logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wszelkie przedsięwzięcia związane z procesem inwestycyjnym realizowanym na sieci linii kolejowych wymagają zaangażowania pracowników zarządcy infrastruktury, innych przedsiębiorstw z branży kolejowej, a także jednostek naukowych i certyfikujących.

Instytut Kolejnictwa (do maja 2009 r. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa) uczestniczy w wielu pracach związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem infrastruktury kolejowej w Polsce. Ważnym obszarem działalności Instytutu jest udział w pracach studialnych dotyczących budowy i modernizacji linii kolejowych. W 2004 r. wykonano pierwsze studium wykonalności modernizacji linii E 65 (Północ), które do dziś jest punktem odniesienia przy tego typu pracach.W2005 r. zakończono wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław. Rozwój infrastruktury kolejowej wymaga również prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrażaniem nowych wyrobów stosowanych w budowie, modernizacji i naprawach dróg kolejowych. Na sieci PKP PLK S.A. od wielu lat prowadzi się badania eksploatacyjne nowych rozwiązań, w tym badania przy prędkości pociągów pomiarowych 200÷250 km/h. Instytut Kolejnictwa jest jednostką weryfikującą wymagania techniczne wyrobów stosowanych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Pełni m.in. funkcje jednostki certyfikującej (w rozumieniu Ustawy o systemie oceny zgodności), jednostki notyfikowanej (w rozumieniu Dyrektywy 2008/57/WE), jednostki upoważnionej do przeprowadzania koniecznych badań w celu uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji (w rozumieniu Ustawy o transporcie kolejowym), a także jednostki udzielającej aprobat technicznych (w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych). Efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na infrastrukturę kolejową jest uwarunkowane stosowaniem wyrobów bardzo dobrej jakości zaprojektowanych nie tylko pod względem funkcjonalności, ale również trwałości eksploatacyjnej oraz ograniczenia kosztów utrzymania.

Zamów dostęp do artykułu >>