logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Podstawą do oceny wyniku badania, jako miarodajnego dla przyjętego rodzaju badania belki (na zginanie lub na ścinanie), jest sposób jej zniszczenia, odpowiadający przyjętym założeniom projektowym (zniszczenie przez zginanie lub przez ścinanie). Badania belek kratownicowych na ścinanie, zgodnie ze schematem obciążenia zalecanym w PN-EN 15037-1, nie prowadzą do zniszczenia belek przez ścinanie, a więc zalecany sposób badania nie jest właściwy i powinien być odpowiednio zmieniony.

O nośności belki kratownicowej zarówno na zginanie, jak i na ścinanie, decyduje siła powodująca wyboczenie ściskanych prętów kratownicy. Przeprowadzone badania wykazały, że istotny wpływ na wartość siły potrzebnej do ich wyboczenia ma prostoliniowość prętów podlegających ściskaniu (mierzona wielkością odchyłki pręta od linii prostej), szczególnie krzyżulców kratownicy o średnicy 5 mm. W badaniach obserwowano zmniejszenie nośności belki na ścinanie spowodowane wstępnym wygięciem krzyżulców kratownicy, nawet o 20%. Norma PN-EN 15037-1:2008 nie podaje wymagań dotyczących prostoliniowości krzyżulców (również sposobu jej badania), co w świetle poczynionych obserwacji nie wydaje się właściwe. Uzyskane wyniki badań wskazują na potrzebę wprowadzenia takiego wymagania, które powinno stanowić jeden z elementów oceny jakości kratownic zastosowanych w belkach. Do czasu wprowadzenia stosownych zaleceń do normy PN-EN 15037-1:2008, wymagania dotyczące dopuszczalnych odchyłek krzyżulców od linii prostej oraz sposobu badania ich wielkości powinny się znaleźć w projektach belek.

Zamów dostęp do artykułu >>