logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

16 listopada 2020 r. zmarła prof. Barbara Szudrowicz, wybitny naukowiec, autorytet w dziedzinie akustyki budowlanej, która swoją karierę zawodową związała przede wszystkim z Instytutem Techniki Budowlanej (ITB).

Profesor Barbara Szudrowicz urodziła się 2 maja 1937 r. w Warszawie. Dyplom mgr. inż. budownictwa uzyskała w 1960 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, stopień doktora nauk technicznych w 1971 r. w Instytucie Techniki Budowlanej, a stopień doktora habilitowanego w 1993 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Pracę zawodową podjęła w 1959 r. w Zakładzie Akustyki ITB. Była jego współorganizatorem, uczestniczyła w tworzeniu i budowie laboratorium akustycznego, które przez wiele lat było jedynym w Polsce ośrodkiem prowadzącym badania nad właściwościami akustycznymi wyrobów i obiektów budowlanych.
Pani Profesor Szudrowicz przez przeszło 40 lat pełniła funkcję Zastępcy, a następnie Kierownika Zakładu Akustyki oraz Kierownika Pracowni Akustyki Budowlanej. Kształtowała tematykę badawczą pracowni oraz profil działania całego zakładu, uwzględniając przy tym zarówno aspekty naukowe, jak i praktyczne, odpowiadające aktualnym potrzebom budownictwa. Wraz z całym zespołem tworzyła podwaliny polskiej akustyki budowlanej. Działalność Pani Profesor w zakresie legislacyjnym nadała kształt przepisom regulującym problematykę akustyczną w budownictwie. Pod Jej kierownictwem merytorycznym powstał cykl norm określających wymagania i metody projektowania akustycznego budynków, który stał się podstawą do sformułowania przepisów dotyczących ochrony przed hałasem w ustawie Prawo budowlane. Pierwsze polskie przepisy dotyczące ochrony przed hałasem środowiskowym oparte były również w dużej mierze na wynikach prac badawczych wykonanych z udziałem Pani Profesor Barbary Szudrowicz. W Zakładzie Akustyki ITB powstał wówczas pierwszy polski program komputerowy, przeznaczony do prognozowania warunków akustycznych w środowisku, stosowany w praktyce inżynierskiej do dnia dzisiejszego.
Od 1991 r. Profesor Szudrowicz była członkiem Rady Naukowej Instytutu, a w latach 1999 – 2003 Przewodniczącą tejże Rady oraz członkiem Kolegium ITB. Czynnie działała w stowarzyszeniach technicznych, w tym Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Lidze Walki z Hałasem i Polskim Towarzystwie Akustycznym. Odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi i wpisana do Księgi Honorowej Zasłużonych dla Instytutu Techniki Budowlanej.
Profesor Barbara Szudrowicz była autorką przeszło dwustu publikacji naukowych i instrukcji projektowania, a także współautorką kilku patentów. Laureatka kilkunastu Nagród Ministra Budownictwa oraz Ministra Ochrony Środowiska, uhonorowana Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za monografię Boczne przenoszenie dźwięków powietrznych przez przegrody budowlane.
Szczególne relacje łączyły Panią Profesor z redakcją miesięcznika „Materiały Budowlane” – patronowała wszystkim numerom poświęconym akustyce budowlanej, pieczołowicie ustalając problematykę każdego wydania stosownie do aktualnej sytuacji i potrzeb. Współtworzyła dział „Podstawy fizyki budowli”, ukazujący się na łamach miesięcznika „Materiały Budowlane”, stanowiący cenne kompendium wiedzy z tej dziedziny. Zawarte w nim artykuły były bardzo wysoko oceniane przez wszystkich zawodowo związanych z budownictwem, w tym nauczycieli akademickich oraz studentów wydziałów budownictwa i architektury, projektantów i wykonawców.
Książki i publikacje autorstwa Pani Profesor Barbary Szudrowicz są wciąż aktualne i często wykorzystywane zarówno w pracach badawczych i eksperckich, jak też przy prowadzeniu zajęć na wyższych uczelniach.
Wiedza i doświadczenie badawcze Pani Profesor Barbary Szudrowicz były powszechnie znane i doceniane nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Dzięki temu nawiązała wiele kontaktów i rozwijała szeroką współpracę z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Należy wymienić choćby wspólne projekty z instytutami amerykańskimi, prowadzone już w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Prace te dotyczyły wpływu materiałów i rozwiązań budowlanych na warunki akustyczne w miejscu zamieszkania oraz na zdrowie ludności i były kontynuowane w latach osiemdziesiątych w odniesieniu do jakości akustycznej budownictwa prefabrykowanego. Ponadto dobre kontakty ze wszystkimi liczącymi się europejskimi ośrodkami badawczymi, zajmującymi się akustyką budowlaną, pozwoliły na bieżące śledzenie najnowszych osiągnięć, metod badawczych i zasad oceny.
Bardzo żywe i owocne były też relacje Pani Profesor Barbary Szudrowicz z krajowymi instytucjami naukowymi, takimi jak Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH, Instytut Ochrony Środowiska, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Akademia Muzyczna, Państwowy Zakład Higieny i wiele innych. Współpraca ta dawała możliwość traktowania zagadnień akustycznych w szerokim kontekście, formułowania kryteriów oceny odpowiadających subiektywnym odczuciom oraz zachowania spójności przepisów w dziedzinach akustyki budowlanej, środowiskowej oraz ochrony przed hałasem w środowisku pracy.
Pani Profesor Barbara Szudrowicz wyróżniała się ogromną kulturą osobistą, charyzmą, życzliwością, umiejętnością współpracy i konsolidacji zespołu. Zawsze pamiętała, że o wynikach pracy badawczej decydują ludzie. Budowała więc swoją pracownię, przyciągając do niej zdolnych absolwentów wyższych uczelni. Była promotorem młodej kadry naukowej, zawsze gotowa do pomocy, a jednocześnie umiała pytać o radę, otwarta na argumenty, bezpośrednia i gotowa do dyskusji. Piękna postać, dobra i szlachetna, chętnie dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem, pełna pogody ducha i optymizmu, także podczas wieloletniej choroby. Była wybitnym i uznanym specjalistą oddanym swojej pracy, a zarazem skromnym i niezwykle lubianym człowiekiem. Taką Panią Profesor Barbarę Szudrowicz pozostawią w swojej pamięci wszyscy, którzy mieli zaszczyt z Nią współpracować. Nasze środowisko poniosło dotkliwą stratę. Odeszła Osoba wielkiego serca i rozumu.

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Techniki Budowlanej oraz redakcja miesięcznika „Materiały Budowlane”