logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Georg Schober, Ingenieurbüro für Material und Verfahrenstechnik, Niemcy

W autoklawizowanym betonie komórkowym (ABK) występują co najmniej dwa rodzaje porów, które często przez producentów ABK nazywane są makroporami i mikroporami. Termin makropory odnosi się do dużych porów powietrznych (w artykule nazywane porami powietrznymi), które wytwarza się w sztuczny sposób przez stosowanie czynnika porotwórczego. Jeśli chodzi o mikropory, to wypełniają one materiał szkieletowy dookoła porów powietrznych (w artykule nazywane porami w materiale szkieletowym). W ABK najbardziej widoczne są pory powietrzne o wielkości milimetra. Tworzą one charakterystyczną powierzchnię betonu komórkowego widoczną w miejscach przełamu lub tam, gdzie został przecięty. Na ogół ich kształt jest kulisty. W szkielecie dookoła porów powietrznych znajdują się różne typy porów, jak np.: pory gazowe wytworzone przez wodór w wyniku reakcji z aluminium, pory pozostałe po cząsteczkach kwarcu, resztkowa przestrzeń porowata wypełniona początkowo wodą.
Porowatość autoklawizowanego betonu komórkowego wpływa na jego podstawowe właściwości, czyli stosunkowo dużą wytrzymałość i małą przewodność cieplną. Tak więc poprawę właściwości ABK może przynieść zmniejszenie lub nawet wyeliminowanie anizotropii wytrzymałości, zmniejszenia wilgotności ustabilizowanej oraz wprowadzenie materiałów wytwarzających nanopory wypełnione gazem.