logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

A. Kukulska-Grabowska

Jednolity rynek europejski tworzą dyrektywy harmonizacyjne, których celem jest zbliżanie przepisów prawnych państw członkowskich Unii, tak aby nie stanowiły one barier w swobodnym przepływie towarów, w tym wyrobów budowlanych. W obszarze wyrobów budowlanych Aktem harmonizacyjnym jest Dyrektywa 89/106/EWG w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych, która obecnie funkcjonuje w polskim systemie prawnym w zakresie określonym w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami).

4 kwietnia 2011 r .w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę 89/106/EWG. Rozporządzenie to musi być bezpośrednio stosowane w każdym kraju członkowskim i nie wymaga odrębnego wprowadzenia do krajowego systemu legislacyjnego. Większość postanowień rozporządzenia nr 305/2011 zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., a ich pełne wdrożenie zakłada przejście od wymagań dyrektywy do przepisów rozporządzenia, z uwzględnieniem praw nabytych przez producentów. Rozporządzenie nr 305/2011 ustala nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i modyfikuje zasady oznakowania CE, które ma obowiązkowy charakter w przypadku, gdy istnieje zharmonizowana norma wyrobu.

Zamów dostęp do artykułu >>