logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Profesor Wiesław Kurdowski urodził się w 1931 r. w Woli Filipowskiej k. Krakowa w rodzinie leśnika. Jest absolwentem renomowanego krakowskiego Liceum im. Jana III Sobieskiego, które ukończył w 1949 r. W tym też roku rozpoczął studia w Akademii Górniczo- -Hutniczej na nowo utworzonym Wydziale Mineralnym, przekształconym następnie w Wydział Ceramiczny, a obecnie jest to Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Studia magisterskie ukończył w 1955 r., ale już od 1953 r., jako inżynier, był asystentem na tym wydziale.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych w Groszowicach, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu Doświadczalnego, a w 1962 r. powierzono Mu stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowo-Badawczych. Pełniąc tę funkcję, stworzył zakład zajmujący się problemami emisji pyłów w przemyśle wiążących materiałów budowlanych. Pod kierownictwem Profesora Kurdowskiego przez 10 lat prowadzone były pomiary wydajności i zużycia energii młynów oraz pieców obrotowych i szybowych w nowych cementowniach i wapiennikach.W1962 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1973 r. został doktorem habilitowanym. Tematyka rozprawy habilitacyjnej dotyczyła badań nad wpływem różnych czynników na aktywność pucolanową krzemianu trójwapniowego. W tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym, natomiast tytuł profesora zwyczajnego nauk technicznych otrzymał w 1984 r.

W ciągu swojej wieloletniej pracy zawodowej Profesor Kurdowski w znakomity sposób łączy działalność naukową oraz dydaktyczną z bliskimi relacjami z przemysłem wiążących materiałów budowlanych. Jest autorem lub współautorem 18 patentów, autorem 230 publikacji naukowych ogłoszonych drukiem, przy czym znaczna ich część ukazała się w czasopismach zagranicznych. W Jego dorobku znajdują się również książki z dziedziny chemii cementu i betonu, z których „Chemia cementu”, wydana przez PWN w 1991 r. cieszy się ogromną popularnością i jest wielokrotnie cytowana przez polskich naukowców, a także została wydana przez Wydawnictwo Springer w języku angielskim. Wysoko cenioną książką, która ukazała się w 2018 r., są „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych”.

Profesor Wiesław Kurdowski jest jednym z najwybitniejszych uczonych i światowym, niekwestionowanym autorytetem naukowym w dziedzinie chemii cementu i technologii materiałów budowlanych. Prowadzi szeroką działalność naukową nie tylko w kraju, ale również na świecie. Aktywnie uczestniczy w organizowanych co 6 lat światowych Kongresach Cementu. Zasiadał w Komitecie Naukowym kongresów w Paryżu w 1980 r., w Rio de Janeiro w 1986 r. oraz w New Dehli w 1992 r. Na ostatnich czterech wygłosił referaty plenarne jako „invited speaker”. Profesor Kurdowski uczestniczył w licznych stażach zagranicznych i współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie. W swojej pracy dydaktycznej dużą wagę przykłada do współpracy z młodą kadrą, którą potrafi zainspirować i zachęcić do aktywnej działalności zawodowej. Profesor jest wychowawcą wielu pokoleń inżynierów pracujących i zajmujących obecnie wysokie stanowiska w przemyśle materiałów wiążących. Jest Redaktorem Naczelnym, wydawanego od 55 lat, czasopisma Cement Wapno Beton, znajdującego się na „liście filadelfijskiej”.

Profesor należy do współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Małopolskiego SITPMB, którego jest honorowym przewodniczącym.

Profesor Wiesław Kurdowski ma ogromne, niekwestionowane zasługi dla rozwoju przemysłu wiążących materiałów budowlanych w Polsce. Był inicjatoremi jednym z założycieli oraz pierwszym prezesem utworzonego w 1990 r. Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz inicjatorem wstąpienia SPC do międzynarodowej organizacji przemysłu cementowego CEMBUREAU. Za zasługi dla branży otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego SPC.

Wieloletnia działalność dydaktyczna i zawodowa Profesora Kurdowskiego została doceniona. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. W 2015 r. został doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej.

Profesor jest człowiekiem wielu zainteresowań, posiadającym ogromną i różnorodną wiedzę nie tylko z dziedziny techniki. Można powiedzieć, że jest człowiekiem renesansu, który swoimi przymiotami potrafi zainteresować i zainspirować słuchaczy. Jest życzliwy, towarzyski, ma ogromne poczucie humoru.

Profesor Kurdowski od lat współpracuje z przemysłem betonów. Nawiązał bezpośrednie kontakty z przedsiębiorstwami, a także jednostkami badawczymi oraz stowarzyszeniami. Jego opracowania znalazły uznanie i zastosowanie w przemyśle. Od chwili powstania Stowarzyszenia Producentów Betonów w 1994 r. Profesor brał czynny udział w działalności tej organizacji. Zasiadał w Komitecie Naukowym Konferencji SPB oraz wygłaszał referaty podczas wielu z nich, w tym m.in. na V Międzynarodowej Konferencji ABK w Bydgoszczy. Branża betonów wysoko sobie ceni tę współpracę.

Serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji urodzin składają Prezes Henryk Wójtowicz oraz Członkowie Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Ad multos annos
Drogi Profesorze