logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Szymon Dawczyński, Politechnika Śląska

W projektowaniu konstrukcyjnym, bazując na znanych zasadach mechaniki, wykonuje się analizę konstrukcji pod względem jej kształtu, właściwości oraz zachowania na etapie budowy i podczas użytkowania. Obecnie analizę konstrukcji wykonuje się przy użyciu specjalistycznych programów do analiz numerycznych. Wynika to głównie z dążenia do bardziej wiernego odwzorowania samej konstrukcji, jak i różnorodności oddziaływań, które każdorazowo należy uwzględnić w obliczeniach. W przypadku numerycznej analizy konstrukcji, z zastosowaniem np.metody elementów skończonych, wynikiem są naprężenia, odkształcenia i przemieszczenia. W niektórych uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba wykonania również dodatkowych analiz lokalnych, w których założenie o liniowym rozkładzie odkształceń jest nieprawdziwe (m.in. stref podporowych, miejsc przyłożenia sił skupionych, połączeń belek i słupów, stref zakotwień i miejsc zmiany przekroju elementu). W zależności od specyfiki rozpatrywanego zagadnienia można w analizie konstrukcji stosować odpowiednie uproszczenia związane z idealizacją geometrii (wymiarów) elementów konstrukcji przy przyjmowaniu schematu statycznego, przez uproszczenia wynikające z odwzorowania działających obciążeń, aż do idealizacji odpowiedzi konstrukcji na te obciążenia.

***

Simplifications in reinforced concrete structures analysis according to Eurocode

In structural designing constructions are analysed regarding shape, their properties and behaviour at the stage of construction and utilization. Depending on the problem, some simplifications can be used in structural analysis. These simplifications are related to dimensions idealization of structure elements when employing static scheme, through simplifications resulting from reproducing acting loads, up to structures response idealization for these loadings. Most of these simplifications based on Eurocode instructions are discussed in the paper.

***

PATNERZY DZIAŁU EUROKODY W PRAKTYCE