logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. nzw. PŚl
dr inż. Aleksandra Kostrzanowska
dr inż. Tomasz Ponikiewski

W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań właściwości reologicznych zapraw z cementów wieloskładnikowych z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i wapiennego w stanie nieuzdatnionym (dostawy) i uzdatnionego przez przemiał. Określono również wpływ tych cementów na efektywność działania domieszek uplastyczniających i upłynniających. Właściwości reologiczne określano za pomocą urządzenia Viskomat NT. Przedstawione wyniki badań wykazują, że ze względu na kształtowanie urabialności, popiół lotny wapienny może być stosowany jako składnik cementów, jednak po uzdatnieniu przez przemiał i najlepiej do cementów wieloskładnikowych.

Rheological properties of multicomponent portlant cements with addition of calcium fly ashes

The methodology and results of the rheological properties of cementmortar compound with addition of silica and calcium fly ash without grinding and conditioned by grinding are presented and discussed in the paper. Also determined the influences of cement the effectiveness of water reducers admixtures. Rheological properties were determined using a Viskomat NT.Achieved test results indicate, that the effective use of calciumfly ash in concrete as a cement component is possible, specially, when it’s subjected to activation by grinding process and for addition of multicomponent cements.

Literatura
[1] Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
[2] GarbacikA., Baran T., Pichniarczyk P.: Rozdział 15. Charakterystyka krajowych popiołów wapiennych ze spalania węgla brunatnego. Eds. Duda J., Szamałek K.: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych (Warszawa – Opole 2010), str. 201 – 215.
[3] Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów. Oficyna Wydawnicza, Opole, 2002.
[4] Yazıcı H.: The effect of silica fume and high- -volume Class C fly ash onmechanical properties, chloride penetration and freeze–thaw resistance of self-compacting concrete. Construction and Building Materials, Vol. 22, Issue 4, 2008, 456 – 462.
[5] Gołaszewski J., Giergiczny Z.: Rozdział 16. Kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Eds. Duda J., Szamałek K.: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych (Warszawa – Opole 2010), str. 215 – 228.
[6] Gołaszewski J., Ponikiewski T., KostrzanowskaA.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych. XVII Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki. Uzdatnianie popiołów z energetyki. Warszawa, 2010.
[7] Gołaszewski J., Ponikiewski T., KostrzanowskaA.: The influence of high calciumElyAsh on rheological properties of cementmixtures. Non- -Tradicional Cement & Concrete IV, ed. by Vlastimir Bilek and Zbynek Kersner, Proceedings of the International Conference, Brno University of Technology 2011, str. 410 – 419.
[8] Gołaszewski J., Giergiczny Z., Cygan G., Dziuk D.: The effect of High CalciumFlyAsh on the formation of cement properties with its participation. 13th International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 2011, str. 5.
[9] Gołaszewski J.: Wpływ superplastyfikatorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowychwukładzie zmiennych czynników technologicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, str. 216.
[10] Szwabowski J.: Reologia mieszanek na spoiwach cementowych.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999, str. 239.
[11] Banfill P.F.G.: The rheology of fresh mortar. Magazine of Concrete Research, 43 (154): 1991, str. 13 – 21.

Zamów dostęp do artykułu >>