasków, badanych wg polskich norm i stosowanych od lat do produkcji betonów dla drogownictwa, mogłaby być nadal wykorzystywana. W wyniku ustaleń z GDDKi A poszerzona została gama piasków dopuszczonych do produkcji betonu (kategorie R0 i R1) z jednoczesnym stosowaniem cementów nisko alkalicznych. Dotyczy to okresu przejściowego, tzn. do czasu wykonania pełnych badań i stworzenia katalogu piasków o kategorii reaktywności R0.