logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Design of RC structures according to Eurocode 2 – short review of changes introduced to standard with regard to previous standard PN-B-03264:2002

dr inż. Grzegorz Wandzik

 W systemie Eurokodów normą definiującą podstawowe zasady projektowania konstrukcji betonowych jest PN-EN 1992-1-1:2008 [1] określana jako Eurokod 2 lub skrótowo EC 2. W 2010 r. zastąpiła ona PN-B-03264:2002 [2]. Chociaż wspomniane normy znaczą co się różnią, to jednak można doszukać się wielu podobieństw w zasadach, które pozornie wyglądają na różne. Występowanie tych podobieństw nie jest przypadkowe, gdyż dwie ostatnie edycje PN-B-03264 z 1999 r. [3] i 2002 r. [2] wprowadziły do projektowania konstrukcji betonowych niektóre koncepcje z tworzącego się w tamtym czasie Eurokodu 2. Porównaniu wymienionych norm można byłoby poświęcić obszerną książkę. Ze względu na ograniczoną objętość, artykuł stanowi zwarty przegląd kilku istotnych zmian wprowadzonych w Eurokodzie 2 związanych głównie z obliczaniem elementów konstrukcji. Skierowany jest on do projektantów sięgających po Eurokod 2 po raz pierwszy. Ze względu na konieczność zachowania zwięzłej formy, w artykule pominięto wiele nowych kwestii, które pojawiły się w EC 2 po raz pierwszy (nie występowały w normie [2]) oraz takich, których skrótowe omówienie nie jest możliwe (np. zmiany zaleceń konstrukcyjnych). Wiele zasygnalizowanych zagadnień zostanie rozwiniętych w kolejnych artykułach w dziale Eurokody w praktyce, których publikacja planowana jest w kolejnych numerach miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Beton

W Eurokodach klasy wytrzymałości betonu określane są symbolem składającym się z litery C i dwóch liczb odnoszących się do wytrzymałości charakterystycznych: walcowej f ck i kostkowej f ck,cube . Ten sposób oznaczania klas nie jest nowością, gdyż został wprowadzony już w poprawce do normy PN-B-03264:2002/Ap1 [4] wydanej w grudniu 2004 r., jako konsekwencja publikacji PN-EN 206-1:2003 [5]. Wraz z publikacją Eurokodu 2, lista klas betonów dopuszczonych do projektowania została zwiększona o 5 nowych klas (od klasy C55/67 do C90/105).

Dotychczas w Polsce symbol klasy betonu był związany z wytrzymałością na ściskanie uzyskiwaną na próbkach sześciennych. W tej kwestii nastąpiła zmiana w Eurokodach. W sytuacjach gdy w tekście występuje powołanie na klasę betonu za pomocą tylko jednej z dwóch liczb stosowanych w symbolu klasy, to należy uważać, że jest nią wytrzymałość walcowa (pkt 3.1.2 (2) [1]). Do opisu relacji pomiędzy naprężeniem i odkształceniem dla betonu w normie [2] zalecane było przyjmowanie zależności określanej mianem paraboliczno-prostokątnej. W EC 2 zależność ta została uogólniona i wprowadzono funkcję potęgową o wykładniku n (równym 2,0 dla betonów do klasy C50/60 oraz mniejszym od 2,0 dla betonów klas wyższych niż C50/60). (...)

 

Więcej w miesięczniku "Materiały budowlane" 8/2012 >>