logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

26 czerwca 2017 r. w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych. W wydarzeniu wziął udział Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.

Modernizacja Laboratorium Badań Chemicznych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie została zrealizowana dzięki dotacji celowej przyznanej w 2016 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umożliwiło to utworzenie nowoczesnego zaplecza badawczego dla akredytowanego i notyfikowanego laboratorium badań materiałów budowlanych i szkła oraz surowców stosowanych do ich produkcji. Modernizacja dotyczyła zespołu pomieszczeń, w których prowadzone są analizy chemiczne w bardzo szerokim zakresie. Instrumentalne wyniki oznaczeń chemicznych są weryfikowane za pomocą klasycznej techniki analitycznej mającej status metod wzorcowych.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział krakowski, jest jednym z najlepszych. Uruchomiliśmy Laboratorium Badań Chemicznych, które budzi zazdrość nawet wśród przedstawicieli wielkich, zagranicznych koncernów pod względem jakości aparatury i jakości krakowskich naukowców – powiedział podczas uroczystości otwarcia Laboratorium wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
– Spotykamy się w murach instytutu, który świetnie rozumie potrzeby gospodarki. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że należy wesprzeć finansowo modernizację tutejszego laboratorium. Instytut jest przykładem tego, jak powinny funkcjonować instytucje badawcze – zachwalał minister Gowin. Modernizacja doszła do skutku dzięki zaangażowaniu resortu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  który na ten cel przeznaczył środki finansowego na inwestycję budowlaną.
– Jednym z priorytetów jest dla nas neoindustrializacja, czyli odbudowa wielkiego przemysłu w Polsce. Przekonanie, że gospodarkę można budować bez udziału przemysłu, okazało się iluzją. Swoją rolę jako ministra nauki traktuję w dużej mierze jako służebną wobec gospodarki. Chcemy zbudować pomost między nauką a biznesem. Szczególną rolę w tym procesie odgrywają innowacyjne rozwiązania dla przemysłu, nad którymi skutecznie pracuje choćby Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – tłumaczył wicepremier Gowin.

Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych dr hab. inż. Adama Witek podkreślił znaczenie Instytutu dla polskiej gospodarki, który właściwie jako jedyny prowadzi działalność badawczą, certyfikacyjną i oceny technicznej w całej dużej branży produkcji przemysłowej. - W produkcji cementu, płytek czy gazobetonu Polska plasuje się w ścisłej europejskiej czołówce. Przetwórstwo materiałów mineralnych to największa po przetwórstwie spożywczym gałąź naszego przemysłu.

Laboratorium zyskało nową jakość. Oznacza to lepsze warunki pracy, większą wydajność, lepsze efekty wyników badań – dodał Paweł Pichniarczyk, dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, do którego należy Laboratorium.

Podczas uroczystości wręczone zostały pierwsze wydane w Instytucie Krajowe Oceny Techniczne dla producentów wyrobów budowlanych. Otrzymały je firmy: BOLIX S.A., STO Sp. z o.o. oraz Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II” Sp. z o.o.

To kolejny krok inwestycyjny Instytutu, który skutkuje rozszerzeniem ilości i podniesieniem jakości prowadzonych innowacyjnych prac badawczych i wdrożeń przemysłowych wykonywanych na potrzeby polskiej nauki i gospodarki.  Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych posiada wieloletnie doświadczenie w pracach B+R ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych wdrożeń dla przemysłu. Posiada wiele prestiżowych krajowych i europejskich uprawnień potwierdzających wysoką jakość badań dotyczących zaawansowanych materiałów i technologii między innymi jako Jednostka Notyfikowana UE nr 1487, Jednostka Oceny Technicznej oraz certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji AB 054 i AC 086.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie ma bogate doświadczenie w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, których wyniki wdrażane są w przemyśle. Aktualnie realizowane są projekty badawcze wspólnych przedsięwzięć z podmiotami naukowymi i gospodarczymi: CuBR  porozumienie pomiędzy NCBR, a KGHM Polska Miedź S.A.; RID – porozumienie pomiędzy NCBR, a GDDKiA; Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy oraz z Funduszy Europejskich, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programów Komisji Europejskiej takich jak LIFE+ i 7. Program Ramowy.

Jednocześnie Instytut prowadzi ścisłą współpracę z jednostkami naukowymi, np.: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską, Politechniką Lubelską, Politechniką Świętokrzyską, Polską Akademią Nauk. Współpraca obejmuje prace naukowe i projekty badawcze oraz kształcenie kadry naukowej, w tym prowadzenie doktoratów wdrożeniowych i praktyk studenckich.

Źródło i zdjęcia: ICiMB

12.07.2016 r.