logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

M. Bożym, E. Kilian, A. Macedowska-Capiga

Wprowadzenie testów do oceny stopnia stabilności odpadów ma na celu przede wszystkim monitoring efektywności rozkładu frakcji biodegradowalnej odpadów podczas produkcji kompostu oraz ocenę stopnia redukcji aktywności biologicznej odpadów stałych przed ich składowaniem. Dodatkowo testy pozwalają na kontrolę procesów zachodzących na składowiskach starszego typu. Ocena mechaniczno- -biologicznego przetworzenia odpadów może być przeprowadzona w trakcie trwania procesu, przez badanie wielkości respiracji.

 
 
 
 

Do jednej z metod badania respiracji należy test AT-4, zaproponowany i  wprowadzony w Niemczech. W Unii Europejskiej wciąż trwają prace nad ujednoliceniem metod związanych z oceną stopnia przetworzenia odpadów.Zgodnie z polityką UE od 1 stycznia 2013 r. odpady przed zdeponowaniem na składowiskach będą musiały zostać przetworzone i spełniać odpowiednie normy (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, Dz.Urz. WE, L 312/3 z 22.11.2008 r.). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu (Dz.U. 2005 nr 186 poz. 1553) określa wymagania stawiane składowanym odpadom, tj. ciepło spalania <6MJ/kg s.m., TOC <5%s.m., strata prażenia <8%.

Zamów dostęp do artykułu >>