logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotuje zmiany w prawie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (art. 71). To główny efekt kontroli escape room'ów przeprowadzonych przez nadzór budowlany po tragicznym pożarze w Koszalinie. Ponadto, ze względu na stwierdzone uchybienia, inspektorzy zamknęli kilkadziesiąt obiektów, a na inne nałożyli mandaty karne.

Wyniki kontroli escape room'ów
Łącznie inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali 418 obiektów typu escape room:

  • w stosunku do 220 wszczęto postępowania administracyjne związane ze stwierdzonymi nieprawidłowościami. Spośród nich 59 już wyłączono z użytkowania. Postępowania nadal są tam prowadzone, podobnie jak w 161 pozostałych,
  • w stosunku do 115 obiektów toczą się postępowania wyjaśniające, związane głównie z nieprzedłożeniem dokumentów, takich jak: książka obiektu budowlanego, protokoły z kontroli okresowych stanu technicznego, zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,
  • w stosunku do 83 obiektów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podstawową przyczyną wyłączeń z użytkowania były samowolne zmiany sposobu użytkowania oraz nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego obiektów, np. niedrożne przewody wentylacyjne bądź ich brak. W wielu przypadkach stwierdzano brak przeprowadzania kontroli okresowych, niespełnienie warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz brak lub nieprawidłowe prowadzenie książek obiektów budowlanych. Nieprawidłowości te stanowiły podstawę do nałożenia 57 mandatów karnych. Do kontroli pozostały 54 zidentyfikowane obiekty budowlane.

Proponowane zmiany w prawie
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) pracuje nad zmianami w prawie budowlanym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego (art. 71). Jedną z propozycji jest uzupełnienie przepisów dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w zakresie podjęcia działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego. Kolejną, wprowadzenie obowiązku dołączenia do zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Dotychczas z art. 71 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy Prawo budowlane wynika obowiązek dołączenia do zgłoszenia ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, a także pozwoleń, uzgodnień lub opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Jednak propozycja wpisania wprost wymogu ekspertyzy sporządzonej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których doszło do zmiany sposobu użytkowania zmieniającej warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego np. z funkcji mieszkalnej na obiekt przeznaczony do wynajmu lokali czy prowadzenia innej działalności gospodarczej.

Źródło: MIiR

23.01.2019 r.