logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W artykule omówię podstawowe wymagania dotyczące urządzeń dylatacyjnych wg Zaleceń Instytutu Badawczego Dróg i Mostów do udzielania Aprobat Technicznych oraz łożysk mostowych określone w PN-EN 1337. Mostowe urządzenia dylatacyjne W przypadku mostowych urządzeń dylatacyjnych obowiązują Aprobaty Techniczne, do wydawania których upoważniony jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM). Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z 5 lipca 2004 r. (M.P. nr 32, poz. 571) mostowe urządzenia dylatacyjne objęte są mandatem EOTA nr 19 (Construct 00/409), z kolei zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 r. (Dz.U. nr 151, poz. 987) mogą otrzymać rekomendacje techniczne do stosowania także w mostach kolejowych. Aprobaty Techniczne udzielane są zgodnie z wymaganiami podanymi w Zaleceniach IBDiM do udzielania Aprobat Technicznych mostowym urządzeniom dylatacyjnym Nr Z/2010-02-012, których autoremjest dr inż.Krzysztof Germaniuk. Zawarte w zaleceniach procedury badawcze IBDiM obejmują sprawdzenie następujących właściwości mostowych urządzeń dylatacyjnych:
● odporności konstrukcji modułowego urządzenia dylatacyjnego na powtarzalne obciążenia dynamiczne;
● odporności konstrukcji blokowego urządzenia dylatacyjnego na powtarzalne obciążenia dynamiczne;
● odporności mostowych przekryć bitumicznych na koleinowanie.

Zamów dostęp do artykułu >>