logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej wymagają, aby obiekty budowlane były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt, mienia oraz nie wpływały szkodliwie na środowisko naturalne. Przepisy te mają bezpośredni wpływ na wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, które znajdują odzwierciedlenie w krajowych normach, aprobatach technicznych i innych krajowych specyfikacjach technicznych oraz przepisach związanych z wyrobami budowlanymi. Ze względu na rozbieżności krajowych wymagań stanowią one obecnie przeszkodę w przepływie towarów i usług na terytorium Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa Rady 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych,wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dz.U.U.E. nr L40 z 11.02.1989 r.)miała na celu usuwanie barier technicznych w handlu wyrobami budowlanymi,w celu ułatwienia swobodnego przepływu wyrobów budowlanych na rynku wewnętrznym. Przewidywała ustanowienie norm zharmonizowanych na wyroby budowlane oraz udzielanie europejskich aprobat technicznych. W związku z harmonizacją techniczną i rozwojem państw członkowskich dyrektywę „budowlaną” należało zastąpić w celu uproszczenia obecnych ram prawnych i uczynienia ich jaśniejszymi, jak również poprawienia przejrzystości i skuteczności obecnie obowiązujących środków wykonawczych.

Zamów dostęp do artykułu >>