logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Roboty budowlane wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zawartość i forma specyfikacji technicznych została podana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, specyfikacja techniczna jest to opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Z podanej definicji wynika, że specyfikacja techniczna stanowi uzupełnienie dokumentacji projektowej o wymagania zapewniające uzyskanie właściwej jakości robót i zawiera (w istotnej części) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB). Specyfikacja techniczna może być – zgodnie z PN-EN 45020 Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna – normą, częścią normy lub opracowaniem niezależnym od normy.

Zamów dostęp do artykułu >>